OKA LECIONO

LA MALGRANDA INSTRUISTINO

Personoj: Eva kaj Anna. Ili estas filinoj de Paŭlino. Enjo estas dekjara, Anjo estas sesjara.

Eva:  Anjo, ni ludu ion, ĉu jes?
Anna: Jes, kion ni ludos, Enjo?
Eva:  Ni ludos lernejon, ĉu vi volas?
Anna: Bone. Vi estos la instruistino kaj mi lernantino.
Eva:  Bone atentu! Hodiaŭ ni parolos pri la homa korpo.
Anna: Kio estas "la homa korpo"?
Eva:  Demandi vi povas poste.
Anna: Jes, sinjorino instruistino.
Eva:  Kio estas tio ĉi?
Anna: Tio estas la kapo.
Eva:  Kaj tio ĉi?
Anna: La kolo. La kapo sidas sur la kolo.
Eva: Antaŭe estas la vizaĝo kun la buŝo. Kion ni faras per la buŝo?
Anna: Per la buŝo ni manĝas, trinkas kaj parolas.
Eva: Kiam vi manĝas?
Anna: Kiam mi estas malsata kaj kiam ajn mi havas ion bonan.
Eva: Kion kaj kiam vi trinkas?
Anna: Mi trinkas akvon, kiam mi soifas.
Eva: Bone. Kion vi havas en la buŝo?
Anna: Tie mi havas dentojn kaj langon.
Eva: Kion vi faras per la dentoj?
Anna: Per la dentoj mi mordas.
Eva: Por kio vi bezonas la langon?
Anna: La langon ... la langon ... mi montras al malbonaj knabaĉoj.
Eva: Ĉu vere? Tio estas bela novaĵo!
Anna: Mi faras tion nur tre malofte.
Eva: Kion vi mordas per la dentoj?
Anna: Buterpanon, sukeron kaj pomojn.
Eva: Per kio vi vidas?
Anna: Mi vidas per la okuloj.
Eva: Per kio ni aŭdas?
Anna: Ni aŭdas per la oreloj.
Eva: Bone; kio estas ĉi tio?
Anna: Tio estas la nazo; per la nazo ni flaras.
Eva: Montru al mi la nazon!
Anna: Mi ne povas, mi ja ne vidas ĝin!
Eva: Per kio vi iras, kuras kaj saltas?
Anna: Mi iras per la piedetoj, paĉjo per la piedoj.
Eva: Kie vi volonte saltas, kuras kaj iras?
Anna: En la ĉambro, en la ĝardeno, en la parko, nu, kie ajn ...ĉie.
Eva: Ĉu vi rajtas iri sola en la parkon?
Anna: Kien? Ĉu en la parkon?
Eva: Nu jes; ĉu vi rajtas iri sola kien ajn ...Ĉien?
Anna: Ĝis la parko mi rajtas iri sola, sed en la parkon ne.
Eva: Kun kiu vi iras en la parkon?
Anna: Tien mi iras kune kun onklino Manjo.
Eva: Tie vi promenas, ĉu ne vere?
Anna: Kio estas "promeni en la parko"?
Eva: Nu, vi iras en la parko tien kaj reen; vi promenas en la parko.
Anna: Jes, jes, ni iras en la parkon kaj kiam ni estas en la parko, ni iras en la parko tien kaj reen.
Eva: Per kio skribas paĉjo kaj panjo?
Anna: Ili skribas per plumo kaj krajono.
Eva: Sed plumo kaj krajono ne estas partoj de la homa korpo; ni skribas per la dekstra mano.
Anna: Ĉiu homo havas du manojn, sur ĉiu mano ni havas kvin fingrojn.
Eva: Anjo, vi estas diligenta lernantino; jen pomo por vi!
Anna: Mi dankas al vi, sinjorino instruistino.
Eva: Mi petas, restu tiel diligenta kaj mi ĉiam donos al vi ion bonan.
Anna: Ĉu vi ne volas subaĉeti min? Kaj nun ni iru en la ĝardenon. En la ĝardeno ni promenos kiel onklino Manjo, jes?

homa korpoNovaj vortoj


esperanto
czech

esperanto
czech
paroli
aĉeti koupit

nazo
nos

subaĉeti podplatit

novaĵo novinka

akvo
voda

okulo
oko

antaŭe vpředu, dříve

orelo
ucho

atenti
dávat pozor

persono
osoba

aŭdi slyšet

pomo
jablko

bezoni
potřebovat

per kio čím

buŝo ústa
paroli
peti
prosit

per la buŝo ústy

piedo
noha (od kotníku dolů)

butero
máslo

piedeto
nožka

danki
děkovat

plumo
pero

dekjara
desetiletý

por
pro

demandi
ptát se

por kio
na co, nač

dento
zub

poste
potom

doni
dát

pri
o

fingro
prst

promeni
procházet se

flari
čichat

rajto
právo

ĝis až, až k

rajti
smět

havi
mít

re
zpět

homo
člověk

tien kaj reen tam a zpět, sem a tam

homa
lidský

resti
zůstat

jaro
rok

salti
skočit

jen
hle, zde, tu

sata
sytý

kapo
hlava

sinjoro
pán

kien
kam

soifi
žíznit

knabaĉo uličník

sola
sám

kolo
krk

sukero
cukr

korpo
tělo

tio ĉi toto

krajono
tužka

trinki
pít

kune
spolu

vizaĝo obličej

kuri
běžet

vero
pravda

lango
jazyk (v ústech)

ĉu vere? opravdu?

mano
ruka

ĉu ne vere? není-liž pravda?

manĝi jíst
montri
ukázat
mordi
kousat

GRAMATIKO

1. Směr na otázku kien? (kam?) označujeme směrovýn -n: Kie? - en la parko, kde? - v parku; kien? - en la parkon, kam? - do parku.

Po předložkách al (k, ke) a ĝis (až, až k) směrové -n neklademe, protože směr je již dostatečně určen předložkami: mi iras al la tablo - jde ke stolu; vi iras ĝis la fenestro - jdeš až k oknu.

2. Slůvko ĉi ukazuje na osobu nebo věc nejblíže stojící, přítomnou, blízkou; klademe je před příslušné slovo nebo za ně; tiu pomo - to jablko, tiu ĉi pomo = ĉi tiu pomo - toto jablko; tie - tam, tie ĉi = ĉi tie - zde.

3. Český 7. pád vyjadřujeme v esperantu předložkami per, tra, pro aj. nebo 1. pádem, příslovcem apod.: perem - per la plumo, čím - per kio, jít městem - iri tra la urbo, plakat bolestí - plori pro doloro, je učitelem - li estas instruisto, říci žertem - diri ŝerce.

4. Přípona -aĉ- dodává slovu význam zhoršený, hanlivý: ĉevalo kůň, aĉa ĉevalo = ĉevalaĉo  herka; domo dům, aĉa domo = domaĉo barabizna; knabo hoch, aĉa knabo = knabaĉo uličník; paroli mluvit, aĉe paroli = parolaĉi žvanit.

5. Zdrobněliny vlastních jmen:
    a) příponou -ĉj- tvoříme zdrobněliny mužských vlastních jmen: Petro - Petr, Peĉjo - Petřík, Petříček; Jozefo - Josef; Joĉjo - Josífek, Pepek, Pepík, Pepíček.

Rimarko: Johano - Jan, Johanĉjo - Jenda, Jeník, Jeníček, ale totéž může být i Joĉjo. Srovnej: český Mirek může být Miroslav, Jaromír, Vladimír, Mojmír.

    b) příponou -nj- tvoříme zdrobněliny ženských vlastních jmen: Maria - Marie, Marinjo, Manjo - Mařenka, Máňa; Anjo - Anička, Stanjo - Stáňa.

Rimarkoj:
a) Přípony -ĉj- a -nj- připojujeme k 1. až 6. hlásce vlastních jmen, tedy můžeme kořen slova zkrátit; vyhýbáme se kostrbaté výslovnosti (Peĉjo, nikoliv Petrĉjo).
b) Slova paĉjo (tatínek) a panjo (maminka) nevyhovují pravidlu, protože to nejsou jména vlastní, užívá se jich však všeobecně, stejně jako zdrobněliny názvů dalších rodinných příslušníků: frateto, fraĉjo bratříček, fratineto, fratinjo, franjo  sestřička, aveto, avĉjo dědeček, avineto, avinjo babička, onkleto, oĉjo strýček, onklineto, onklinjo, onjo tetička. Ženská přípona v podobě -injo proniká i k dalším slovům: knabinjo dívenka, hundinjo fenička, čubička apod.
c) Někdy lze přípony -ĉj- a -nj- kombinovat s příponou -et-, takže vzniká celá řada mazlivých výrazů: patro, patreto, paĉjo, paĉjeto - otec, tatík, tatínek, tatíček; patrino, patrineto, patrinjo, patrinjeto, panjo, panjeto - matka, matička, matinka, mamka, maminka, maminečka.

6. Předpona sub- má vedle základního významu "pod" (skribi - psát, subskribi - podepsat) i význam "tajně": aĉeti - koupit, subaĉeti - podplatit;
 aŭskulti - poslouchat, subaŭskulti - odposlouchávat, tajně poslouchat (nap . za dveřmi); ridi - smát se,  subridi - smát se pod vousy ap.

7. Slovo persono (osoba) na rozdíl od češtiny nemá charakter ženského rodu, používáme proto zájmena li a ŝi podle skutečného pohlaví příslušné osoby. Pokud není známo, dáváme přednost zájmenu li. Totéž se týká i slova homo (člověk).


EKZERCOJ

1. Přidejte ke všem zájmenům a příslovcím 2. sloupce tabulky v 7. lekci slůvko ajn a přeložte je:

Modelo: kiu ajn - kdokoli.

2. Přidejte k zájmenům a příslovcím 3. sloupce tabulky, kde to dává smysl, slůvko ĉi a přeložte je.

Modelo: tiu ĉi = ĉi tiu - tento.

3. Přeložte:
    infano - inafanaĉo, gazeto - gazetaĉo, onklo - onklaĉo, ridi - ridaĉi, aŭtomobilo - aŭtomobilaĉo, bildo - bildaĉo, skribi - skribaĉi.

4. Přeložte:
    Kde je tatínek? Je na (en) zahradě. Kam jde maminka? Maminka jde do zahrady. Co dělá Karel? Nic. Prochází se v parku. Chodí sem a tam. Kam jde Pepík? Pepík jde ke stolu.

Anekdoto

GRAVA NOVAĴO
Anjo:  Onklino Manjo, ni havas malgrandan knabeton.
Onklino: Ĉu vere, Anjo? Kian nomon li havas?
Anjo: Peĉjo. Li estas tiel malgranda...!
Onklino: Hm ... ĉu li jam kuras?
Anjo: Ho, ankoraŭ ne, sed piedetojn li jam havas.

Proverbo
Ĉio havas finon.

Klíč

1. Cokoli, jakýkoli, číkoli, kdekoli, kdykoli, jakkoli, z jakéhokoli důvodu, jakékoliv množství.
2. Toto, takovýto, tohoto, zde, takto, z tohoto důvodu, tolik zde.
3. Dítě - harant, noviny - plátek, strýc - strejc, smát se - řehtat se, automobil - kára, obraz - mazanina, kýč, psát - škrábat.
4. Kie estas la paĉjo? Li estas en la ĝardeno. Kien iras la panjo? La panjo iras en la ĝardenon. Kion faras Karlo? Nenion. Li promenas en la parko. Li iras tien kaj reen (v esperantu překládáme "tam a zpět"). Kien iras Joĉjo? Joĉjo iras al tablo.

               Esperanto je velký objev s ohromnými možnostmi.
                                    Rabíndranáth Thákur

Theodor Kilian - učebnice esperanta