Územní plán města Uherský Brod

(po schválení bude) platný od 2021-2031

Dne 6. 9. 2021 v 16:00 bude veřejné projednání návrhu územního plánu (ÚP) Uherský Brod ve velkém sále Domu kultury, kterého se budou moci zúčastnit všichni, kteří se o rozvoj města zajímají. Územní plán města Uherský Brod vytyčuje další rozvoj města na delší čas. Po oznámení o zveřejnění ÚP na úřední desce bude možno podávat námitky a připomínky k ÚP. Pokud tedy zjistíte, že vám mají zbořit garáže, místo toho budou dělat cestu nebo stavět bytové domy, že budete mít před rodinným domem vysoké činžáky, že se bude budovat hlavní cesta vedle vašeho bydlení (tím budete obtěžováni hlukem, prašností), že se zruší sportovní areál a pozemky převedou na stavební, že z parčíku se stromy chtějí kostky nebo beton, že má vyrůst vedle vašeho domu průmyslová hala, jatka, spalovna, neváhejte a konejte.
Námitky mohou podávat dotčené osoby, připomínky kterýkoliv občan. Námitky a připomínky se musí podat do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Námitka dotčeného občana má daleko větší váhu (ještě větší váhu než námitka občana má námitka zástupce veřejnosti), v podstatě je to podobné správnímu řízení, město se s tím musí argumentačně vypořádat a písemně odpovědět.

Podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Namítající musí podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uvést odůvodnění uplatněné námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky se uplatňují písemně.

Veřejnosti pořizovatel doručí návrh zadání ÚP veřejnou vyhláškou, kdy do 15 dnů může každý k návrhu uplatnit své připomínky. Návrh zadání ÚP pořizovatel na základě přijatých vyjádření a připomínek upraví a poté upravený návrh předloží zastupitelstvu obce ke schválení.

leták z FB up1

leták z FB up2

O přípravu nového Územního plánu se zajímají i mnozí další a někteří z Vás jste se rozhodli dát do schránek vlastní informační leták, který (námi neupravený) na žádost uveřejňujeme (leták z FB up1 + up2).

Aby bylo ulehčeno a zrychleno vyřizování námitek a připomínek, město Uherský Brod připravilo formuláře:

Odpovídat na dotazy k novému územnímu plánu  jsou v rozsahu svých kompetencí připraveni pracovníci Odboru stavebního úřadu, oddělení územního plánování:

KDO JE KDO V PŘÍPADĚ ÚP?

Zpracovatelem  územního  plánu je  brněnský ATELIER URBI, spol. s r.o., Jana Benešová a kolektiv.

Pořizovatelem je místně příslušný úřad územního plánování, tedy Městský úřad Uherský Brod,  Odbor  stavebního  úřadu,  Oddělení územního plánování, Jiří Kolouch a Alena Šebestová.

Pověřený zastupitel pro územní plán je místostarosta Jan Hrdý.

Zástupce veřejnosti - podle § 23 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, veřejnost může být při pořizování návrhu územně plánovací dokumentace zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti. Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou námitku (připomínku) k návrhu územně plánovací dokumentace.

Územní plán Uherský Brod 2021-2031, soubory, výkresy, dokumentace

proces ÚP

 1. I/1 - výkres základního členěné území
 2. I/2 - hlavní výkres
 3. I/3 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
 4. II/1 - výkres širších vztahů
 5. II/2 - koordinační výkres
 6. II/3 - koordinační výkres - výřez
 7. II/4 - výkres dopravní infrastruktury
 8. II/5 - výkres technické infrastruktury
 9. II/6 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 10. Textová část návrhu ÚP UB
 11. Textová část odůvodnění návrhu ÚP UB
 12. Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP UB na udržitelný rozvoj území
 13. Vyhodnocení vlivů na ŽP - dokumentace SEA
 14. Návrh opatření obecné povahy ÚP
 15. Regulativy územního plánu Uherský Brod - podmínky využití funkčních ploch
 16. veřejné projednání územního plánu - dne 6. září 2021 (pondělí) v 16:00 hodin v budově Domu kultury Uherský Brod


Starý ÚP platný do roku 2021

 1. Úplné znění územního plánu UB po změně č. 11B - Hlavní výkres - část I - sever
 2. Úplné znění územního plánu UB po změně č. 11B - Hlavní výkres - část II - jih
 3. Úplné znění územního plánu UB po změně č. 11B - Výkres VPS a asanací - část I - sever
 4. Úplné znění územního plánu UB po změně č. 11B - Výkres VPS a asanací - část II - jih
 5. Záznam o účinnosti ÚP města Uherský Brod v úplném znění po změně č. 11B
 6. Regulativy a podmínky funkčních ploch - po změně ÚP UB č. 11B - textová část
 7. Úplné znění územního plánu UB po změně č. 11B - textová část I
 8. Úplné znění územního plánu UB po změně č. 11B - textová část II


-- Zdroj: BZ 7-8/2021 str. 6, URL: https://www.ub.cz/dokumenty/slozky/uzemni-planovaci-dokumentace-uhersky-brod/projednavane-dokumenty-uhersky-brod/navrh-up-uhersky-brod-verejne-projednani/ --

Objevují se i výhrady - výhrady a dotazy na FB

Územní plán obce - velmi podrobné vysvětlení jak se plánuje, námitky, veřejné projednání, zrušení ÚP


Výkresová dokumentace

I/1 - výkres základního členěné území

I/2 - hlavní výkres

I/3 - výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací

II/1 - výkres širších vztahů

II/2 - koordinační výkres

II/3 - koordinační výkres - výřez

II/4 - výkres dopravní infrastruktury

II/5 - výkres technické infrastruktury

II/6 - výkres předpokládaných záborů
půdního fonduSmlouvy a dodatky k územnímu plánu

 1. Smlouva o dílo „územní plán Uherský Brod“ - registru smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/218365
 2. Dodatek č. 1
 3. Dodatek č. 2
 4. Dotadek č. 3
 5. Dodatek č. 4
 6. Dodatek č. 5

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 48994
Týden: 357
Dnes: 134
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 23.08. 2021 08:41:39