Rada a zastupitelstvo Uherského Brodu

Živý přenos z jednání zastupitelstva - je funkční v době zasedání zastupitelstva Uherský Brod

Tajnost usnesení Rady města je jen zdánlivá:
Schůze rady obce jsou podle § 101 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), neveřejné, a to na rozdíl od zasedání zastupitelstva obce, která jsou vždy veřejná (§ 93 odst. 2 obecního zřízení).
Z neveřejného charakteru schůze rady však v žádném případě nelze dovodit, že průběh schůze a přijatá usnesení rady jsou »tajná«. Neveřejná podoba schůze rady obce znamená, že její jednání se konají bez účasti veřejnosti. Veřejnost nemá přístup na schůze rady a nemůže tak sledovat průběh schůze, stanoviska jednotlivých radních, výměnu jejich názorů apod. Na druhou stranu rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby (které nejsou členy zastupitelstva obce). Na základě § 110 odst. 5 obecního zřízení se schůzí rady povinně zúčastňuje tajemník obecního úřadu s hlasem poradním.
I když se veřejnost nemůže účastnit schůzí rady, má každý právo na poskytnutí informací o průběhu a výsledků jejího jednání. V souladu s § 16 odst. 2 písm. e) obecního zřízení má občan obce starší 18 let právo nahlížet do usnesení rady a pořizovat si z nich výpisy (tímto právem disponují i osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost). Osoby, které nesplňují uvedené podmínky, mohou získat příslušné informace o jednání rady postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Skutečnost, že neveřejnost schůze rady nemá sama o sobě vliv na poskytování informací o jednání rady, potvrzuje i soudní judikatura. Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2005, sp. zn. 6 As 40/2004-62, vyplývá, že »neveřejnost schůze rady obce ani právo člena zastupitelstva obce nahlížet do zápisu ze schůze rady obce (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení) neomezují samy o sobě právo na informace (čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) ohledně skutečností obsažených v takovém zápisu.
U zápisu Rady obce jde pouze o neveřejnost “funkční” tzn., pouze pro operabilitu při jednáních tohoto orgánu. Nikoli o neveřejnost výstupů z jednání obecní rady. Občan obce má podle InfZ právo i na zápis z jednání rady obce.
To ostatně vyplývá i z publikované právní věty k rozhodnutí SJS 711/2005: Povinný subjekt poskytující informace ze zápisu ze schůze rady obce jiné osobě než členu zastupitelstva obce je povinen zajistit zákonem stanovenou ochranu práv a svobod jiných osob způsoby předvídanými v § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; to ovšem neplatí, pokud občan požaduje informace z usnesení rady, k nimž má podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, zaručen přímý přístup formou nahlédnutí a pořízení výpisů (zdroj: MVČR).

* Usnesení Rady města Uherský Brod

* Usnesení zastupitelstva Uherský Brod

Rada města Uherský Brod 2022-doposud

Počet členů: 9

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. (NZRM), starostka
Ivan Láska (ANO 2011), místostarosta
Ing. Ladislav Kryštof (VSK), místostarosta
Martin Kovařík (ANO 2011), člen zastupitelstva
Radek Všetečka (ANO 2011), člen zastupitelstva
Martina Poslušná (ANO 2011), člen zastupitelstva
Petr Bílavčík (VSK), člen zastupitelstva
Mgr. Roman Švehlík (VSK), člen zastupitelstva
Richard Kastner (BROD ŽIJE), člen zastupitelstva

Komise Rady města

 1. Komise pro cestovní ruch - Předseda komise: Petr Bílavčík
  Členové komise: Bc. Věra Šmídová, Pavla Vajdíková, Ing. Milena Boráňová, Martina Poslušná, Jiří Krajča
 2. Komise bytová - Předsedkyně komise: Ing. Jarmila Válková1
  Členové komise: Mgr. Věra Lovecká, Jindřich Mozga, Jiřina Krhůtková, Monika Blažková1
 3. Komise pro regeneraci MPZ a architekturu města - Předseda komise: Ing. Dušan Šišpera
  Členové komise: Milan Bouda, Petr Rosenfeld, Mgr. Jan Obšívač, Petr Švihký, Andrea Sedlačíková, Ing. Jan Kment, Kamila Buráňová
 4. Komise pro školství - Předsedkyně komise: Bc. Andrea Gahurová
  Členové komise: Bc. Renata Nesázalová, Mgr. Soňa Čechová, Ing. Martin Zatloukal, Bc. Petra Chmelová, Bohuslav Jandásek, Mgr. Zdenka Uhrová, Mgr. Eva Kopečná, PaedDr. Rostislav Šmíd1
 5. Komise kulturní - Předseda komise: Mgr. Roman Švehlík
  Členové komise: Mgr. Ctibor Boráň, Mgr. Lenka Švehlíková, František Vlčnovský, Mgr. Věra Lovecká, Petr Kučera, Jaroslav Bureš, Jan Grebík, Ondřej Buráň, Jíří Daniel Trávníček
 6. Komise dopravní - Předseda komise: Mgr. Dušan Machálek
  Členové komise: František Vlčnovský, Martin Kovařík, Ing. Petr Novák, Ing. Daniel Volařík, Lukáš Kučera, Jakub Sedláček1
 7. Komise sportovní - Předseda komise: Ing. Zbyněk Sušil
  Členové komise: Miloš Gureň, Bc. Petr Koutný, Roman Uhříček, Jiří Krajča, Ing. Kateřina Krahulová, Sabina Běhůnková, Mgr. Zdeněk Moštěk, Ing. František Špaček, Ing. Štěpán Janík, Petr Zpěvák
 8. Komise pro sídliště Olšava - Předseda komise: Jakub Zatloukal
  Členové komise: Ing. Jaroslav Guryča, Ing. Tomáš Hauerland MBA, Ing. Petr Hudeček, Ing. Rostislav Slinták

1) 32. Komise Rady města (1072/R45/24), RM 15. 1. 2024

Zastupitelstvo Uherský Brod 2022-doposud

Počet zastupitelů: 27

Ing. Ladislav Kryštof (VSK), místostarosta
Miloslav Gureň (VSK), člen zastupitelstva
Petr Bílavčík (VSK), člen zastupitelstva
Mgr. Roman Švehlík (VSK), člen zastupitelstva
Ing. Karel Hřib (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Jan Hrdý (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Miroslav Polášek (ODS), člen zastupitelstva
Roman Bobek (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Patrik Kunčar (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Mgr. David Surý (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Štěpán Janík (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Filip Lekeš (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Marie Vaškovicová (NZRM), člen zastupitelstva
MUDr. Miroslav Černý (NZRM), člen zastupitelstva
PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. (NZRM), starostka
Ivan Láska (ANO 2011), místostarosta
Martin Kovařík (ANO 2011), člen zastupitelstva
Radek Všetečka (ANO 2011), člen zastupitelstva
Martina Poslušná (ANO 2011), člen zastupitelstva
Miroslav Procházka (ANO 2011), člen zastupitelstva
Bc. Simona Strnadová (ANO 2011), člen zastupitelstva
Andrea Sedlačíková (ANO 2011), člen zastupitelstva
Jiří Krajča (ANO 2011), člen zastupitelstva
Richard Kastner (BROD ŽIJE), člen zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města

 1. Výbor finanční - Předseda výboru: Radek Všetečka
  Členové výboru: Mgr. Jaroslav Jurák, Bc. Bronislava Kulíšková, Ing. Hynek Sušil, Ing. Ferdinand Kubáník, Ing. Marek Kyrsch, Ing. Petr Vrána
 2. Výbor kontrolní - Předseda výboru: Bc. Fojtíková Terezie, DiS.
  Členové výboru: Roman Uhříček, Bc. Simona Strnadová, Bc. Dalibor Pytela, Filip Lekeš, Ing. Jan Hrdý, MUDr. Miroslav Černý
 3. Osadní výbor pro místní část Havřice - Předseda výboru: Mgr. Boráň Ctibor
  Členové výboru: Ivan Láska, Mgr. Jana Cohlová, Petr Kovář, Ing. Patrik Kunčar, Ing. arch. Zdeňek Žaigla, Ing. Kamila Penčáková
 4. Osadní výbor pro místní části Těšov – Újezdec - Předseda výboru: Jančář Petr
  Členové výboru: Ing. Jiří Kalous, Jitka Máčková, Mgr. Veronika Pechalová, Josef Srník, Ing. Antonín Mikulec, Karel Trousil
 5. Výbor pro strategický rozvoj - Předseda výboru: Kastner Richard
  Členové výboru: Ing. Zbyňek Sušil, Mgr. Jan Uherka, Ing. Jan Kment, Ing. Ferdinand Kubáník, Ing. Miroslav Polášek, Ing. Marie Vaškovicová
 6. Výbor pro životní prostředí - Předseda výboru: Mgr. Švehlík Roman
  Členové výboru: Aleš Řezníček, Richard Kastner, Ing. Věra Horáková, RNDr. Stanislav Novák, Jiří Daniel Trávníček, Mgr. Alexandra Beníčková


Rada Uherského Brodu 2018-2022

Počet členů: 9

Ing. Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL), starosta
Ing. Jan Hrdý (ODS), místostarosta
Ing. Petr Vrána (NK), místostarosta
Mgr. David Surý (KDU-ČSL), určený člen rady města
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Karel Hřib (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Marek Kyrsch (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Marie Vaškovicová (NK), člen zastupitelstva
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva

Komise Rady města

1. Komise pro cestovní ruch - Předsedkyně komise: Ing. Jana Lukešová;
Členové komise: Marcel Kroča, Kamila Buráňová, Ing. Ladislav Kryštof, Bc. Táňa Hřibová, Hana Bujáčková, Mgr. Martina Šimánková
2. Komise bytová - Předsedkyně komise: Bc. Terezie Fojtíková, DiS.,
Členové komise: Ing. Jarmila Válková, Jitka Hladišová, JUDr. Stanislava Mikulcová, Mgr. Lucie Vítková, Mgr. Věra Lovecká, Tomáš Vidrman
3. Komise pro regeneraci a architekturu města - Předseda komise: Mgr. Miroslav Vaškových Ph.D.,
Členové komise: Ing. Rostislav Rajchl, Mgr. Jan Obšívač, Dis., Petr Rosenfeld,
Ing. Pavel Josefík, Milan Bouda, Jakub Lovecký
4. Komise pro školství - Předsedkyně komise: PaedDr. Dagmar Bistrá,
Členové komise: Mgr. Marie Johaníková, Bc. Eva Divoká, Mgr. Soňa Čechová,
Mgr. Hana Hráčková, Věra Šmídová, PaedDr. Rostislav Šmíd, Bc.Terezie Fojtíková, DiS.
5. Komise pro informatiku a Smart city - Předseda komise: Ing. Marek Kyrsch,
Členové komise: Ing. Jan Pšeja, Ing. Petr Zálešák, Ing. Aleš Baránek, Pavel Šibík, Ing. Michal Ptáček, Ing. Stanislav Pěrka, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D., Ing. Dagmar Nyiko, Emil Vařeka, Ing. Karel Hřib
6. Komise stavební a územního plánování - Předseda komise: Ing. arch. Ivo Koudelka,
Členové komise: Ing. Radek Pazdera, Ing. Miroslav Polášek, Ing. Zdena Chrástková, Ing. Jan Kment, Ing. arch. Radko Pavlacký, Ing. arch. Jaroslav Ševčík, Ing. arch. Eduard Friedrich, Petr Rosenfeld, Ing. Kateřina Havlová
7. Komise kulturní - Předseda komise: Ing. Karel Hřib,
Členové komise: Filip Bartek, Jan Grebík, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Roman Švehlík, Mgr. Lenka Švehlíková, Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. Mgr. Jaroslav Bureš
8. Komise dopravní - Předseda komise: Roman Bobek,
Členové komise: Mgr. Vít Doležálek, MUDr. Miroslav Černý, František Vlčnovský,
Martina Poslušná, Ing. Daniel Volařík, Mgr. Jan Hýžďal
9. Komise sportovní - Předseda komise: Ing. František Špaček,
Členové komise: Josef Hamšík, Sabina Běhůnková, Miloslav Gureň, Mgr. Zdeněk Moštěk, Petr Šot, Miroslav Soviš, Ing. Štěpán Janík, Mgr. Jan Hýžďal, Mgr. Kateřina Tykalová, Ing. Vladimír Vaculík

Zastupitelstvo Uherský Brod 2018-2022

Počet zastupitelů: 27

Ing. Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL), starosta
Ing. Patrik Kunčar (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Mgr. David Surý (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Štěpán Janík (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Miroslav Jančář (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Jan Hrdý (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Karel Hřib (ODS), člen zastupitelstva
Andrea Gahurová (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Marek Kyrsch (ODS), člen zastupitelstva
Ing. Miroslav Polášek (ODS), člen zastupitelstva
Ivan Láska (ANO 2011), člen zastupitelstva
Miloslav Gureň (ANO 2011), člen zastupitelstva
Radek Všetečka (ANO 2011), člen zastupitelstva
Tomáš Vidrman (ANO 2011), člen zastupitelstva
MUDr. Miroslav Černý (NK), člen zastupitelstva
Ing. Petr Vrána (NK), člen zastupitelstva
Ing. Marie Vaškovicová (NK), člen zastupitelstva
Mgr. Ctibor Boráň (ZVUK12), člen zastupitelstva
Petr Bílavčík (ZVUK12), člen zastupitelstva
Mgr. Roman Švehlík (ZVUK12), člen zastupitelstva
Ing. Ladislav Kryštof (NK S ČSSD), člen zastupitelstva
Aleš Řezníček (NK S ČSSD), člen zastupitelstva
Hynek Roch (BROD. SOBĚ), člen zastupitelstva
Ing. Jaromír Sýkora (BROD. SOBĚ), člen zastupitelstva
Mgr. Věra Lovecká (KSČM), člen zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města

1. Výbor finanční - Předseda výboru: Ing. Štěpán Janík,
Členové výboru: Ing. Veronika Dostálková MBA. PhDr. Ladislav Nevrkla,
Ing. František Špaček, Hana Bujáčková, Ing. Zbyněk Sušil, Mgr. Jaroslav Jurák,
Ing. Jaromír Sýkora, PhDr. Irena Krejsová
2. Výbor kontrolní - Předseda výboru: Ing. Ladislav Kryštof,
Členové výboru: Bc. Terezie Fojtíková, Dis., Ing. Antonín Mikulec, Pavel Šobáň,
Ivan Láska, Mgr. Dušan Machálek, Roman Uhříček, Bc. Antonín Kunčar, Sabina Běhůnková
3. Osadní výbor pro místní část Havřice - Předseda výboru: Ing. Patrik Kunčar,
Členové výboru: Ing. Kamila Penčáková, Ivan Láska, Mgr. Ctibor Boráň, Petr Kovář, Jaroslav Rachůnek, Lubomír Machala
4. Osadní výbor pro místní části Těšov – Újezdec - Předseda výboru: Mgr. Pavel Holeš,
Členové výboru: Mgr. Jana Bistrá, Andrea Gahurová, Ing. Marie Vaškovicová,
Miroslav Jančář, Mgr. Marie Migotová, Ing. Antonín Mikulec, Josef Srník, Dana Straková, Mgr. David Surý, Karel Trousil, Vlastimil Nejedlík, Petr Kroča
5. Výbor pro strategický rozvoj - Předseda výboru: Ing. Miroslav Polášek,
Členové výboru: Mgr. Miroslav Vaškových, PhD., Filip Lekeš, Ing. Arch. Ivo Koudelka, Ing. Jan Kment, Petr Rosenfeld, Radek Všetečka, Ing. Hynek Sušil, Mgr. Jan Uherka,
Ing. Daniel Volařík, Mgr. Věra Lovecká
6. Výbor pro životní prostředí - Předseda výboru: Andrea Gahurová,
Členové výboru: RNDr. Stanislav Novák, Miroslav Jančář, Ing. Jana Lukešová, Jana Barboříková, Mgr. Roman Švehlík, Aleš Řezníček, Ing. Věra Horáková, Vrastislav Charvát ml.

Volby do zastupitelstva Uherského brodu konané dne 05.10. - 06.10.2018:

Pořadí

Zkratka

Název

Počet mandátů

1. KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7
2. ODS Občanská demokratická strana 5
3. ANO ANO 2011 4
4. NK Nezávislí za rozvoj města 3
5. ZVUK 12 ZVUK 12 - ÚSPĚCH A KUMŠT 3
6. Nezáv. kand. s podporou ČSSD 2
7. BROĎANÉ SOBĚ 2
8. KSČM Komunistická str.Čech a Moravy 1

Komise Rady města a výbory ZM do r. 2022


Rada města 2014-2018

Ing. Patrik Kunčar (KDU-ČSL), starosta
Ing. Jan Hrdý (ODS), místostarosta
Mgr. David Surý (KDU-ČSL), místostarosta
Ing. Petr Vrána (NK), místostarosta
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Štěpán Janík (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Dalibor Jiříček (ODS), člen zastupitelstva
MUDr. Antonín Karásek (ODS), člen zastupitelstva
Mgr. Hana Mahdalová (NK), člen zastupitelstva

Zastupitelstvo města 2014-2018

Počet zastupitelů: 27

Mahdalová Hana Mgr.  (NK)
Vrána Petr Ing.  (NK)
Láska Ivan (ANO)
Všetečka Radek (ANO)
Kovařík Martin  (ANO)
Kryštof Ladislav Ing. (ČSSD)
Boráň Ctibor Mgr. (ČSSD)
Řezníček Aleš (ČSSD)
Válková Jarmila Ing. (ČSSD)
Jurák Jaroslav Mgr. (ČSSD)
Zusková Vladimíra (ČSSD)
Šmídová Věra (ČSSD)
Bílavčík Petr (ZVUK)
Lovecká Věra Mgr. (KSČM)
Krejsová Irena PhDr. (KSČM)
Hrdý Jan Ing.  (ODS)
Karásek Antonín MUDr.  (ODS)
Jiříček Dalibor (ODS)
Kunčar Patrik Bc. (KDU-ČSL)
Kubáník Ferdinand Ing. (KDU-ČSL)
Fojtíková Terezie Bc. DiS. (KDU-ČSL)
Doležálek Vít Mgr.  (KDU-ČSL)
Janík Štěpán Ing.   (KDU-ČSL)
Surý David Mgr.   (KDU-ČSL)
Jančář Miroslav (KDU-ČSL)
Novák Stanislav RNDr. (KDU-ČSL)
Vaškových Miroslav Mgr. Ph.D.  (KDU-ČSL)

-VM-


Komentáře

Kdokoliv může přidávat komentáře ke článkům bez registrace. Zadá si libovolnou přezdívku a napíše komentář.

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
19.03. 2024 09:11:09

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Registr smluv - UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Úřední deska soudu UH - informace soudu Uherské Hradiště
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod
 • Kamera na dolní náměstí
 • Odpovědný zastupitel = vzdělaný zastupitel
 • NIS2 - kybernetická bezpečnost

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

13.02. 2024 16:53:52
Návštěvy
Celkem: 87269
Týden: 289
Dnes: 36
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 27.01. 2024 18:35:37