UNUA LECIONO - PRVNÍ LEKCE

(úvodní poznámky)

VÝSLOVNOST A PRAVOPIS

paroliEŭropo estas kontinento. Ankaŭ Ameriko estas kontinento. Patro estas inĝeniero. Aŭtomobilo estas utila maŝino. Ministro estas ĝentila. Esperanto estas neŭtrala internacia lingvo. Tablo estas en bildo. Ĉokolado estas neutila, teo estas utila. Ankaŭ kafo estas neutila. Gramatiko de Esperanto. La unua leciono de Esperanto. Atentu la akcenton!

Nová slovíčka:

esperanto czech esperanto czech

akcento přízvuk         konversacio rozhovor

alfabeto abeceda la
člen určitý
ankaŭ také mluv leciono
lekce

ankoraŭ ještě

lingvo
jazyk, řeč
mluv bildo
obraz

maŝino stroj

ĉeĥo Čech

nacia
národní

eksperimento pokus

neŭtrala neutrální

ekzercaro cvičebnice
neutila
neužitečný

ekzerco cvičení
mluv novembro
listopad
mluv en
v, ve

observatorio observatoř

estas je, jsou
paroli
oktobro
říjen

gramatiko mluvnice

parto
část, oddíl

ĝardeno zahrada
patro
patro
otec
paroli de
od

prezidento prezident

ĝenerala všeobecný

revolucio
revoluce

ĝentila zdvořilý

rimarko
poznámka
paroli hieraŭ včera

tablo
stůl

inĝeniero inženýr
teo
teo
čaj

instrumento nástroj

universitato univerzita

internacia mezinárodní

unua
první
mluv ĵurnalo noviny

utila
užitečný
mluv kafo
káva

atentu la akcenton! pozor na přízvuk!

Přízvuk je vyznačen tučně!

Výslovnost a pravopis

La alfabeto - abeceda
mluv
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z
A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z

Rimarkoj - poznámky

1. La akcento - přízvuk
Přízvuk klademe v esperantu vždy na předposlední slabiku, nikoliv na první jako v češtině. Čech čte esperanto, esperantista čte esperanto. Klademe-li správně přízvuk, je esperanto jazyk velmi libozvučný. Dbejme proto hned z počátku na správný přízvuk! Později není snadné napravovat nesprávné přizvukování.

2.
ĉ vyslovujeme jako české č ve slově čokoláda - ĉokolado
ĝ vyslovujeme jako české ve slovech džbán, Bydžov; ĝardeno - zahrada; seĝo - židle
ĥ vyslovujeme jako české ch ve slovech chemie - ĥemio; mechanika - meĥaniko
ĵ vyslovujeme jako české ž ve slovech žák, žurnál - ĵurnalo
ŝ vyslovujeme jako české š ve slově šest; maŝino - stroj
ŭ píšeme pouze po samohláskách a nebo e, tvoří-li s nimi dvouhlásku, tedy jednu slabiku jako ve slově au-to; aŭ-to-mo-bi-lo, klaŭ-no, an-kaŭ

3. u po samohláskách a nebo e vyslovujeme jako v češtině ve slovech naučit, neužitečný, tedy jako samostatnou slabiku.
Ne-u-ži-teč-ný; ne-u-ti-la

4. Pokud jsou ve slově dvě stejné hlásky vedle sebe, musíme zřetelně vyslovit každou z nich, např. mallonge (mal-longe), scii (sci-i), treege (tre-ege), metroo (metro-o).

5. d, t, n před i se neměkčí: srovnej diktátor; diktatoro [vyslov dyktatoro], ministro [minystro]

6. místo x píšeme v esperantu ks nebo kz: experiment-eksperimento, text-teksto, exemlář-ekzemplero, cvičení-ekzerco

7. V esperantu platí zásada "piš jak slyšíš a čti jak je psáno". Proto vyslovujeme pečlivě s a z: dezerto-poušť, deserto-dezert, kurso-kurz,školení, kurzo-kurz,směr lodi,převod peněz, deviso-deviza, devizo-heslo

8. Samohlásky (a-e-i-o-u). Délka samohlásek se v esperantu neoznačuje. Pokud jde o výslovnost, rozlišujeme v esperantu - podle vyvinuvší se praxe - samohlásky krátké a dlouhé. Nepřízvučná hláska je vždy krátká, přízvučná hláska je:
a) krátká, následuje-li po ní dvě nebo více souhlásek:
Esperanto, ministro, lingvo, bildo, teksto
b) dlouhá (ne však tolik jako v češtině) následuje-li po ní pouze jedna souhláska nebo samohláska:
ĉokolado, kakao, aparato, revolucio
c) dlouhá - následují-li sice dvě souhlásky, z nichž však druhá je l nebo r: tablo ale bildo, patro ale parto, oktobro ale novembro

9. Hláskování. Slova v esperantu hláskujeme tak, že k souhláskám přidáváme samohlásku o (a bo co ĉo do ... u ŭo vo zo); tak např. slovo esperanto hláskujeme e-so-po-e-ro-a-no-to-o.

10. Slovo esperanto píšeme v češtině s malým, v esperantu většinou s velkým počátečním písmenem, protože to byl původně pseudonym autora (dr. Esperanto) a také pro odlišení od běžného významu (esperanto=doufající). Malé písmeno však není chybou. S malým počátečním písmenem se píší odvozeniny: esperantisto (člověk znalý esperanta), esperantigi (přeložit do esperanta). S velkým písmenem: Esperantujo (pomyslná země, kde se mluví esperantem, čili esperantské hnutí obrazně).

11. Slabiky se tvoří složením jedné samohlásky (a e i o u) a jedné nebo více souhlásek, případně samostatnou samohláskou. Pokud se objeví vedle sebe dvě samohlásky, patří k různým slabikám.
paroli
ba
va
bi
vi
bu
ca
ce
ci
co
cu
ĉa
ĉi
ĉu
di
ge
ĝi
he
ĥo
ia
io
ja
jo
ai
aj
ui
uj
ĵa
ĵi
al
el
ul
am
im
in
ra
sa
ŝa
ti
au

eu


12. V esperantu jsou slova psána přesně podle výslovnosti a vyslovována přesně podle písmen. nejsilněji vyslovenou slabikou (přízvučnou) je vždy ta předposlední. Po kliknutí na příslušné slovo uslyšíte správnou výslovnost, kterou nahlas opakujte.
paroli
celo
ĉelo
selo
ŝelo
peco
peĉo
peso
pezo
ame
ami
ĝene
ĝeni
ago
agu
gusta
ĝusta
juro
ĵuro
oro
horo
ĥoro
roko
hoko
ajlo
hajlo
ia
ja
ie
je
iu
ju
vejno
feino
prujno
ruino
kanabo
knabo
kavita
kvita
scii
scienco
alto
aŭto
felto
feŭdo
tial
adiaŭ
iam
ian
avo
havo
ravo
ero
eĥo
serĉo
ŝerco
eskalo
skalo
diri
ĝiri
tie
ĉie
tio
ĉio
tiu
ĉiu
sia
cia
ŝia
ĉia

EKZERCOJ - CVIČENÍ

1. Opište si nová slovíčka do slovníčku a přízvučnou samohlásku podtrhněte.
2. Přečtěte několikrát nahlas se správným přízvukem následující cvičení:

kafo, ĉeĥo, teo, teksto;
akcento, ministro, maŝino, unua, ekzerco, neŭtrala, Eŭropo, rimarkoj, ĥemio, kakao, ĝardeno, ĝentila, ĵurnalo, tinkturo, oktobro, novembro;
Esperanto, instrumento, prezidento, leciono, ekzemplero, ĉokolado, ekzercaro, diktatoro, alfabeto, ĝenerala, meĥaniko, gramatiko, neutila, utila;
eksperimento, aŭtomobilo, revolucio, inĝeniero, internacia;
universitato, tragikomedio, observatorio;
la alfabeto, la alfabeto de Esperanto, la akcento, la akcento en Esperanto, unua leciono, la unua leciono de Esperanto, la unua leciono de la Esperanta ekzercaro.
Atentu la akcenton! Esperanto estas lingvo. Esperanto estas lingvo internacia, la ĉeĥa lingvo estas lingvo nacia. Lernolibron oni devas ne tralegi, sed tralerni.

3. Hláskujte následující slova:
ĉeĥo, maŝino, teksto, konversacio, ĵurnalo, ĝentila.

4. Naučte se nazpamět a se správným přízvukem jména měsíců:
januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio, julio, aŭgusto, septembro, oktobro, novembro, decembro (překlad je v 10. lekci)


Uzavíráme tedy, aby se sestavil jazyk nový, nade všechny jiné již známé 1. snadnější, 2. lahodnější, 3. dokonalejší
J. A. Komenský


Theodor Kilian - učebnice esperanta