Rada a zastupitelstvo Uherského Brodu

KSČM Uherský Brod - Komunistická strana Čech a Moravy v Uherském Brodě

Živý přenos z jednání zastupitelstva - je funkční v době zasedání zastupitelstva Uherský Brod

Tajnost usnesení Rady města je jen zdánlivá:
Schůze rady obce jsou podle § 101 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), neveřejné, a to na rozdíl od zasedání zastupitelstva obce, která jsou vždy veřejná (§ 93 odst. 2 obecního zřízení).
Z neveřejného charakteru schůze rady však v žádném případě nelze dovodit, že průběh schůze a přijatá usnesení rady jsou »tajná«. Neveřejná podoba schůze rady obce znamená, že její jednání se konají bez účasti veřejnosti. Veřejnost nemá přístup na schůze rady a nemůže tak sledovat průběh schůze, stanoviska jednotlivých radních, výměnu jejich názorů apod. Na druhou stranu rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby (které nejsou členy zastupitelstva obce). Na základě § 110 odst. 5 obecního zřízení se schůzí rady povinně zúčastňuje tajemník obecního úřadu s hlasem poradním.
I když se veřejnost nemůže účastnit schůzí rady, má každý právo na poskytnutí informací o průběhu a výsledků jejího jednání. V souladu s § 16 odst. 2 písm. e) obecního zřízení má občan obce starší 18 let právo nahlížet do usnesení rady a pořizovat si z nich výpisy (tímto právem disponují i osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost). Osoby, které nesplňují uvedené podmínky, mohou získat příslušné informace o jednání rady postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Skutečnost, že neveřejnost schůze rady nemá sama o sobě vliv na poskytování informací o jednání rady, potvrzuje i soudní judikatura. Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2005, sp. zn. 6 As 40/2004-62, vyplývá, že »neveřejnost schůze rady obce ani právo člena zastupitelstva obce nahlížet do zápisu ze schůze rady obce (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení) neomezují samy o sobě právo na informace (čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) ohledně skutečností obsažených v takovém zápisu.
U zápisu Rady obce jde pouze o neveřejnost “funkční” tzn., pouze pro operabilitu při jednáních tohoto orgánu. Nikoli o neveřejnost výstupů z jednání obecní rady. Občan obce má podle InfZ právo i na zápis z jednání rady obce.
To ostatně vyplývá i z publikované právní věty k rozhodnutí SJS 711/2005: Povinný subjekt poskytující informace ze zápisu ze schůze rady obce jiné osobě než členu zastupitelstva obce je povinen zajistit zákonem stanovenou ochranu práv a svobod jiných osob způsoby předvídanými v § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; to ovšem neplatí, pokud občan požaduje informace z usnesení rady, k nimž má podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, zaručen přímý přístup formou nahlédnutí a pořízení výpisů (zdroj: MVČR).

* Usnesení Rady města Uherský Brod

* Usnesení zastupitelstva Uherský Brod

Rada Uherského Brodu 2018-doposud

Počet členů: 9

Ing. Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL), starosta
Ing. Jan Hrdý (ODS), místostarosta
Ing. Petr Vrána (NK), místostarosta
Mgr. David Surý (KDU-ČSL), určený člen rady města
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Karel Hřib (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Marek Kyrsch (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Marie Vaškovicová (NK), člen zastupitelstva
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva

Zastupitelstvo Uherský Brod 2018-doposud

Počet zastupitelů: 27

Ing. Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL), starosta
Ing. Patrik Kunčar (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Mgr. David Surý (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Štěpán Janík (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Miroslav Jančář (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Jan Hrdý (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Karel Hřib (ODS), člen zastupitelstva
Andrea Gahurová (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Marek Kyrsch (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Miroslav Polášek (ODS), člen zastupitelstva
Ivan Láska (ANO 2011), člen zastupitelstva
Miloslav Gureň (ANO 2011), člen zastupitelstva
Radek Všetečka (ANO 2011), člen zastupitelstva
Tomáš Vidrman (ANO 2011), člen zastupitelstva
MUDr. Miroslav Černý (NK), člen zastupitelstva
Ing. Petr Vrána (NK), člen zastupitelstva
Ing. Marie Vaškovicová (NK), člen zastupitelstva
Mgr. Ctibor Boráň (ZVUK12), člen zastupitelstva
Petr Bílavčík (ZVUK12), člen zastupitelstva
Mgr. Roman Švehlík (ZVUK12), člen zastupitelstva
Ing. Ladislav Kryštof (NK S ČSSD), člen zastupitelstva
Aleš Řezníček (NK S ČSSD), člen zastupitelstva
Hynek Roch (BROD. SOBĚ), člen zastupitelstva
Ing. Jaromír Sýkora (BROD. SOBĚ), člen zastupitelstva
Mgr. Věra Lovecká (KSČM), člen zastupitelstva

Volby do zastupitelstva Uherského brodu konané dne 05.10. - 06.10.2018:

Pořadí

Zkratka

Název

Počet mandátů

1. KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7
2. ODS Občanská demokratická strana 5
3. ANO ANO 2011 4
4. NK Nezávislí za rozvoj města 3
5. ZVUK 12 ZVUK 12 - ÚSPĚCH A KUMŠT 3
6. Nezáv. kand. s podporou ČSSD 2
7. BROĎANÉ SOBĚ 2
8. KSČM Komunistická str.Čech a Moravy 1

Rada města 2014-2018

Ing. Patrik Kunčar (KDU-ČSL), starosta
Ing. Jan Hrdý (ODS), místostarosta
Mgr. David Surý (KDU-ČSL), místostarosta
Ing. Petr Vrána (NK), místostarosta
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Štěpán Janík (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Dalibor Jiříček (ODS), člen zastupitelstva
MUDr. Antonín Karásek (ODS), člen zastupitelstva
Mgr. Hana Mahdalová (NK), člen zastupitelstva

Zastupitelstvo města 2014-2018

Počet zastupitelů: 27

Mahdalová Hana Mgr.  (NK)
Vrána Petr Ing.  (NK)
Láska Ivan (ANO)
Všetečka Radek (ANO)
Kovařík Martin  (ANO)
Kryštof Ladislav Ing. (ČSSD)
Boráň Ctibor Mgr. (ČSSD)
Řezníček Aleš (ČSSD)
Válková Jarmila Ing. (ČSSD)
Jurák Jaroslav Mgr. (ČSSD)
Zusková Vladimíra (ČSSD)
Šmídová Věra (ČSSD)
Bílavčík Petr (ZVUK)
Lovecká Věra Mgr. (KSČM)
Krejsová Irena PhDr. (KSČM)
Hrdý Jan Ing.  (ODS)
Karásek Antonín MUDr.  (ODS)
Jiříček Dalibor (ODS)
Kunčar Patrik Bc. (KDU-ČSL)
Kubáník Ferdinand Ing. (KDU-ČSL)
Fojtíková Terezie Bc. DiS. (KDU-ČSL)
Doležálek Vít Mgr.  (KDU-ČSL)
Janík Štěpán Ing.   (KDU-ČSL)
Surý David Mgr.   (KDU-ČSL)
Jančář Miroslav (KDU-ČSL)
Novák Stanislav RNDr. (KDU-ČSL)
Vaškových Miroslav Mgr. Ph.D.  (KDU-ČSL)

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

16.02. 2022 11:48:12
Návštěvy
Celkem: 63499
Týden: 661
Dnes: 50
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 13.06. 2022 17:13:13