Theodor Kilian

UČEBNICE ESPERANTA (lernolibro de Esperanto)

       

zmodernizovali Dieter Berndt a Miroslav Malovec (licenční ujednání)


Obsah

UNUA LECIONO - PRVNÍ LEKCE (abeceda, specifické znaky ĉŝĵĥĝŭ, výslovnost, úvodní poznámky)
DUA LECIONO - DRUHÁ LEKCE (podstatná jména, množné číslo, číslovky)
TRIA LECIONO - TŘETÍ LEKCE (člen, přídavná jména, množné číslo, předpona mal-, tázací částice ĉu)
KVARA LECIONO - ČTVRTÁ LEKCE (předložky, slova složená, dělení slov)
KVINA LECIONO - PÁTÁ LEKCE (přípona -in-, křestní jména, přípona -il-, pády, osobní zájmena, tykání/vykání, slovesa)
SESA LECIONO - ŠESTÁ LEKCE (minulý a budoucí čas, infinitiv, rozkazovací způsob)
SEPA LECIONO - SEDMÁ LEKCE (příslovce odvozená, zájmena, tázací příslovce a zájmena)
OKA LECIONO - OSMÁ LEKCE (kien? slůvko ĉi, 7. pád, přípona -aĉ-, zdrobněliny vlast. jmen)
NAŬA LECIONO - DEVÁTÁ LEKCE (příjmení, předpony ge-, bo-, pra-, zápor, přivlastňovací zájmena)
DEKA LECIONO - DESÁTÁ LEKCE (základní číslovky, početní úkony, zlomky)
DEK-UNUA LECIONO - JEDENÁCTÁ LEKCE (pomocná předložka je, sur, dva přímé předměty)
DEK-DUA LECIONO - DVANÁCTÁ LEKCE (přípona -an-, -il-, -ar, -aj, předložka da, neurčité zájmeno oni)
DEK-TRIA LECIONO - TŘINÁCTÁ LEKCE (přípony -et-, -eg-, -em-, -uj-)
DEK-KVARA LECIONO - ČTRNÁCTÁ LEKCE (přípony -ul, -ind, zvratné zájmeno si)
DEK-KVINA LECIONO - PATNÁCTÁ LEKCE (předpona re-, přípony -ig, -iĝ, slova igi a iĝi)
DEK-SESA LECIONO - ŠESTNÁCTÁ LEKCE (předpona ek-, fi-, přípona -er, -ad, -it, způsob podmiňovací)
DEK-SEPA LECIONO - SEDMNÁCTÁ LEKCE (přípony -um-, -ist-, -ism-, -ebl-, -end-, předpona mis-)
DEK-OKA LECIONO - OSMNÁCTÁ LEKCE (přípony -ing, -estr, -ej, -ec, předpona eks-, složené časy slovesné)
DEK-NAŬNA LECIONO - DEVATENÁCTÁ LEKCE (předpona dis-, přechodníky)
DUDEKA LECIONO- DVACÁTÁ LEKCE (závěrečné opakování, esperantské zkratky)


kilian

Učebnice je určena především návštěvníkům esperantských kurzů a samoukům.
Učebnice esperanta na internetu: https://zmsoft.cz/esperanto/ucebnice/
Stažení kompletní učebnice v PDF formátu


GRAMATICKÉ MINIMUM - základní gramatické minimum
Nejčastější slovíčka - základní esperantská slovíčka podle výskytu
Užitečné věty - blahopřání, cestování, hodiny, hotel, nakupování, otázky, počasí, pozdravy, seznámení, dopisování, přihlášky
Česko-esperantský slovník a Esperantsko-český slovník (k učebnici)
GRAMATIKO - MLUVNICE, GRAMATIKA (úplná gramatika esperanta)

Bela parketo en la centro de la sudfranca urbo Pau ĵus ricevis la nomon Zamenhof. La urbestro de Pau, André Labarrère, fariĝis ministro en majo. Li dufoje subtenis leĝproponojn, kiuj celas meti Esperanton en egalan situacion kun aliaj lingvoj. Li estas honora membro de la loka Esperanto-societo, kaj pasintjare li persone malfermis ekspozicion pri Esperanto, kiu restis unu monaton en la urba biblioteko.


Zpracoval, vydal a publikoval na webu: Zdeněk Maršík - ZM-SOFT, email: , esperanto ve světě
Materiály poskytl pan Miroslav Malovec