SEPA LECIONO

LA FAMILIO

Kiel... -as?  Jak...?

paroli Kiel laboras Maria? Ŝi laboras diligente, ŝi estas diligenta. Ŝi estas juna instruistino. La patrino legas en la ĵurnalo interesan rakonton el Francio. La patro legas la gazeton Heroldo de Esperanto rapide, sed atente. Li estas esperantisto jam de longe. Jozefo skribis Esperantan ekzercon legeble. Li skribis ĝin malrapide, bele kaj tre atente. Li lernas Esperanton ne longe, sed tre diligente. Li estas bona lernanto. Ankaŭ en la lernejo li studas tre bone. Nun li aŭskultas belan koncerton. Jozefo amas muzikon. Ankaŭ Maria ĝin ŝatas. Ili ofte aŭskultas muzikon. Ili aŭskultas ĝin ordinare vespere. Kvankam la aparato estas malnova, ĝi bone funkcias. Ĝi klare reproduktas muzikon kaj paroladojn. En la forno brulas nigra karbo. Ĝi brulas malrapide. En la ĉambro estas agrabla varmo. Ekstere estas malvarme... Estas agrable sidi vespere en varma ĉambro sur mola divano kaj aŭskulti belan koncerton, pensas Jozefo.
    Fine la patro ĉesas legi kaj diras: "Estas jam malfrue, ni devas iri dormi ... Bonan nokton!"
____________________
paroli
Patro: Nu, Jozefo, kiel vi progresas en Esperanto?
Josefo: Bone. Mi scias jam nomi ĉiujn objektojn en la ĉambro kaj domo.
Patro: Nu, nu, ne fanfaronu!
Josefo: Tio estas fakto! Mi scias jam eĉ kelkajn nomojn de dombestoj kaj rabobestoj!
Patro: Nu, kiun rabobeston vi povas nomi al mi?
Josefo: Tigro, krokodilo, elefanto, leono, ĉevalo, zebro, ĝirafo ...
Patro: Ha, ha, ha! Elefanto, ĉevalo, zebro, ĝirafo ja ne estas rabobestoj!
Josefo: Ne gravas, tion ankaŭ mi scias, sed bestoj ili ja estas, ĉu ne?
Patro: Certe, bestoj ili estas. Kiun lecionon vi nun studas?
Josefo: Mi finis la sepan kaj komencos la okan.
Patro: Ho, vi bone progresas!
Josefo: Mi lernas diligente kaj regule.
Patro: Mi scias; kiel vi studas?
Josefo: Mi legas laŭte la lecionojn kaj lernas tre bone la novajn vortojn.
Patro: Vi denove fanfaronas, ĉu ne?
Josefo: Tute ne, Esperanto estas ja facila.
Patro: Jes, jes, sed vi scias ja: ne estas pano sen laboro. Ne forgesu ankaŭ la gramatikon kaj ripeti la antaŭajn lecionojn.
Josefo: Jes. La gramatikajn regulojn mi lernas parkere kaj antaŭ ĉiu leciono mi ripetas la antaŭajn lecionojn.
Patro: Mi vidas, ke vi komencas esti bona esperantisto, vi jam tute bone parolas esperante.
Josefo: Patro, mi volas esti ne nur bona, sed perfekta esperantisto... Tio estas fakto!

Novaj vortoj


esperanto
czech

esperanto
czech

agrabla příjemný

kvankam ačkoliv
paroli
ami
milovat, mít rád

legeble čitelně
paroli
amiko
přítel

leono
lev

antaŭa předešlý, předchozí
paroli
lerni
učit se

atenta
pozorný

lernanto
žák

besto
zvíře

lernejo škola

certe
jistě, určitě

longe
dlouho

ĉesi přestat

de longe
dávno, ode dávna

ĉevalo kůň

nokto
noc

ĉiu každý

nomo
jméno

denove znovu, opět

nu
no, inu

devi
muset

ordinare
obyčejně

diri
říci

parkere
zpaměti

ba i, dokonce

paroli
mluvit

ekstere venku

parolado
přednáška

elefanto slon

pensi
myslet

fakto
fakt

perfekta
dokonalý

fanfaroni vychloubat se

povi
moci

fini
končit

progreso
pokrok

fine
konečně
progresi
dělat pokroky

Francio
Francie

rabi
loupit

frua
časný

rabobesto dravé zvíře

malfrue
pozdě

rakonto
povídka

funkcii fungovat

rapida
rychlý

grava
důležitý

regulo
pravidlo

ne gravas
zde: nevadí

regule
pravidelně

instrui
vyučovat

reprodukti
reprodukovat

instruisto učitel

ripeti
opakovat

iri
jít

ŝati vážit si, mít rád

juna
mladý

tute
zcela

ke
že

tute ne
vůbec ne

kelkaj
několik
varma
teplý

klara
jasný

vespere
večer

komenci
začít

vidi
vidět


GRAMATIKO

1. Příslovce odvozená mají koncovku -e:
bona - dobrý, bone - dobře; rapida - rychlý, rapide - rychle; skribi - psát, skribe - písemně; somero - léto, somere - v létě; vespero - večer (podstatné jméno), vespere - večer (příslovce).

2. Tvůrce esperanta uspořádal 45 zájmen a příslovcí v přehledný systém, a tím značně usnadnil jejich zapamatování. Všimněte si podoby a pravidelného střídání hlásek v češtině a v esperantu.
Všechna slova, kterými se v esperantu
tážeme, začínají písmenem ...........................  k: kiu     kdo            kie     kde
v odpovědi: -kde na něco ukazujeme
                      je písmeno ..............................  t: tiu       ten             tie      tam
                    -zobecňující je písmeno .............  ĉ: ĉiu      každý        ĉie      všude
                    -záporné je částice ................. nen: neniu  nikdo        nenie  nikde
                    -neurčité je písmeno ...................  i: iu        kdosi        ie        kdesi

Tabulka v češtině:
------------------------------------------------------------------------------
tázací:   co   kdo   jaký   čí   kde   kdy   jak   kolik
neurčitá: něco někdo nějaký něčí někde někdy nějak několik
záporná:  nic  nikdo nijaký ničí nikde nikdy nijak     -
------------------------------------------------------------------------------

Tabulka zájmen a příslovcí v esperantu:


neurčitá
tázací, vztažná
ukazovací
zevšeobec-
ňující
záporná
věc:
io
něco
kio
co
tio
to
ĉio
vše
nenio
nic
osoba:
iu
někdo, kdosi
kiu
kdo, který
tiu
ten, ta, to
ĉiu
každý
neniu
nikdo, žádný
vlastnost:
ia
nějaký, jakýsi
kia
jaký
tia
takový
ĉia
všelijaký
nenia
nijaký
přivlastnění:
ies
něčí
kies
čí
ties
toho, těch
ĉies
každého, všech
nenies
nikoho
místo:
ie
někde
kie
kde
tie
tam
ĉie
všude
nenie
nikde
čas:
iam
někdy
kiam
kdy, když
tiam
tehdy
ĉiam
vždy
neniam
nikdy
způsob:
iel
nějak
kiel
jak
tiel
tak
ĉiel
všelijak
neniel
nijak
příčina:
ial
z nějaké příčiny
kial
proč
tial
proto
ĉial
ze všech příčin
nenial
bez důvodu
množství:
iom
trochu
kiom
kolik
tiom
tolik
ĉiom
zcela všechno
neniom
vůbec nic


Všimněte si:

a) Zájmena a příslovce neurčitá začínají na i-, tázací na ki-, ukazovací na ti-, zevšeobecňující na ĉi- a záporná na neni-.
b) Zájmena vyjadřují věc (končí na -o), osobu (-u), vlastnost (-a) a přivlastnění (-es).
c) Příslovce vyjadřují místo (-e), čas (-am), způsob (-el), příčinu (-al) a množství (-om).


Nejdříve se naučme devíti slovíčkům kio, kiu, kia atd. Začátečníci tato slovíčka pro jejich podobnost často zaměňují. Tomu se vyhneme, naučíme-li se jim v kratičkých větách uvedených na obrázcích. Z představy obrázku a z obsahu věty se nám pak vybaví smysl tázacího slůvka. Pak si dobře zapamatujeme význam počátečních písmen: k značí otázku, t - odpověď, ĉ - zobecnění, nen - zápor, i - neurčitost. Známe-li bezpečně těchto devět slovíček a  význam začátků i zakončení, snadno si utvoříme ostatních 36 slovíček a zapamatujeme si jejich význam v řadách jako kiu, tiu, ĉiu, neniu, iu; kio, tio, ĉio, nenio, io atd.

Naučte se zpaměti kratičkým větám na obrázcích:

tablo
Kio estas tio? Co je to?
frapi
Kiu frapas?
Kdo klepe?
gazeto
Kia estas la gazeto?
Jaký je časopis?
domo
Kies domo estas tio?
Čí je to dům?
kie
Kie estas Mario? Kde je Marius?
kiam
Kiam vi revenos?
Kdy se vrátíš?
kiel
Kiel vi fartas?
Jak se máš?
kial
Kial ploras Karlo?
Proč pláče Karel?
unuplusunu
Kiom estas 1 + 1?
Kolik je 1 + 1?


3. Koncovka -n se používá nejen pro 4. pád, ale označuje i směr u příslovečných určeních místa, ať už mají podobu příslovce nebo podstatného jména s předložkou: ekstere - venku, eksteren - ven; en la ĉambro - v pokoji, en la ĉambron - do pokoje; sur la tablo - na stole, sur la tablon - na stůl (nejedná se o 4. pád po předložce, nýbrž o označení směru, není proto porušeno pravidlo, že předložky se váží k 1. pádu).
Podobně z příslovcí místa v naší tabulce můžeme vytvořit příslovce směru: ien - někam, kien - kam, tien - tam, ĉien - do všech míst, nenien - nikam.

Pozorní musíme být u příslovcí ukazovacích, protože mají v češtině stejný překlad:
Tie estas Jozefo. Tam je Josef. (Kde?)
Tien iras Jozefo. Tam jde Josef. (Kam?)

kien
Kien iras Mario?
Kam jde Marius?


4. Slůvko ajn značí -koli:
kiu ajn - kdokoli, kio ajn - cokoli, kiun ajn - kohokoli, kie ajn - kdekoli, kien ajn - kamkoli atd.
    Používá se stejným významem i u zájmen a příslovcí neurčitých a zevšeobecňujících:  iu ajn, ĉiu ajn kdokoli, ie ajn, ĉie ajn kdekoli atd. Rozdíl je pouze v důrazu: Mi legos ion ajn. Budu číst cokoliv (= aspoň něco). Mi legos ĉion ajn. Budu číst cokoliv (= vše, na co přijdu).

5. Zájmena a příslovce tázací slouží i jako vztažná na začátku vedlejších vět. Porovnejte:

Kiu skribas la leteron? Kdo píše ten dopis?
Mi ne scias, kiu skribas la leteron. Nevím, kdo píše ten dopis.
Tio estas la knabo, kiu skribas la leteron. To je chlapec, který píše ten dopis.

6. Zájmeno tiu se může týkat nejen osob, nýbrž i věcí, rostlin a zvířat. Rozdíl od tio nejlépe vyplývá z těchto příkladů:

Tio estas tiu viro.       To je ten muž.
Tio estas tiu virino.     To je ta žena.
Tio estas tiu infano.     To je to dítě.
Tio estas tiu tablo.      To je ten stůl.
Tio estas tiu seĝo.       To je ta židle.
Tio estas tiu elefanto.   To je ten slon.
Tio estas tiu zebro.      To je ta zebra.
Tio estas tiu besto.      To je to zvíře.

Podobně je to i u ostatních zájmen s touto koncovkou: Kiun libron vi legas? Kterou knihu čteš? Neniun mi legas. Žádnou nečtu. Ĉu vi amas iun beston? Máš rád některé zvíře? Ĉiun beston mi amas. Každé zvíře mám rád.

7. Zájmena končící na -es jsou nesklonná, na -o  mají 4. pád, na -u a -a i množné číslo:
Kion vi legas? Co čtete?
Kiajn librojn vi legas? Jaké knihy čtete? (odpovídáme: krásné, zajímavé, dobrodružné apod.)
Kiujn librojn vi legas? Které knihy čtete? (odpovídáme: Faraóna, Zločin a trest, Švejka apod.)
Kies librojn vi legas? Čí knihy čtete?

EKZERCOJ

1. Doplňte zpaměti otázky:
Kiu...? Kio...? Kia...? Kies...? Kie...? Kiam...? Kiel...? Kial...? Kiom...? Kien...?

2. Odpovězte na otázky:
Kio estas tigro kaj leono? Ĉu ankaŭ elefanto estas rabobesto? Kiu lernas esperanton? Kiam Jozefo aŭskultas koncertojn? Kun kiu li ludas ŝakon? Kiel ludas Karlo? Ĉu Karlo gajnis ĉiujn ludojn? Kiu legas Esperantan gazeton? Kia estas la gazeto Floroj? Kies infano dormis? Kial li jam dormis? Kie estis ili ĉiuj?

3. Přeložte:
Je pěkný večer. Kdo čte? Otec a matka čtou. Kdo pracuje? Marie a Pavlína pracují. Co dělá Pavlína? Pavlína šije dětskou košilku (košilku pro dítě). Cokoli (ona) dělá, dělá dobře. Dělá dobře jakoukoli práci. Kdy se učí Josef? Učí se vždy večer a vždy, kdy(ž) má čas. Kde se učí? Učí se v pokoji. Jak se učí? Učí se pilně a pravidelně. Učí se ještě někdo? Ne, nikdo se neučí. Proč se Josef učí esperanto? Chce si dopisovat (korespondi) s esperantisty. Čí je ta kniha, která (kiu) leží na stole? To je otcova kniha. Je kniha, která leží na stole, česká? Ano, to je česká kniha.

Anekdoto

Instruisto: Kiu povas nomi al mi kvin rabobestojn?
Lernanto:   Du tigroj kaj tri leonoj.

Proverbo

Bona estas domo nova, amiko malnova.

Klíč

2. Tigro kaj leono estas rabobestoj. Ne, elefanto ne estas rabobesto. Jozefo lernas Esperanton. Li aŭskultas koncertojn ĉiam vespere. Li iam ludas ŝakon kun Karlo. Karlo ludas tre bone. Ne, li ne gajnis ĉiujn ludojn. La patro ĝin legas. La Floroj estas ĉeĥa gazeto. La infano de Paŭlino dormis. Ĉar li estas ankoraŭ malgranda. Ili ĉiuj estis en la granda ĉambro.
3. Estas bela vespero. Kiu legas? La patro kaj la patrino legas. Kiu laboras? Maria kaj Paŭlino laboras. Kion faras Paŭlino? Paŭlino kudras ĉemizeton por la infano. Kion ajn ŝi faras, ŝi faras bone. Ŝi faras bone kian ajn laboron. Kiam lernas Jozefo? Li lernas ĉiam vespere kaj ĉiam, kiam li havas tempon. Kie li lernas? Li lernas en la ĉambro. Kiel li lernas? Li lernas diligente kaj regule. Ĉu ankoraŭ iu lernas? Ne, neniu lernas. Kial Jozefo lernas Esperanton? Li volas korespondi kun esperantistoj. Kies estas la libro, kiu kuŝas sur la tablo? Tio estas libro de la patro. Ĉu la libro, kiu kuŝas sur la tablo, estas ĉeĥa? Jes, tio estas ĉeĥa libro.

Nejhlavnější je moje přesvědčení o jeho (esperanta) naprosté nutnosti.
                                L.N.Tolstoj

Theodor Kilian - učebnice esperanta