Já, Američan, používám Esperanto

(převzato z abclinuxu.cz)

David Dougherty
Washington
USA

Proč jsem se já, Američan, naučil a používám Esperanto?

Jmenuji se David Dougherty (v esperantu Daĉjo Doĥerti), a jsem občanem Spojených států. Bydlím v hlavním městě Washingtonu (Washington, DC). A pracuji v městské knihovně. Zdeněk Rusín mě požádal, abych vám, vážení čtenáři, vysvětlil, proč jsem se naučil a používám esperanto.

Vím, co si asi myslíte. Že není totiž nic divného nebo nepochopitelného na obecném mínění, že idea esperanta je “divná“. Mezinárodní jazyk, který nepoužívá žádná vláda ani stát? Proč tedy a k čemu? A co je ještě divnější, že esperanto tu doporučuje Američan. A to ještě v době, kdy všude ve světě vynakládá spousta lidí značné úsilí a prostředky na zvládnutí angličtiny, jazyka, který je naštěstí mou mateřštinou. Zkusím tedy odpovědět na tyto otázky a snad i na další.

Nejprve musím říci něco o sobě. Narodil jsem se ve Spojených státech severoamerických, a mluvím anglicky od narození. Na středních a vysokých školách, jsem se učil francouzštinu. Ještě nyní se s ní domluvím. Na univerzitě jsem se učil němčinu (tam jsem studoval němčinu a německou literaturu jako svůj vybraný obor) a nadto jsem přímo v Německu jeden rok studoval. Protože jsem od roku 2001 do 2004 žil v Japonsku, přednášel jsem tam angličtinu jako cizí jazyk lidem různého věku a úrovně vzdělání, domluvím se i v japonštině..

Proč jsem se tedy začal zajímat o esperanto? Víte, vždy jsem se rád učil cizí jazyky, tak jsem byl také zvědavý na esperanto. A před třemi lety se mi naskytlo trochu času se ho začít učit. Učit se esperanto, to byl pro mě experiment. Chtěl jsem si ověřit, zda a do jaké míry je uměle vytvořený jazyk prakticky použitelný. A výsledek? Nejenže jsem se přesvědčil, že esperanto je použitelné, ale navíc jsem dospěl i k dalším velmi překvapivým poznatkům. Učení se a používání esperanta se pro mě stalo velkým dobrodružstvím. Získané poznatky rozvádím v dalších odstavcích

Esperanto je pravidelný a snadno osvojitelný jazyk.

To je zřejmě můj nejdůležitější poznatek o esperantu. Vezměte např. výslovnost a hlásky. Ty jsou v esperantu, na rozdíl od angličtiny, velmi snadné a zcela pravidelné. Patrně víte o mnohých úskalích angličtiny: př.:slovo „night” (noc) a “knight” (rytíř, kavalír) zní v angličtině stejně (najt), ale mají zcela odlišný význam, jindy zas 2 slova různě znějící mají stejný významový základ, př. “I go” a “I went” V esperantu to problém není:“mi iras“ (jdu) a „mi iris“ (šel jsem)“.

Tím nechci říci, že přirozené jazyky jsou nepotřebné nebo špatné. Přirozené jazyky se však vyvíjely po mnoho staletí, a často a hodně se měnily. Byl to neplánovaný proces a jeho důsledkem je komplikovanost gramatiky a hláskového systému. Sám L.L. Zamenhof, iniciátor esperanta, ovládal a učil se mnoha jazykům. Esperanto plánoval tak, aby bylo na rozdíl od přirozených jazyků snadnější.

Esperanto je velmi flexibilní jazyk.

Jak jsem již řekl, předtím, než jsem začal s esperantem, učil jsem se několika jiným cizím jazykům. Jejich zvládání bylo pro mě do jisté míry obtížné. U každého z nich jsem si myslel, že gramatika je nepřekročitelnou hranicí. Ne tak v  esperantu. V něm se dají spojovat slova, přípony a předpony jednotným způsobem a přitom libovolně. Opravdu, neexistuje žádné omezení a žádné výjimky. V esperantu máte právo, v mezích zcela jednoduchých pravidel, dělat se slovy to, co potřebujete. Napřed jsem tomu nevěřil a této flexibility jsem nevyužíval. Pak jsem poznal, jak jsem naopak u jiných jazyků omezován. V esperantu můžete tvořit nová slova s částicemi, které jsou samy o sobě nositeli významu. Uvedu vám příklad. “Přípona “-et” znamená malý(-á). Výraz kniha je slovo (anglicky “book”). Rovněž dům (house). Nejde-li o knihu, ale jen několik listů, můžete říct ”libreto” (anglicky “leaflet” nebo “pamphlet”). Také dometo (anglicky cottage). Pozoruhodné je, že příponu “-et” můžete použít u každého slova, a že takto vytvořená slova se přitom stále podobají slovům původním. Není to logické? V angličtině tyto přípony nejsou pravidelné nebo se musíte naučit slova nová, neodvozená od původního kmene! Pořádek slov ve větě a výrazové prostředky jsou také flexibilní. Možná, že rodilý mluvčí českého jazyka najde způsob jak vyjádřit své myšlenky snadněji, než rodilý mluvčí anglický. V esperantu však oba máme při tvorbě výrazů podmínky a volnost naprosto stejnou. Jako člověk, který se učí jazyky celý život, jsem to ocenil nejen jako snadnou, ale také velmi zajímavou možnost jak se naučit cizímu jazyku. Když jsem se začal učit Esperanto, vstoupil jsem do diskusního klubu na síti a mluvil jsem tam s lidmi již po asi 3 týdnech od doby, kdy jsem začal s mou první lekcí esperanta. Sám jsem nevěřil, že je to možné.

Někdo by mohl třeba namítnout: “Vy se ale učíte jazyky celý život. Já však ne. Pro mě to nemůže být tak lehké jako pro vás.” Odpověděl bych mu, že esperanto bylo vytvořeno tak, aby je mohli užívat rychle a snadno naprosto všichni. Vím, kolik vás to stojí námahy naučit se cizí jazyk. V esperantu k tomu vynaložíte úsilí nesrovnatelně míň. Musím se vám přiznat, že i když se velmi rád učím cizím jazykům, že jsem v jejich zvládání už také narazil na hranice svých možností. Když jsem žil v Japonsku, díval jsem se na tento problém z obou stran. Cítil jsem, že v japonštině se nesvedu vyjadřovat dost jasně. Když jsem do Japonska přijel, nerozuměl jsem nápisům, a neuměl jsem jezdit vlaky v oblasti, kde jsem bydlel. Kvůli tomu jsem se často vyčerpával a stresoval. Ale i nyní, kdy už mohu v japonštině konverzovat, stále pociťuji omezení. A to jsem v Japonsku žil tři roky! Když se učíme nějaký cizí jazyk, tak mnohdy ani po mnoha letech jej nemusíme umět správně používat. Pokud jsou vaše zkušenosti se zvládáním a užíváním angličtiny podobné, bude pro vás esperanto stejným překvapením, jakým bylo pro mě. Zdá-li se vám angličtina nesnadná, pak věřím, že esperanto se vám jistě bude líbit.

A víte, co jsem zjistil? Že esperanto dokonce může pomoci při učení se jiným jazykům. Když se učíte gramatiku, je to mnohem snadnější, snadno se vybavují gramatická pravidla, a to i vašeho mateřského jazyka. Esperanto má také mnoho slov, která se podobají slovům z románských jazyků, pocházejících z latiny, zejména z francouzštiny, španělštiny nebo italštiny. Když jsem se začal učit esperanto, zkoušel jsem se naučit latině, a porozuměl jsem řadě slov bez použití slovníku. Dokonce mně to pomohlo jednou či dvakrát při zkouškách. Také se mně vybavila již zapomenutá francouzská slova. Pokud jste se učili latinu, španělštinu, francouzštinu, atd. bude pro vás esperanto velmi snadné. V jeho slovní zásobě je dokonce řada anglických, německých a slovanských slov! To vám také pomůže při učení se slovní zásobě těchto jazyků, pokud pak budete mít zájem se jim naučit.

Doposud jsem mluvil pouze obecně o výhodách esperanta. Teď bych chtěl říci něco o svých vlastních zkušenostech s jeho užíváním. Tento pohled je pro mě dokonce důležitější, a možná, že zde i vy naleznete odpovědi na další otázky, které byste mně patrně položili. Zatím jsem mluvil o tom, co podnítilo můj zájem o esperanto a o svém rozhodnutí se ho naučit. A teď vám povím, proč esperanto používám rád. Pokusím se vám také poskytnout reálný pohled na dnešní používání esperanta.

Esperanto je sice “ideální” jazyk, ale praxe se tomuto ideálu přibližuje.

Nu dobře. Esperanto je mezinárodním jazykem pro každého. Je snadné se ho naučit. Ale dobylo již svět? Vůbec ne. Odhaduje se, že na světě jsou 1 až 4 miliony jeho mluvčích. Když se setkáváte s esperantisty, ať osobně nebo na síti, jsou odevšad. Z celého světa. Někteří lidé si myslí, že esperanto je vhodné zejména pro Evropany, ale ve skutečnosti ho však užívají mnozí obyvatelé Asie a Afriky. Zdá se mi, že esperanto je velmi živé v Číně a v Japonsku, možná ještě více než v Evropě.

Jsem realista, a tak mám svou vlastní ideu o využití esperanta. Esperanto se dá využívat po celém světě, a to při styku s malými skupinami lidí. Esperanto není globálním povinným jazykem. Celosvětově ho používají malé skupiny lidí. Je zejména koníčkem, stejně jako jím je sbírání známek nebo třeba sport, jako skoky do vody nebo pro mě judo. Esperantisté stejně jako jiní lidé mají také své oblíbené koníčky nebo sport a to je svádí dohromady. A oni, díky  esperantu, mohou o svém hobby čile diskutovat i přes hranice svých mateřských jazyků. Mám-li vyjádřit svůj pocit, řeknu, že esperanto je mezinárodním svátkem, s prostorem pro každého. Stačí jen přijmout pozvání.

Jste-li esperantista, můžete být nábožensky založeným člověkem. Do esperanta byla přeložena i Bible a i Korán. Vatikán vysílá v esperantu! Existuje také mezinárodní sdružení esperantistů ateistů! Esperanto poskytuje prostor všem!

Setkal jsem se s mužem a ženou, kteří se seznámili přes esperanto a vzali se. Muž žije dlouhodobě ve Spojených státech, ale narodil se na Kubě. Jeho žena je Rumunka, a nikdy se neučila anglicky nebo španělsky jako on, a on se nikdy neučil rumunsky. Oba však spolu mluví esperantem a používají ho i v rodině! Není to názorný příklad mezinárodní komunikace?

Esperanto je především nekomerční záležitostí

Když na to máte, můžete si do češtiny nechat přeložit všechno. Hodně lidí používá angličtinu v obchodním styku. Cestujete-li, pak v jakémkoli jazyce můžete mít i průvodce. Placeného. S esperantem se však můžete setkávat s lidmi, kteří vás provedou svým městem a seznámí se svou kulturou bezplatně! To je neformální a příjemný způsob jak poznávat nová místa, ne? Já sám jsem sice zatím s esperantem žádné cizí země nenavštívil, přijal jsem však několik esperantistů ve městě, kde žiji. Přijeli z Iránu, Británie a dokonce z Čech! Když se rozhodnete naučit esperanto, můžete se ho naučit také velmi levně, nebo dokonce zcela bezplatně! Já jsem zaplatil pouhých 40 dolarů učiteli esperanta na síti. Zeptáte-li se mně, jak dlouho jsem se esperanto učil, odpovím vám, že jsem absolvoval pouze tento tříměsíční kurs. A teď, po třech letech jeho praktického užívání, vám píši tento otevřený dopis!

Když mluvím esperantsky, mizí jazyková bariéra.

Protože esperanto je snadný a flexibilní jazyk, stačí relativně krátká studijní doba a můžete se dobře vyjadřovat. Jak jsem již řekl, když jsem žil v Japonsku, zkoušel jsem se naučit japonsky a cítil jsem se nepříjemně omezen. Je to velmi nesnadný jazyk, a když jím mluvím, cítím, že to není uspokojivé. Měl jsem tam několik přátel, ale nikdy jsem nesvedl konverzovat s nimi bez obtíží. A moji studenti angličtiny v Japonsku se cítili stejně jako já v japonštině. Mnozí z nich měli stejné zábrany se mnou mluvit anglicky, a to i tehdy, když o to sami stáli. Teď znám několik japonských esperantistů. Nemluvíme ani anglicky, ani japonsky. Přitom je znám mnohem lépe a mohu se s nimi bavit o všem. Jednoduše, používáme esperanto.

Je hodně esperantistů, kteří zároveň mluví dobře anglicky. Proč tedy prostě nepoužíváme angličtinu? Odpověď je nasnadě. Všichni považujeme esperanto za snadnější! Ne každý se také učil anglicky, zejména ne starší lidé. Ale v esperantu na internetu se scházejí lidé z různých zemí a různého věku, někteří mladí, jiní starší.

Mezi Japonci mluvili anglicky dobře ti lidé, kteří žili v zahraničí nebo měli dost peněz na cestování po světě. V Německu to byli obchodníci, počítačoví odborníci, vědci a lékaři. První týden, kdy jsem  na netu mluvil  esperantem, jsem se tam setkal s americkým profesorem, který se učil několik jazykům, a přitom nikdy neopustil Spojené státy. Stejně jsem se tam setkal s chovatelem psů z Chorvatska, s několika staršími lidmi z Německa, Maďarska, Česka a Polska, kteří vyrůstali v komunistické epoše, kteří zas neměli možnost se naučit anglicky. Mnozí z esperantistů, se kterými jsem se setkal, byli studenti univerzit. Někteří z nich se učili, nebo učí angličtinu, jiní ne. Setkal jsem se dokonce s Kurdem, který se narodil v Íránu a žil v Číně a zabýval se mezinárodním obchodem!

V mnohých zemích očekáváte, že k  bontonu určitých vrstev angličtina patří. Jste-li však esperantista, můžete se setkat s lidmi, se kterými byste se jinak ani nesetkali. A protože esperanto je levnou a nekomerční záležitostí, není, ve srovnání angličtinou, jeho vyučování věcí elity. Vím také, že v mnoha zemích bývá výuka angličtiny pouhou cestou k získání peněz, bez ohledu na její kvalitu, která je často mizerná. Ve výuce esperanta je situace zcela opačná. Nejen, že je na srovnatelně dobré úrovni a levná, ale využívá často moderních technických prostředků.

Je pravdou, že esperantistů je relativně málo, ale když se s nimi setkáváte, jazyk působí jako magický prostředek. Jeden z mých nejlepších přátel v esperantském světě je Španěl a povoláním je učitel angličtiny. A on ve svém volném čase mluví na síti výhradně esperantsky. Před několika týdny jsem v konferenčním hovoru mluvil s ním, a současně s ženou z Maďarska, s mužem z Japonska, se dvěma Francouzi, atd.

Esperanto je živý a stále se modernizující jazyk, a je vhodný pro novou technologii.

I když je těžké najít klub nebo kurs ve vašem městě, esperanto žije na síti. Blogy, podkasty, diskusní kluby. Já komunikuji esperantem v diskusních klubech jak na Skypu, tak v Oovoo i na IRC. Vložil jsem svůj esperantský text na You Tube. O všechna tato média jsem se začal zajímat částečně zásluhou esperanta, a díky jemu se teď učím i to, jak lépe využívat počítač a siť. Skutečně, esperanto je bohatý a živý jazyk, ačkoli je jazykem vytvořeným. Pružně doplňuje i výrazy pro počítačové obory a technologie. Všechna nová slova přitom kontroluje Akademie Esperanta. Víte, že v esperantu existují dokonce vulgární slova a slang?

Esperanto není v konfliktu s češtinou ani s angličtinou. Je to neutrální jazyk.

Když jsem v roce 1996 navštívil Prahu, zjistil jsem, že se tam angličtinou trochu domluvím. Ještě líp s němčinou. Říkal jsem tam lidem, že jsem Američan a neumím česky, atd. Vím však, že lidé v Evropě jsou citliví na němčinu, ruštinu a trochu i na angličtinu. Němčina některým připomíná druhou světovou válku, a ruština dobu komunismu. No řekněte, když přijíždím a neumím česky, není pak v takové situaci esperanto mnohem lepším řešením,? Esperanto nemá politickou zátěž ani nepříjemnou historii. A nikoho ani nenapadne posmívat se vašemu přízvuku v esperantu, vždyť je cizím jazykem pro každého z nás bez rozdílu.

V tomto dopise jsem se vám pokusil vysvětlit, proč je esperanto snadno naučitelným a zajímavým jazykem, a proč ho tak rád používám a shledávám užitečným. A to i jako rodilý mluvčí dnešního “celosvětového jazyka“. Ano, chcete-li mít dost peněz, být bohatý, mohu vám poradit, nezapomeňte na angličtinu. Avšak zkušenosti s esperantem třebaže jsou jiné, jsou také bohaté. Čím? Můžete se ho naučit snadno. Přitom souběžné učení esperantu nebude nijak překážet ve studiu angličtiny nebo jiných jazyků. Často vám to i s jejich učením pomůže. Ano, vím, že mezinárodním jazykem dneška je můj rodný jazyk, angličtina. Věřím tomu, že se ji musíte učit, zejména vyžaduje-li to vaše škola nebo když vy sami o ni máte zájem. Jak jsem však již řekl, když se také budete učit esperanto, nebude vás to nijak omezovat, a jako mně se i vám otevře příležitost k neocenitelným zkušenostem. Víte, s esperantem tedy nezískáte peníze, ale můžete zažít zajímavá setkání, získat, nové přátele. Praktikujete to již v angličtině nebo v jiném cizím jazyce? Výborně!

Snadnější to pro vás bude s esperantem.

Upřímně váš

David Dougherty – Daĉjo Doĥerti


Komentáře

27.10. 2015 9:30 Knihovna Uh. Brod
Helena Tlachová, putování po Nepálu s Esperantem


Nominace "ŽENA REGIONU" - Helena Tlachová


La 109-a Universala Kongreso en Aruŝo, Tanzanio
3 de aŭgusto — 9 de aŭgusto 2024

109-UK_Arusxo

01.09. 2023 17:21:15
09.10. 2023 18:01:06
Návštěvy
Celkem: 26882
Týden: 51
Dnes: 8
  přihlásit poslední změna: 23.11. 2013 11:51:28