Česko-esperantský slovníček

a kaj
abeceda alfabeto
aby por ke
ačkoliv kvankam
aktovka (taška) aktujo
ale sed
ani - ani nek - nek
ano jes
anulovat, rušit nuligi
archaismus, zastaralý výraz arĥaismo
aspoň almenaŭ
autorita aŭtoritato
autoritativní aŭtoritata
až, až k ĝis
ba i, dokonce
báseň poemo
bát se timi
balit paki
barevný kolora
barvit farbi
bavit amuzi
bez sen
bezplatně senpage
běda! ho ve!
během dum
běžet kuri
bílý blanka
bít bati
blízký proksima
bohatý riĉa
bohužel bedaŭrinde
bojovat batali
bolest doloro
brambor terpomo
bratr frato
bratranec kuzo
brzy baldaŭ
březen marto
budit veki
buď - nebo aŭ - aŭ
být hoden indi
být v právu esti prava
být zvyklý kutimi
bývalý eksa
bývalý dělník ekslaboristo
bydlet loĝi
celostátní tutŝtata
celý tuta
centrum centro
cesta vojo
cestou, na cestě survoje
cestovat vojaĝi
cíl, účel celo
císař imperiestro
cítit senti
co kio
cukr sukero
cukroví sukeraĵo
cvičebnice ekzercaro
cvičení ekzerco
čárka komo
část, díl parto
čaj teo
čas tempo
časně zrána frumatene
časný frua
časopis gazeto
často ofte
Čech ĉeĥo
Čechy Bohemio
černý nigra
čerstvý freŝa
červen junio
červenec julio
červený, rudý ruĝa
česat kombi
čest honoro
čestný, poctivý honesta
čím per kio
číslo numero
číst legi
číšník kelnero
čichat flari
čistota pureco
čistý pura
čitelně legeble
člen ano
člen membro
člen určitý la
člověk homo
člun, loďka boato
čtvrtek ĵaŭdo
čtyři kvar
dále, více plu
Dánsko Danlando
dát doni
dát k užívaní disponigi
dát si pivo preni bieron
dávat pozor atenti
dávno de longe
darebák, lump fihomo, kanajlo
datovaný datita
datum dato
deklamovat deklami
delegát delegito
den tago
deset dek
desetiletý dekjara
devět naŭ
děd avo
děkovat danki
dělat fari
dělat (něco nějakým) igi
dělat pokroky progresi
děleno dividite per
dělit dividi
díra truo
dítě infano
disponovat disponi
divák rigardanto
divit se miri
dlouho longe
dlouhý longa
dnes hodiaŭ
dobrý bona
dodatek aldono
dohoda interkonsento
dokonalý perfekta
dokonce
doma hejme
domov hejmo
domů hejmen
dopis letero
dopis letero
doporučit rekomendi
doprovázet akompani
dorostenec, dospívající adoleskanto
dosáhnout atingi
dosavadní ĝisnuna
dost sufiĉe
dostat ricevi
dotknout se tuŝi
dotknutelný tuŝebla
doufat esperi
dovolit permesi
drápek ungeto
drahoušek karulo
drahý kara
dravé zvíře rabobesto
drobný, malinký eta
dřevo ligno
dřímat dormeti
duben aprilo
duha ĉielarko
duše animo
důležitý grava
dům domo
dva, dvě du
dveře pordo
dvůr korto
ďábel, čert diablo
etapa, běh etapo
existence ekzistado
existovat ekzisti
fakt fakto
fi! fuj! fi!
Francie Francio
fungovat funkcii
garáž garaĝo
hádanka enigmo
hasičský sbor fajrobrigado
heslo slogano
historický historia
hlas voĉo
hlasatel heroldo
hlasitý laŭta
hlava kapo
hlavní město ĉefurbo
hle, zde, tu jen
hledaný serĉata
hledat serĉi
hledat, shledat trovi
hledět rigardi
hloupost stultaĵo
hloupý stulta
hned tuj
hnědý bruna
hnout movi
hnutí movado
hodina horo
hodit ĵeti
hodit se, být způsobilý taŭgi
hodnota, cena valoro
hodnotný valora
hola hou! ha hoj!
holoubě kolombido
holub kolombo
hora monto
horký varmega
horní supra
horník ministo
hořet bruli
hořící brulanta
hospodář mastro
hospodářství, domácnost mastrumo
host gasto
hotový preta
houba fungo
hovězí bovaĵo
hráč ludanto
hrát (si) ludi
hrát šachy ŝakludi
hrad kastelo
hradba baro
hradit bari
hranice limo
hravý ludema
hrdý, pyšný fiera
hromada amaso
hrouda, zde: knedlík bulo
hruška piro
hrůza teruro
hříbek boleto
hřích peko
hřiště ludejo
husa ansero
hygiena higieno
hymna himno
chata kabano
chladný malvarmeta
chlapec knabo
chlapeček knabeto
chléb pano
chléb pano
chlebník pansaketo
chodba koridoro
chodit iradi
chovat se konduti
chřipka gripo
chtít voli
chutnat bongusti
chutný bongusta
chuť gusto (jídla), apetito (k jídlu), emo (k práci)
chválit laŭdi
chvályhodný laŭdinda
chybět manki
chytit kapti
chytrák, lišák ruzulo
ilustrovaný ilustrita
instituce institucio
internát internulejo
investovat investi
inženýr inĝeniero
jablko pomo
jabloň pomujo
jací, jaké, jaká kiaj
jakoby kvazaŭ
jaký, -á, -é kia
Japonsko Japanujo
jaro printempo
jasný klara
javor acero
jazyk (v ústech) lango
jazyk, řeč lingvo
je, jsou estas
jeden, jedna, jedno unu
jednat agi
jednoduchost simpleco
jednota unueco
jednou, kdysi foje
Jeho císařské Veličenstvo Lia imperiestra Moŝto
jen, pouze nur
jestliže, -li se
ještě ankoraŭ
jet veturi
jezdit na lodičce boati
jezero lago
jídelna manĝejo
jíst manĝi
jít iri
jinak alie
jindy, podruhé, příště alian fojon
jiný, druhý alia
jiskra fajrero
jistě, urĉitě certe
jistota certeco
již ne ne plu
jméno nomo
jmenovitě, totiž nome
jsa estante
káva kafo
kabát jako
kachna anaso
kalhoty pantalono
kam kien
kamna, pec forno
kancelář kancelario
kapela kapelo
kartáč broso
katolík katoliko
každodenně ĉiutage
každodenní ĉiutaga
každý ĉiu
kde kie
kdo kiu
kdo rád čte legema
kdy kiam
kdyby se
kdyby přišla se ŝi venus
klasifikovat klasifiki
klidný trankvila
klobása kolbaso
klobouk ĉapelo
klubovní dres klubovesto
kniha libro
koberec tapiŝo
kočka kato (kocour), katino (samice)
kohout koko
kolega, druh kolego
kolej (školní) kolegio
kolem ĉirkaŭ
kolik kiom da
komplikovaný komplika
komu al kiu
konat, mít službu deĵori
koncert koncerto
končit fini
konec fino
konečně fine
kontrolovat kontroli
konverzace konversacio
korespondenční lístek poŝtkarto (pk.)
koruna krono
košile ĉemizo
koště, smeták balailo
koupat bani
koupat se baniĝi
koupit aĉeti
kouřit fumi
kousat mordi
kousek chleba peco da pano
krájet, řezat tranĉi
krása beleco
krát oble
krabice skatolo
kraj regiono
krev sango
krk kolo
kroj kostumo
krok paŝo
kromě, mimo krom
kroužek rondo
křeslo brakseĝo
křičet krii
kufr kofro
kuchyň kuirejo
kulatý ronda
kurz (školení) kurso
kuře kokido
kus, kousek peco
kůň ĉevalo
květ, květina floro
květen majo
lákat logi
lámat rompi
lampa lampo
lampa, svítilna lampo
laskavý afabla
latinský latina
lavice benko
léčit kuraci
lék medikamento
lékař kuracisto
lékařský medicina
léto somero
lézt, plazit se rampi
leden januaro
lehkomyslný facilanima
leící fluganta
lekce leciono
lemovaný borderita
lemovat borderi
letecká pošta aerpoŝto
letět flugi
lev leono
ležet kuŝi
líbit se plaĉi
líbivý plaĉa
lístek karto
lístek, jízdenka bileto
lidský homa
lidstvo homaro
listí foliaro
listopad novembro
litovat bedaŭri
loď ŝipo
loupit rabi
lůžkoviny littolaĵo
lžíce kulero
má volno estas libera
máslo butero
mávat svingi
malý malgranda
manžel edzo
marně vane
marný, pomíjející vana
maso viando
méně než malpli ol
mést balai
mezi inter
mezinárodní internacia
měj se dobře! fartu bone!
měkký mola
měnit ŝanĝi
měsíc monato
město urbo
mínit opinii
mír paco
místo loko
mít havi
mít právo rajti
mít pravdu pravi
mít se farti
milice milico
milosrdný pardonema
milovat, mít rád ami
mimo preter
mimo, vně ekster
minout pasi
minus minus
minuta minuto
mládež junularo
mládežnický junulara
mladík junulo
mladý juna
mlčet silenti
mluvit paroli
mluvnice gramatiko
mnohobarevný, pestrý multkolora
mnozí, mnohé, mnohá multaj
moci povi
moderní moderna
modrý blua
mohl by li povus
Morava Moravio
motiv motivo
moučník farunaĵo
moudrý saĝa
mouka faruno
možný ebla
mrak nubo
mudrc saĝulo
muset devi
muž viro
mužstvo, družstvo trupo
mýdlo sapo
mýlit se erari
mýt, prát lavi
myslet pensi
na sur
na shledanou ĝis revido
na co, nač por kio
na svém sur sia
nábytek meblo
nálada humoro
námaha peno
náměstí placo
národ nacio
národní nacia
nářečí dialekto
následek sekvo
následovat sekvi
následujícími slovy per jenaj vortoj
násobný obla
nástroj ilo, instrumento
nabídnout proponi
nad super
naděje espero
nacházet se situi
najíst se dosyta satmanĝi
nalézat se troviĝi
nalézt trovi
namísto anstataŭ
naopak male
narodit se, zrodit se naskiĝi
naříkat lamenti
natřený farbita
navštěvovaný vizitata
navštívit viziti
ne ne
nést porti
nebe ĉielo
nebezpečný danĝera
nebo
neděle dimanĉo
nedorozumění miskompreno
nehet, dráp ungo
nechat lasi
nejmenší část něčeho ero
nejvíce plej
nemocnice malsanulejo
nemusí ne bezonas
není ne estas
není-liž pravda? ĉu ne vere?
nepopíratelný nedisputebla
nesmí ne devas
nespočetný sennombra
neutrální neŭtrala
neužitečný neutila
nevěřící nekredema
nevšímat si ignori
než ol
několik kelkaj
němý muta
nic nenio
ničivý ruiniga
nikdo nesmí neniu devas
no, inu nu
noc nokto
noha (od kotníku dolů) piedo
normální normala
nos nazo
novinka novaĵo
noviny ĵurnalo
nový nova
nožka piedeto
nula nulo
nutný necesa
nůž tranĉilo
nyní, teď nun
o pri
o! oh! ach! ho!
obálka koverto
oba, obě ambaŭ
obdivovat admiri
oběd tagmanĝo
objevit se aperi
obléci, obout surmeti
obléci vesti
oblek, šaty vesto
obličej vizaĝo
oblouk arko
obnovit se renoviĝi, rekreiĝi
obohacení pliriĉiĝo
obohacovat se riĉiĝadi
obrátit turni
obraz bildo
obsah enhavo
obsahovat enhavi
observatoř observatorio
obyčejně ordinare
obyčejný ordinara
obyvatel loĝanto
od de
odbor fako
odborník fakulo
odbory sindikatoj
odeslat forsendi
odjet forveturi
odkládat prokrasti
odnést forporti
odpočinek ripozo
odpočinout ripozi
odpoledne posttagmezo
odpovědět respondi
oficiální oficiala
oheň fajro
ohňostroj artfajraĵo
ohromně treege
ohromný grandega
ochotně, rád volonte
okamžik momento
okno fenestro
oko okulo
okolí ĉirkaŭaĵo
omluvit senkulpigi
opakovat ripeti
opravdu efektive
opravdu? ĉu vere?
organizace organizaĵo
oslavující festanto
osm ok
osoba persono
ospalý dormema
ostatní cetera
osvěžení refreŝigo
ošetřovat flegi
otec patro
oznámení, inzerát anonco
oznámit anonci
pán sinjoro
pátek vendredo
padnout fali
pamatovat (si) memori
panenka, loutka pupo
papír papero
paprsek radio
paže, rameno brako
péci (chléb) baki
péci (maso) rosti
pečený rostita
pečovat, starat se zorgi
peněženka monujo
peníze mono
peří plumo
pes hundo
pestrý bunta
pěkný, krásný bela
pět kvin
píseň kanto
písmeno litero
pít trinki
pilný diligenta
pivo biero
placený pagata
platit pagi
plný plena
plod, ovoce frukto
plus plus
Plzeň Pilzeno
po post, po
po mně post mi
po třiceti po tridek
pobyt restado
počítat kalkuli
počítat strojem komputi
počty matematiko
pod sub
podařit se prosperi
podívaná spektaklo
podlaha planko
podle laŭ
podmínka kondiĉo
podnik, závod entrepreno
podobný simila
podplatit subaĉeti
podzim aŭtuno
pohádka fabelo
pohlednice bildkarto
pohodlný komforta
pohoštění gastigado
pohovka divano
pochodovat marŝi
pochopitelný komprenebla
pochoutka bongustaĵo
pojď, pojďte; přijď, přijďte venu
pokoj, místnost ĉambro
pokračovat daŭrigi
pokrok progreso
pokus eksperimento
pokušení tento
polévka supo
poledne tagmezo
polobotka, střevíc ŝuo
polohlasitě duon-laŭte
položit meti
pomáhat helpi
pomocí něčeho per
pondělí lundo
pořádek ordo
poslat sendi
poslední lasta
poslouchat aŭskulti
postel lito
pošta poŝto
potěšení plezuro
potěšení, radost plezuro
potkat renkonti
potom poste
potřebný bezonata
potřebovat bezoni
pouhý nura
pouze, jedině sole
použít uzi
povídat si babili
povídavý parolema
povídka rakonto
povinnost devo
povinný, závazný deviga
pozdě malfrue
poznámka rimarko
poznámka noto
pozor na přízvuk! atentu la akcenton!
pozorný atenta
pozorovat observi
pozvat, zvát inviti
požadavek postulo
požívat, vychutnávat ĝui
právě, správně ĝuste
právo rajto
prázdninový libertempa
prázdniny, dovolená libertempo
pracovat labori
pracovník laborulo
praktický praktika
pravda vero
pravidelně regule
pravidlo regulo
pravý dekstra
prezident prezidento
princezna princidino
pro por
pro, kvůli pro
proč kial
prodat vendi
procházet se promeni
procházka promeno
prominout, odpustit pardoni
prosinec decembro
prosit peti
prostý, jednoduchý simpla
proti (s) kontraŭ
protože, neboť ĉar
prst fingro
pršet pluvi
průkopník pioniro
průmyslová škola teknika lernejo
průvod marŝantaro
první unua
pryč for
přát (si) deziri
přece, nicméně tamen
přece, vždyť, sice ja
přečíst tralegi
před antaŭ
před jídlem antaŭ ol manĝi
před spaním antaŭ ol iri dormi
předešlý antaŭa
předložka prepozicio
předmět objekto
předmluva antaŭparolo
přednáška parolado
představit prezenti
předstírat ŝajnigi
předvést prezenti
přehrada, hráz valbaraĵo
přechodný transira
překrásný belega
překvapení surprizo
přemýšlení pripensado
přemýšlet pripensi
přes malgraŭ
přes, za trans
přesný preciza
přestat ĉesi
přestupný rok superjaro
přesvědčit konvinki
příbor manĝilaro
příbuzný parenco
příjemný agrabla
příklad ekzemplo
příkrý, prudký kruta
příliš tro
přímý rekta
případ kazo
případ, příležitost okazo
přípona sufikso
příroda naturo
přísloví proverbo
přísně severe
přít se disputi
přítel amiko
přízvuk akcento
při, u ĉe
přibližně proksimume
přijít veni
přijmout akcepti
přinést alporti
připravit prepari
přirozený natura
přirůst alkreski
přivolat zpět revoki
psát skribi
ptát se demandi
půjčit prunti
půlhodina duonhoro
půlnoc noktomezo
pytel sako
rámec kadro
ráno, jitro mateno
radit konsili
radit se konsiliĝi
radovat se ĝoji
Rakousko Aŭstrujo
reprodukovat reprodukti
revoluce revolucio
rezervní rezerva
rezervuár rezervujo
roční doba sezono
rodina familio
rodit, vzbudit naski
roh, kout, úhel angulo
rok jaro
rozdíl diferenco
rozhlasový přijímač radio-aparato
rozhodnout decidi
rozhovor konversacio
rozjasnit se heliĝi
rozkaz ordono
rozpadnout se disfali
rozpřáhnout etendi
rozumět kompreni
rozvinout se disvolviĝi
ručit garantii
ruina, troska ruino
ruka mano
rukopis manuskripto
růst kreski
různý diversa
rychlý rapida
řecký greka
řeka rivero
řemeslo metio
řešit solvi
říci diri
říjen oktobro
s, se kun
sám mem
sám sebe sin mem
sám, jediný sola
sbírat kolekti
se, sebe sin
sebrané dílo verkaro
sedět sidi
sedm sep
sedni, sedněte si sidiĝu
sekunda, vteřina sekundo
sen sonĝo
sešit kajero
sever nordo
severovýchodní nordorienta
schopný kapabla
si, sobě al si
silný forta
skandovat skandi
skaut skolto
skládat se konsisti
sklenice glaso
skočit salti
skončit finiĝi
skot, vůl bovo
skrz tra
skříň ŝranko
skříňka kesto
skupina grupo
sláma pajlo
slabika silabo
sladký dolĉa
slavnost soleno
slavnostní festa
slavný fama
slepý blinda
sleva rabato
Slezsko Silezio
slon elefanto
sloužit servi
slovo vorto
slunce suno
služební uniforma deĵor-uniformo
slyšet aŭdi
slyšitelný aŭdebla
smát se ridi
smavý ridema
směr direkto
směřovat celi
směšný ridinda
smět rajti
smíšek ridemulo
smysl (čeho) senco
snadný facila
snažení celado
snažit se peni
sněhová vločka neĝero
sněžit neĝi
sníh neĝo
sobota sabato
sotva apenaŭ
souběžně paralele
souhlasit konsenti
souhrn aro
soulad harmonio
spát dormi
spěchat rapidi
spis, dílo verko
spisovat, psát verki
splnit plenumi
spokojen kontenta (pri)
spolek societo
spolu kune
správně; právě ĝuste
spravit ripari
spřátelit se interamikiĝi
srdce koro
srozumitelnost komprenebleco
srpen aŭgusto
stálý konstanta
stáří aĝo
stát (země)ŝtato
stát (sloveso)stari
stát (o ceně) kosti
stát se (nějakým, něčim) iĝi, fariĝi
stát se, přihodit se okazi
stačit sufiĉi
stan tendo
starší pli aĝa
start starto
stařenka aĝulino
stavět, budovat konstrui
stejný, týž sama
sto cent
stolek tableto
stránka paĝo
strana (politická) partio
strkat puŝi
strnulý rigida
stroj maŝino
strojvůdce lokomotivestro
strom arbo
strop plafono
strýc onklo
střed mezo
středa merkredo
studovat studi
stuha, pás rubando
stůl tablo
stýkat se rilati
stydět se honti
sud barelo
svátek festo
svatý sankta
svaz asocio
svého času siatempa
svého, svůj sian
svévolně arbitre
svědčit atesti
svět mondo
světlý hela
světový tutmonda
světový, univerzální universala
svěžest freŝeco
svíce kandelo
svícen kandelingo
svítit lumi
svobodný muž fraŭlo
sýr fromaĝo
syn filo
synovec nevo
sytý sata
šálek taso
šátek tuko
šachy ŝako
šéf, vedoucí ĉefo
šeptat flustri
šest ses
šít kudri
šibalka friponetino
šikanovat, týrat ĉikani
široký larĝa
škola lernejo
špatně pochopit miskompreni
šprýmař, čtverák, vtipálek ŝercemulo
šťastný feliĉa
šustit susuri
Švéd svedo
švestka pruno
Švýcar sviso
tábor tendaro
táborový oheň tendarfajro
táhnout tiri
tak-jak tiel-kiel
také ankaŭ
takovým způsobem tiamaniere
talíř telero
tam a zpět, sem a tam tien kaj reen
tančící dancanta
tančit danci
téci flui
téma temo
tedy do
teď, nyní nun
technický teknika
televize televido
televizní televida
teplý varma
teprv nur
tělo korpo
těžký peza
tisíc mil
tisknout presi
titul, název titolo
to tio
tok fluo
toto tio ĉi
toulat se vagi
tráva herbo
tradice tradicio
tribuna tribuno
trpět suferi
třešně (višně) ĉerizo
třetí tria
tři tri
třída klaso
turistický turista
tužka krajono
tvář vango
tvar formo
tvořit krei
tvořit se kreiĝi
tvořit, formovat formi
týden semajno
ubrousek buŝtuko
ubrus tablotuko
učinit nezpůsobilým sentaŭgigi
učinit oficiálním oficialigi
učit se lerni
učitel instruisto
uhlí karbo
ucho orelo
ukázat montri
ulice strato
uličník knabaĉo
unavený laca
uniformovaný uniformita
univerzální, světový universala
univerzita universitato
upřímný sincera
určit difini
určitě nepre
utvořit se formiĝi
uzený fumaĵita
už, již jam
užitečný utila
údolí valo
úkol tasko
únor februaro
úřad ofico
úřadovat ofici
úřadovna oficejo
úsilí, snaha klopodo
ústa buŝo
ústřední centra
ústy per la buŝo
úterý mardo
v poledne tagmeze
v, ve en
válka milito
vážený estimata
vážit si estimi
vážit si, mít rád ŝati
vážný serioza
vadnout velki
vagón, vůz vagono
vanout blovi
Varšava Varsovio
vařit kuiri
včera hieraŭ
vděčný dankema
vdovec vidvo
ve dvou; spolu duope
vést konduki
večer, navečer vespere
večeřet vespermanĝi
vedle, u apud
vedlejší apuda
vedoucí pošty poŝtestro
vedoucí, ředitel estro
velký granda
velmi, velice tre
venku ekstere
vepř, prase porko
veřejný publika
veselý gaja
vesnice vilaĝo
věc aĵo
věc, záležitost afero
věčný eterna
vědět, umět scii
vědomí konscio
věnovat dediĉi
věřit kredi
vhodný oportuna
víc než pli ol
více pli
víceméně pli-malpli
víla feino
víno vino
vítr vento
vidět vidi
viditelný videbla
vidlička forko
vina kulpo
vinout volvi
viset pendi
vládnout regi
vlajka flago
vlak vagonaro
vlas, chlup haro
vlastní propra
vlk lupo
vnucovat trudi
vnuk nepo
voda akvo
volas voki
volný, svobodný libera
vpředu; dříve antaŭe
vrátit redoni
všeobecný ĝenerala
všimnout si rimarki
vůbec ne tute ne
výbor komitato
výborný bonega
výlet ekskurso
výraz esprimo
výslovnost prononco
výšina altaĵo
vývěska elpendaĵo
vybrat elekti
vydavatel eldonanto
vyhrát, získat gajni
vychloubat se fanfaroni
vychovávat eduki
vychytralý ruza
vyjádřit esprimi
vykřiknout ekkrii
vyměnit interŝanĝi
vymyslet elpensi
vyprávět rakonti
vypustit ellasi
vyslovit prononci
vysoký alta
vystoupení eliro
vystoupit (z vagónu) elvagoniĝi
vytlačit elpuŝi
vyučovat instrui
vzájemný boj interbatalo
vzdálenost distanco
vzdálený malproksima, fora
vzdalovat se malproksimiĝi
vzdalující se malproksimiĝanta
vzdorný obstina
vzduch aero
vzít, brát preni
vznik estiĝo
vzniknout ekesti
vzor modelo
z, ze el
záclona, závěs, opona kurteno
základ fundamento
zákon leĝo
západ okcidento
zápalka alumeto
září septembro
zářit brili
zátoka golfo
za, po post
začít komenci
začít vyprávětekrakonti
začít se komenciĝi
zahrada ĝardeno
zachovat konservi
zajímavý interesa
zaměstnání okupo
zaniknout perei
zapomenout forgesi
zastaralý arĥaika
zastavit se halti
zatím, mezitím dume
zaznamenat registri
zaznít eksoni
zcela tute
zda (tvoří otázku) ĉu
zdát se ŝajni
zdokonalovat perfektigi
zdravit saluti
zdravý sana
zdvořilý ĝentila
zeď muro
zelený verda
zelí brasiko
zem tero
země lando
zemřít morti
zemský landa
zítra morgaŭ
zima vintro
zkouška ekzameno
zkusit provi
zkušený sperta
zlato oro
zlobit se koleri
zmatený konfuza
zmínit se mencii
zmlknout silentiĝi
zmodrat bluiĝi
známka marko
známý konato
znát koni
znalec mluvnice gramatikisto
znamenat signifi
znamení signo
znenáhla iom post iom
znít soni
zničit detrui
znovu, opět denove
zpaměti parkere
zpět re
zpívat kanti
zpráva informo
způsob maniero
zralý matura
ztratit perdi
zub dento
zůstat resti
zvážnět serioziĝi
zvednout levi
zvednout se leviĝi
zvíře besto
zvláště precipe
zvláštní aparta
zvyk kutimo
žák lernanto
že ke
že ano? ĉu ne?
žehnat beni
železnice fervojo
železo fero
žert ŝerco
žít vivi
žíznit soifi
židle seĝo
živel elemento
život vivo
žlutý flava
žně, sklizeň rikolto


«učebnice esperanta