DUA LECIONO

LA ĈAMBRO

Kio estas tio? Tio estas ... Co je to? To je...

paroluKio estas tio? Tio estas ĉambro. Kio estas en la ĉambro? En la ĉambro estas kvar muroj, planko, plafono, pordo kaj du fenestroj. En la ĉambro estas ankaŭ tapiŝo, tablo, tableto, du seĝoj, ŝranko, divano. Kio estas tio? Tio estas forno. Kio estas en la forno? En la forno estas karbo. Kio estas tio? Tio estas lampo, radioaparato, libro, gazeto. Kio estas en la gazeto? En la gazeto estas bildoj.

Nová slova:

esperanto czech esperanto czech
paroliĉambropokoj, místnostparolinulo              nula
divano pohovka paroli  unu jeden, jedna, jedno
fenestro okno paroli du dva, dvě
forno kamna, pec paroli tri tři
gazeto časopis paroli kvar čtyři
lampo lampa paroli kvin pět
paroli libro kniha paroli ses   šest
karbo uhlí paroli sep sedm
muro zeď paroli ok osm
plafono strop paroli naŭ devět
planko podlaha paroli dek deset
pordo dveře plus plus
radio-aparato rozhlasový přijímač minus minus
paroli seĝo židle kio co
ŝranko skříň paroli tio to
tablo stůl tableto stolek
tapiŝo koberec


Poznámka:

Všimněte si, že esperantské číslovky máme i v češtině ve slovech cizího původu:

1 - unu srovnej: unisono - jednohlasně
2 - du srovnej: dueto - skladba pro 2 hlasy
3 - tri srovnej: trio - skladba pro 3 nástroje
4 - kvar srovnej: kvartet - skladba pro 4 nástroje
5 - kvin srovnej: kvintet - skladba pro 5 nástrojů
6 - ses srovnej: sextet - skladba pro 6 nástrojů
7 - sep srovnej: septima - sedmá třída gymnázia
8 - ok srovnej: oktáva - osmá třída; stupnice 8 tónů
9 - naŭ srovnej: nonet - skladba pro 9 nástrojů
10 - dek srovnej: dekagram - deset gramů

GRAMATIKO

1. Podstatné jméno má koncovku -o: unu tablo, unu fenestro.
2. Množné číslo má koncovku -j: du tabloj, du fenestroj.
3. Číslovky nemají vliv na pád podstatného jména na rozdíl od slovanských jazyků, ve kterých u číslovky 5 a výše následuje vždy 2. pád (místo 1. a 4. pádu). Srovnejte:

  unu libro  jedna kniha  unu tablo   jeden stůl
  du libroj  dvě knihy   du tabloj   dva stoly
  tri libroj  tři knihy   tri tabloj  tři stoly
  kvar libroj čtyři knihy  kvar tabloj  čtyři stoly
  kvin libroj pět knih   kvin tabloj  pět stolů
  ses libroj  šest knih   ses tabloj  šest stolů
  sep libroj  sedm knih   sep tabloj  sedm stolů
  ok libroj  osm knih   ok tabloj   osm stolů
  naŭ libroj  devět knih  naŭ tabloj  devět stolů
  dek libroj  deset knih  dek tabloj  deset stolů

4. Podstatné jméno dveře je v češtině pomnožné, tedy má tvar množného čísla, přestože označuje jednu věc. V esperantu tomu tak není. Srovnejte: unu pordo - jedny dveře, du pordoj - dvoje dveře, kvin pordoj - patery dveře atd.

5. Sčítání a odčítání píšeme a čteme takto:

  5 + 1 = 6 kvin plus unu estas ses
  6 + 1 = 7 ses plus unu estas sep
  7 + 3 =10 sep plus tri estas dek
  10 - 2 = 8 dek minus du estas ok
  1 - 1 = 0 unu minus unu estas nulo

6. Přidáme-li k číslovkám koncovku -o, vzniknou číslovková podstatná jména: unuo - jednička, duo - dvojka, trio - trojka .... deko - desítka. Nula se většinou používá právě ve tvaru podstatného jména nulo (zvyklost z národních jazyků).


EKZERCOJ

1. Ptejte se nahlas a odpovídejte: Kio estas tio?

  Tio estas   ĉambro   divano   radio-aparato
         plafono  lampo   unu divano
         planko   tableto  du tabloj
         tapiŝo   libro   tri bildoj
         forno   gazeto   kvar muroj
         pordo   ŝranko   kvin seĝoj
         fenestro  karbo   ok gazetoj

2. Nacvičte nahlas:

unu, du, tri ...dek;       dek, naŭ, ok ... nulo;
unu plus unu estas du   až   naŭ plus unu estas dek;
dek minus unu estas naŭ  až   unu minus unu estas nulo;
du plus du estas kvar   až   ok plus du estas dek;
dek nimus du estas ok   až   du minus du estas nulo.


3. Čtěte několikrát nahlas:

  2 + 1 = ?   8 - 3 = ?   7 + 3 = ?
  5 + 2 = ?   6 - 4 = ?   9 - 6 = ?
  3 + 4 = ?  10 - 5 = ?   2 + 7 = ?
  7 + 2 = ?   9 - 6 = ?   7 - 5 = ?
  6 + 3 = ?   8 - 7 = ?   6 + 4 = ?

4. Přeložte následující věty, přízvučnou samohlásku ve slovech podtrhněte a překlad srovnejte s "klíčem" (na konci knihy):

Co je to? To je automobil. Co je automobil? Automobil (la!) je stroj. Automobil je užitečný. Automobil je užitečný stroj. Co je esperanto? Esperanto je jazyk. Esperanto je užitečný jazyk. Český (la!) jazyk je jazyk národní. To je okno, to jsou dveře, to je stůl, to je skříň. To jsou dvě knihy, to jsou dvoje dveře, to jsou tři židle. Jedno okno a jedno okno jsou dvě okna. Dva stoly a jeden stůl jsou tři stoly. Dvě židle a tři židle je pět židlí. Tři a čtyři je sedm. Deset bez tří je sedm. Šest a tři je devět a jedna je deset.

Klíč ke cvičení:

4. Kio estas tio? Tio estas aŭtomobilo. Kio estas aŭtomobilo? La aŭtomobilo estas maŝino. La aŭtomobilo estas utila. La aŭtomobilo estas utila maŝino. Kio estas Esperanto? Esperanto estas lingvo. Esperanto estas utila lingvo. La ĉeĥa lingvo estas lingvo nacia. Tio estas fenestro, tio estas pordo, tio estas tablo, tio estas ŝranko. Tio estas du libroj, tio estas du pordoj, tio estas tri seĝoj. Unu fenestro plus unu fenestro estas du fenestroj. Du tabloj plus unu tablo estas tri tabloj. Du seĝoj plus tri seĝoj estas kvin seĝoj. Tri plus kvar estas sep. Dek minus tri estas sep. Ses plus tri estas naŭ plus unu estas dek.


Esperanto je nejlepším řešením myšlenky mezinárodního jazyka.
Albert Einstein


Theodor Kilian - učebnice esperanta