Esperantsko-český slovníček

acero javor
aĉeti koupit
admiri obdivovat
adoleskanto dorostenec, dospívající
aero vzduch
aerpoŝto letecká pošta
afabla laskavý
afero věc, záležitost
agi jednat
agrabla příjemný
aĝo stáří
aĵo věc
akcento přízvuk
akcepti přijmout
akompani doprovázet
aktujo aktovka (taška)
akvo voda
al k, ke
aldono dodatek
alfabeto abeceda
alia jiný, druhý
alian fojon jindy, podruhé, příště
alie jinak
alkreski přirůst
almenaŭ aspoň
alporti přinést
alta vysoký
altaĵo výšina
alumeto zápalka
amaso hromada
ambaŭ oba, obě
ami milovat, mít rád
amiko přítel
amuzi bavit
anaso kachna
angulo roh, kout, úhel
animo duše
ankaŭ také
ankoraŭ ještě
ano člen
anonci oznámit
anonco oznámení, inzerát
ansero husa
anstataŭ namísto
antaŭ před
antaŭ ol iri dormi před spaním
antaŭ ol manĝi před jídlem
antaŭa předešlý
antaŭe vpředu; dříve
antaŭparolo předmluva
aparta zvláštní
apenaŭ sotva
aperi objevit se
apetito chuť
aprilo duben
apud vedle, u
apuda vedlejší
arbitre svévolně
arbo strom
arĥaika zastaralý
arĥaismo archaismus, zastaralý výraz
arko oblouk
aro souhrn
artfajraĵo ohňostroj
asocio svaz
atenta pozorný
atenti dávat pozor
atesti svědčit
atingi dosáhnout
nebo
aŭ - aŭ buď - nebo
aŭdi slyšet
aŭgusto srpen
aŭskulti poslouchat
Aŭstrujo Rakousko
aŭtoritata autoritativní
aŭtoritato autorita
aŭtuno podzim
avo děd
babili povídat si
baki péci (chléb)
balai mést
balailo koště, smeták
baldaŭ brzy
bani koupat
barelo sud
bari hradit
baro hradba, překážka
batali bojovat
bati bít
bedaŭri litovat
bedaŭrinde bohužel
bela pěkný, krásný
beleco krása
belega překrásný
beni žehnat
benko lavice
besto zvíře
bezonata potřebný
bezoni potřebovat
biero pivo
bildkarto pohlednice
bildo obraz
bileto lístek, jízdenka
blanka bílý
blinda slepý
blovi vanout
blua modrý
bluiĝi zmodrat
boati jezdit na lodičce
boato člun, loďka
Bohemio Čechy
boleto hříbek
bona dobrý
bonega výborný
bongusta chutný
bongustaĵo pochoutka
bongusti chutnat
borderi lemovat
borderita lemovaný
bovaĵo hovězí
bovo skot, vůl
brako paže, rameno
brakseĝo křeslo
brasiko zelí
brili zářit
broso kartáč
brulanta hořící
bruli hořet
bruna hnědý
bulo hrouda, knedlík
bunta pestrý
buŝo ústa
buŝtuko ubrousek
butero máslo
celado snažení
celi směřovat
celo cíl, účel
cent sto
centra ústřední
centro centrum
certe jistě, určitě
certeco jistota
cetera ostatní
ĉambro pokoj, místnost
ĉapelo klobouk
ĉar protože, neboť
ĉe při, u
ĉefo šéf, vedoucí
ĉefurbo hlavní město
ĉeĥo Čech
ĉemizo košile
ĉerizo třešně (višně)
ĉesi přestat
ĉevalo kůň
ĉielarko duha
ĉielo nebe
ĉikani šikanovat, týrat
ĉirkaŭ kolem, okolo
ĉirkaŭaĵo okolí
ĉiu každý
ĉiutaga každodenní
ĉiutage každodenně
ĉu zda (tvoří otázku)
ĉu ne vere? není-liž pravda?
ĉu ne? že ano?
ĉu vere? opravdu?
da předložka míry (glaso da vino - sklenice vína)
danci tančit
danĝera nebezpečný
dankema vděčný
danki děkovat
Danlando Dánsko
datita datovaný
dato datum
daŭrigi pokračovat
de od
de longe dávno
decembro prosinec
decidi rozhodnout
dediĉi věnovat
deĵor-uniformo služební uniforma
deĵori konat, mít službu
dek deset
dekjara desetiletý
deklami deklamovat
dekstra pravý
delegito delegát
delogo svod
demandi ptát se
denove znovu, opět
dento zub
detrui zničit
devi muset
(ne devi) (nesmět)
deviga povinný, závazný
devo povinnost
deziri přát (si)
diablo ďábel, čert
dialekto nářečí
diferenco rozdíl
difini určit
diligenta pilný
dimanĉo neděle
direkto směr
diri říci
disfali rozpadnout se
disponi disponovat
disponigi dát k užívaní
disputi přít se
distanco vzdálenost
disvolviĝi rozvinout se
divano pohovka
diversa různý
dividi dělit
dividite per děleno
do tedy
dolĉa sladký
doloro bolest
domo dům
doni dát
dormema ospalý
dormeti dřímat
dormi spát
du dva, dvě
dum během
dume zatím, mezitím
duon-laŭte polohlasitě
duonhoro půlhodina
duope ve dvou; zde: spolu
ebla možný
dokonce
ba i, dokonce
eduki vychovávat
edzo manžel
efektive opravdu
ekesti vzniknout
ekkrii vykřiknout
ekrakonti začít
eksa bývalý
ekskurso výlet
ekslaboristo bývalý dělník
eksoni zaznít
eksperimento pokus
ekster mimo, vně
ekstere venku
ekzameno zkouška
ekzemplo příklad
ekzercaro cvičebnice
ekzerco cvičení
ekzistado existence
ekzisti existovat
el z, ze
eldonanto vydavatel
elefanto slon
elekti vybrat
elemento živel
eliro vystoupení
ellasi vypustit
elpendaĵo vývěska
elpensi vymyslet
elpuŝi vytlačit
elvagoniĝi vystoupit (z vagónu)
en v, ve, do
enhavi obsahovat
enhavo obsah
enigmo hádanka
entrepreno podnik, závod
erari mýlit se
ero nejmenší část něčeho
esperi doufat
espero naděje
esprimi vyjádřit
esprimo výraz
estante jsa
estas je, jsou
estas libera má volno
esti prava být v právu
estiĝo vznik
estimata vážený
estimi vážit si
estro vedoucí, ředitel
eta drobný, malinký
etapo etapa, běh
etendi rozpřáhnout
eterna věčný
fabelo pohádka
facila snadný
facilanima lehkomyslný
fajrero jiskra
fajro oheň
fajrobrigado hasičský sbor
fako odbor
fakto fakt
fakulo odborník
fali padnout
fali padnout
fama slavný
familio rodina
fanfaroni vychloubat se
farbi barvit
farbita natřený
fari dělat
fariĝi stát se
farti mít se
fartu bone! měj se dobře!
farunaĵo moučník
faruno mouka
februaro únor
feino víla
feliĉa šťastný
fenestro okno
fero železo
fervojo železnice
festa slavnostní
festanto oslavující
festo svátek
fi! fi! fuj!
fiera hrdý, pyšný
fihomo darebák, lump
filo syn
fine konečně
fingro prst
fini končit
finiĝi skončit (se)
fino konec
flago vlajka
flari čichat
flava žlutý
flegi ošetřovat
floro květ, květina
flugi letět
flui téci
fluo tok
flustri šeptat
foje jednou, kdysi
foliaro listí
for pryč
fora vzdálený
forgesi zapomenout
forko vidlička
formi tvořit, formovat
formiĝi utvořit se
formo tvar
forno kamna, pec
forporti odnést
forsendi odeslat
forta silný
forveturi odjet
Francio Francie
frato bratr
frato bratr
fraŭlo svobodný muž
freŝa čerstvý
freŝeco svěžest
friponetino šibalka
fromaĝo sýr
frua časný
frukto plod, ovoce
frumatene časně zrána
fumaĵita uzený
fumi kouřit
fundamento základ
fungo houba
funkcii fungovat
gaja veselý
gaja veselý
gajni vyhrát, získat
garaĝo garáž
garantii (za)ručit
gastigado pohoštění
gasto host
gazeto časopis
glaso sklenice
golfo zátoka
gramatikisto znalec mluvnice
gramatiko mluvnice
granda velký
grandega ohromný
grava důležitý
greka řecký
gripo chřipka
grupo skupina
gusto chuť
ĝardeno zahrada
ĝenerala všeobecný
ĝentila zdvořilý
ĝis až, až k
ĝis revido na shledanou
ĝisnuna dosavadní
ĝoji radovat se
ĝui požívat, vychutnávat
ĝuste správně; právě
ha hoj! hola hou!
halti zastavit se
harmonio soulad
haro vlas, chlup
havi mít
hejme doma
hejmen domů
hejmo domov
hela světlý
heliĝi rozjasnit se
helpi pomáhat
herbo tráva
heroldo hlasatel
hieraŭ včera
higieno hygiena
himno hymna
historia historický
ho ve! běda!
ho! o! oh! ach!
hodiaŭ dnes
homa lidský
homaro lidstvo
homo člověk
honesta čestný, poctivý
honoro čest
honti stydět se
horo hodina
humoro nálada
hundo pes
igi dělat (něco nějakým)
ignori nevšímat si
iĝi stát se (nějakým, něči
ilo nástroj
ilustrita ilustrovaný
imperiestro císař
indi být hoden
infano dítě
informo zpráva
inĝeniero inženýr
institucio instituce
instrui vyučovat
instruisto učitel
instrumento nástroj
inter mezi
interamikiĝi spřátelit se
interbatalo vzájemný boj
interesa zajímavý
interkonsento dohoda
internacia mezinárodní
internulejo internát
interŝanĝi vyměnit
investi investovat
inviti pozvat, zvát
iom post iom znenáhla
iradi chodit
iri jít
ja přece, vždyť, sice
jako kabát
jam už, již
januaro leden
Japanujo Japonsko
jaro rok
je o, v, na, za (předložka neurčitých vztahů)
jen hle, zde, tu, viz
jes ano
julio červenec
juna mladý
junio červen
junulara mládežnický
junularo mládež
junulo mladík
ĵaŭdo čtvrtek
ĵeti hodit
ĵurnalo noviny
kabano chata
kadro rámec
kafo káva
kaj a
kajero sešit
kalkuli počítat
kancelario kancelář
kandelingo svícen
kandelo svíce
kanti zpívat
kanto píseň
kapabla schopný
kapelo kapela
kapo hlava
kapti chytit
kara drahý
karbo uhlí
karto lístek
karulo drahoušek
kastelo hrad
kato kočka (kocour)
katoliko katolík
kazo případ
ke že
kelkaj několik
kelnero číšník
kesto skříňka
kia jaký, -á, -é
kiaj jací, jaké, jaká
kial proč
kiam kdy
kie kde
kien kam
kio co
kiom da kolik
kiu kdo
klara jasný
klasifiki klasifikovat
klaso třída
klopodo úsilí, snaha
klubovesto klubovní dres
knabaĉo uličník
knabeto chlapeček
knabo chlapec
kofro kufr
kokido kuře
koko kohout
kolbaso klobása
kolegio kolej (školní)
kolego kolega, druh
kolekti sbírat
koleri zlobit se
kolo krk
kolombido holoubě
kolombo holub
kolora barevný
kombi česat
komenci začít
komenciĝi začít se
komforta pohodlný
komitato výbor
komo čárka
komplika komplikovaný
komprenebla pochopitelný
komprenebleco srozumitelnost
kompreni rozumět
komputi počítat strojem
komputilo, komputoro počítač
konato známý
koncerto koncert
kondiĉo podmínka
konduki vést
konduti chovat se
konfuza zmatený
koni znát
konscio vědomí
konsenti souhlasit
konservi zachovat
konsili radit
konsiliĝi radit se
konsisti skládat se
konstanta stálý
konstrui stavět, budovat
kontenta (pri) spokojen
kontraŭ proti
kontroli kontrolovat
konversacio konverzace
konversacio rozhovor
konvinki přesvědčit
koridoro chodba
koro srdce
korpo tělo
korto dvůr
kosti stát (o ceně)
kostumo kroj
koverto obálka
krajono tužka
kredi věřit
krei tvořit
kreiĝi tvořit se
kreski růst
krii křičet
krom kromě, mimo
krono koruna
kruta příkrý, prudký
kudri šít
kuirejo kuchyň
kuiri vařit
kulero lžíce
kulpo vina
kun s, se
kune spolu
kuraci léčit
kuracisto lékař
kuri běžet
kurso kurz (školení)
kurteno záclona, závěs, opona
kuŝi ležet
kutimi být zvyklý
kutimo zvyk
kuzo bratranec
kvankam ačkoliv
kvar čtyři
kvazaŭ jakoby
kvin pět
la člen určitý
labori pracovat
laborulo pracovník
laca unavený
lago jezero
lamenti naříkat
lampo lampa
lampo lampa, svítilna
landa zemský
lando země
lango jazyk (v ústech)
larĝa široký
lasi nechat
lasta poslední
latina latinský
laŭ podle
laŭdi chválit
laŭdinda chvályhodný
laŭta hlasitý
lavi mýt, prát
leciono lekce
legeble čitelně
legema kdo rád čte
legi číst
leĝo zákon
leono lev
lernanto žák
lernejo škola
lerni učit se
letero dopis
levi zvednout
leviĝi zvednout se
li on
lia jeho
libera volný, svobodný
libertempa prázdninový
libertempo prázdniny, dovolená
libro kniha
ligno dřevo
limo hranice
lingvo jazyk, řeč
litero písmeno
lito postel
littolaĵo lůžkoviny
logi lákat
loĝanto obyvatel
loĝi bydlet
loko místo
lokomotivestro strojvůdce
longa dlouhý
longe dlouho
ludanto hráč
ludejo hřiště
ludema hravý
ludi hrát (si)
lumi svítit
lundo pondělí
lupo vlk
majo květen
male naopak
malfrue pozdě
malgranda malý
malgraŭ přes
malpli ol méně než
malproksima vzdálený
malproksimiĝanta vzdalující se
malproksimiĝi vzdalovat se
malsanulejo nemocnice
malvarmeta chladný
manĝejo jídelna
manĝi jíst
manĝilaro příbor
maniero způsob
manki chybět
mano ruka
manuskripto rukopis
mardo úterý
marko známka
marŝantaro průvod
marŝi pochodovat
marto březen
masohmota
mastro hospodář
mastrumo hospodářství, domácnost
maŝino stroj
matematiko počty
mateno ráno, jitro
matura zralý
meblo nábytek
medicina lékařský
medikamento lék
mem sám
membro člen
memori pamatovat (si)
mencii zmínit se
merkredo středa
meti položit
metio řemeslo
mezo střed
mil tisíc
milico milice
milito válka
ministo horník
minus minus
minuto minuta
miri divit se
miskompreni špatně pochopit
miskompreno nedorozumění
modelo vzor
moderna moderní
mola měkký
momento okamžik
monato měsíc
mondo svět
mono peníze
monto hora
montri ukázat
monujo peněženka
Moravio Morava
mordi kousat
morgaŭ zítra
morti zemřít
moŝto excelence, jasnost, pán (všeob. titul)
motivo motiv
movado hnutí
movi hnout
multaj mnozí, mnohé, mnohá
multkolora mnohobarevný, pestrý
muro zeď
muta němý
nacia národní
nacio národ
naski rodit, vzbudit
naskiĝi narodit se, zrodit se
natura přirozený
naturo příroda
naŭ devět
nazo nos
ne ne
ne estas není
ne gravas nevadí
ne plu již ne
necesa nutný
nedisputebla nepopíratelný
neĝero sněhová vločka
neĝi sněžit
neĝo sníh
nek - nek ani - ani
nekredema nevěřící
nenio nic
neniu devas nikdo nesmí
nepo vnuk
nepre určitě
neutila neužitečný
neŭtrala neutrální
nevo synovec
nigra černý
nokto noc
noktomezo půlnoc
nome jmenovitě, totiž
nomo jméno
nordo sever
nordorienta severovýchodní
normala normální
noto poznámka, nota
noto poznámka
nova nový
novaĵo novinka
novembro listopad
nu no, inu
nubo mrak
nuligi anulovat, rušit
nulo nula
numero číslo
nun teď, nyní
nur teprv
nura pouhý
objekto předmět
obla násobný
oble krát
observatorio observatoř
observi pozorovat
obstina vzdorný
oficejo úřadovna
ofici úřadovat
oficiala oficiální,
oficialigi učinit oficiálním
ofico úřad
ofte často
ok osm
okazi stát se, přihodit se
okazo případ, příležitost, náh
okcidento západ
oktobro říjen
okulo oko
okupo zaměstnání
ol než
onklo strýc
opinii mínit
oportuna vhodný
ordinara obyčejný
ordinare obyčejně
ordo pořádek
ordono rozkaz
orelo ucho
organizaĵo organizace
oro zlato
paco mír
pagata placený
pagi platit
paĝo stránka
pajlo sláma
paki balit
pano chléb
pansaketo chlebník
pantalono kalhoty
papero papír
paralele souběžně
pardonema milosrdný
pardoni prominout, odpustit
parenco příbuzný
parkere zpaměti
parolado přednáška
parolema povídavý
paroli mluvit
partio strana (politická)
parto část, díl
pasi minout
paŝo krok
patro otec
peco kus, kousek
peco da pano kousek chleba
peko hřích
pendi viset
peni snažit se
peno námaha
pensi myslet
per pomocí něčeho
per jenaj vortoj následujícími slovy
per kio čím
per la buŝo ústy
perdi ztratit
perei zaniknout
perfekta dokonalý
perfektigi zdokonalovat
permesi dovolit
persono osoba
peti prosit
peza těžký
piedeto nožka
piedo noha (od kotníku dolů)
Pilzeno Plzeň
pioniro průkopník
piro hruška
placo náměstí
plaĉa líbivý
plaĉi líbit se
plafono strop
planko podlaha
plej nejvíce
plena plný
plenumi splnit
plezuro potěšení, radost
plezuro potěšení
pli více
pli aĝa starší
pli ol víc než
pli-malpli víceméně
pliriĉiĝo obohacení
plu dále, více
plumo peří
plus plus
pluvi pršet
po tridek po třiceti
poemo báseň
pomo jablko
pomujo jabloň
por pro
por ke aby
por kio na co, nač
pordo dveře
porko vepř, prase
porti nést
post za, po
poste potom
posttagmezo odpoledne
postulo požadavek
poŝtestro vedoucí pošty
poŝtkarto (pk.) korespondenční lístek
poŝto pošta
povi moci
praktika praktický
pravi mít pravdu
precipe zvláště
preciza přesný
preni vzít, brát
preni bieron dát si pivo
prepari připravit
prepozicio předložka
presi tisknout
preta hotový
preter mimo
prezenti předvést, představit
prezidento prezident
pri o
princidino knížecí princezna, komtesa
printempo jaro
pripensado přemýšlení
pripensi přemýšlet
pro pro, kvůli
progresi dělat pokroky
progreso pokrok
prokrasti odkládat
proksima blízký
proksimume přibližně
promeni procházet se
promeno procházka
prononci vyslovit
prononco výslovnost
proponi nabídnout
propra vlastní
prosperi podařit se
proverbo přísloví
provi zkusit
pruno švestka
prunti půjčit
publika veřejný
pupo panenka, loutka
pura čistý
pureco čistota
puŝi strkat
rabato sleva
rabi loupit
rabobesto dravé zvíře
radio paprsek
radio-aparato rozhlasový přijímač
rajti mít právo, smět
rajto právo
rakonti vyprávět
rakonto povídka
rampi lézt, plazit se
rapida rychlý
rapidi spěchat
ree opět, znovu
reen zpět
redoni vrátit
refreŝigo osvěžení
regi vládnout
regiono kraj
registri zaznamenat
regule pravidelně
regulo pravidlo
rekomendi doporučit
rekreiĝi obnovit se
rekta přímý
renkonti potkat
renoviĝi obnovit se
reprodukti reprodukovat
respondi odpovědět
restado pobyt
resti zůstat
revoki přivolat zpět
revolucio revoluce
rezerva rezervní
rezervujo rezervuár
ricevi dostat
riĉa bohatý
riĉiĝadi obohacovat se
ridema smavý
ridemulo smíšek
ridi smát se
ridinda směšný
rigardanto divák
rigardi hledět
rigida strnulý
rikolto žně, sklizeň
rilati stýkat se
rimarki všimnout si
rimarko poznámka
ringo prsten, kruh, obruč
ripari spravit
ripeti opakovat
ripozi odpočinout
ripozo odpočinek
rivero řeka
rompado lámání
rompi lámat
ronda kulatý
rondo kroužek
rosti péci (maso)
rostita pečený
rubando stuha, pás
ruĝa červený, rudý
ruiniga ničivý
ruino ruina, troska
ruza vychytralý
ruzulo chytrák, lišák
sabato sobota
saĝa moudrý
saĝulo mudrc
sako pytel
salti skočit
saluti (po)zdravit
sama stejný, týž
sana zdravý
sango krev
sankta svatý
sapo mýdlo
sata sytý
satmanĝi najíst se dosyta
scii vědět, umět
se jestliže, -li, kdyby
sed ale
seĝo židle
sekundo sekunda, vteřina
sekvi následovat
sekvo následek
semajno týden
sen bez
senco smysl (čeho)
sendi poslat
senkulpigi omluvit
sennombra nespočetný
senpage bezplatně
sentaŭgigi učinit nezpůsobilým
senti cítit
sep sedm
septembro září
serĉata hledaný
serĉi hledat
serioza vážný
serioziĝi zvážnět
servi sloužit
ses šest
severe přísně
sezono roční doba
sia svůj
siatempa svého času
sidi sedět
sidiĝu sedni, sedněte si
signifi znamenat
signo znamení
silabo slabika
silenti mlčet
silentiĝi zmlknout
Silezio Slezsko
simila podobný
simpla prostý, jednoduchý
simpleco jednoduchost
sin se, sebe
sin mem sám sebe
sincera upřímný
sindikatoj odbory
sinjoro pán
situi nacházet se
skandi skandovat
skatolo krabice
skolto skaut
skribi psát
slogano heslo
societo spolek
soifi žíznit
sola sám, jediný
sole pouze, jedině
soleno slavnost
solvi řešit
somero léto
sonĝo sen
soni znít
spektaklo podívaná
sperta zkušený
stari stát
starto start
strato ulice
studi studovat
stulta hloupý
stultaĵo hloupost
sub pod
subaĉeti podplatit
suferi trpět
sufiĉe dost
sufiĉi stačit
sufikso přípona
sukeraĵo cukroví
sukero cukr
suno slunce
super nad
superjaro přestupný rok
supo polévka
supra horní
sur na
surmeti obléci, obout
surprizo překvapení
survoje cestou, na cestě
susuri šustit
svedo Švéd
svingi mávat
sviso Švýcar
ŝajni zdát se
ŝajnigi předstírat
ŝakludi hrát šachy
ŝako šachy
ŝanĝi měnit
ŝati vážit si, mít rád
ŝercemulo šprýmař, čtverák, vtipálek
ŝerco žert
ŝipo loď
ŝranko skříň
ŝtato stát
ŝuo polobotka, střevíc
tableto stolek
tablo stůl
tablotuko ubrus
tagmanĝo oběd
tagmeze v poledne
tagmezo poledne
tago den
tamen přece, nicméně
tapiŝo koberec
tasko úkol
taso šálek
taŭgi hodit se, být způsobilý
teknika technický
teknika lernejo průmyslová škola
telero talíř
televida televizní
televido televize
temo téma
tempo čas
tendarfajro táborový oheň
tendaro tábor
tendo stan
tento pokušení
teo čaj
tero zem
terpomo brambor
teruro hrůza
tiamaniere takovým způsobem
tiel-kiel tak-jak
tien kaj reen tam a zpět, sem a tam
timi bát se
tio to
tio ĉi toto
tiri táhnout
titolo titul, název
tra skrz
tradicio tradice
tralegi přečíst
tranĉi krájet, řezat
tranĉilo nůž
trankvila klidný
trans přes, za
transira přechodný
tre velmi, velice
treege ohromně
tri tři
tria třetí
tribuno tribuna
trinki pít
tro příliš
trovi nalézt
troviĝi nalézat se
trudi vnucovat
truo díra
trupo mužstvo, družstvo
tuj hned
tuko šátek
turista turistický
turni obrátit
tuŝebla dotknutelný
tuŝi dotknout se
tuta celý
tute zcela
tute ne vůbec ne
tutmonda světový
tutŝtata celostátní
ungeto drápek
ungo nehet, dráp
uniformita uniformovaný
universala univerzální, světový
universitato univerzita
unu jeden, jedna, jedno
unua první
unueco jednota
urbo město
utila užitečný
uzi použít
vagi toulat se
vagonaro vlak
vagono vagón, vůz
valbaraĵo přehrada, hráz
valo údolí
valora hodnotný
valoro hodnota, cena
vana marný, pomíjející
vane marně
vango tvář
varma teplý
varmega horký
Varsovio Varšava
veki budit
velki vadnout
vendi prodat
vendredo pátek
veni přijít
vento vítr
venu pojď, pojďte; přijď, přijďte
verda zelený
verkaro sebrané dílo
verki spisovat, psát
verko spis, dílo
vero pravda
vespere večer, navečer
vespermanĝi večeřet
vesti obléci
vesto oblek, šaty
veturi jet
viando maso
videbla viditelný
vidi vidět
vidvo vdovec
vilaĝo vesnice
vino víno
vintro zima
viro muž
virino žena
vivi žít
vivo život
vizaĝo obličej
vizitata navštěvovaný
viziti navštívit
voĉo hlas
vojaĝi cestovat
vojo cesta
voki volas
voli chtít
volonte ochotně, rád
volvi vinout
vorto slovo
vyprávět rakonti
zorgi pečovat, starat se

«učebnice esperanta