Darování pozemků církvi

Na 13. zastupitelstvu města Uherský Brod konaném dne 21.9.2020 bylo mimo jiné zařazeno další darování pozemků církvi, šikovně zaobaleno jako Mimosoudní vypořádání pozemků (církevní restituce) - Římskokatolická farnost Uherský Brod.

Jde o to, že církev zažalovala město o tyto pozemky. Město by s dotčenými pozemky pak nemohlo nakládat. Touto žalobou žalobce de fakto rozšiřuje majetkové restituce nad rámec restitučních nároků. Argumentace představitelů města byla taková, že je lepší asi 30% pozemků církvi darovat a církev pak stáhne žalobu na zbývajících 70%. Z pohledu vedení města je to vlastně údajně pro město výhodné. Kolik % z žalované čásky se vedení města rozhodlo darovat církvi nyní není možné zjistit, jelikož město stáhlo materiály k jednání zastupitelstva z internetu (viz: https://www.facebook.com/groups/1038060839687752).

Ale církev pravděpodobně nemá na žádný pozemek nárok, zřejmě by soud v plném rozsahu prohrála a nedostala nic. Proto je zde, dle mého názoru, usilovná snaha urvat alespoň něco a ve spolupráci s kolaboranty hlavně z KDU-ČSL získat darováním pozemků nemovitý majetek města. Je to zamaskováno jako mimosoudní vyrovnání.
Má to ale takovou malou chybu. Neposoudil to nezávislý soudní znalec ale Mgr. Stanislav Hykyš za stranu žalující.
Zřejmé vydírání města církví (blokace pozemků) není možné řešit protiprávním jednáním. Podle mého názoru církev na pozemky neměla žádného práva, proto darování pozemků bylo zřejmě protiprávní.

Všichni zastupitelé dostali 18.9.2020, před hlasováním o darování majetku církvi, tuto výzvu:

Vážení zastupitelé,

obracím se na Vás ohledně 13. zasedání zastupitelstva Uherský Brod, které se bude konat dne 21.9.2020. Zde v bodu jednání "13. Mimosoudní vypořádání pozemků (církevní restituce) - Římskokatolická farnost Uherský Brod" Vám je předkládáno ke schválení darování nemovitého majetku (pozemků) církvi. Toto darování nemovitého majetku je, podle mého názoru, protiprávní! Schválením darování nemovitého majetku se tak vystavujete možnému trestnímu stíhání za protiprávní jednání.

Nyní je několik soudních řízení, kdy jsou stíhaní zastupitelé obcí, kteří prodávali pozemky za cenu nižší než je v místě obvyklá. A VY by jste měli darovat pozemky zdarma. A vedení města se Vás snaží přesvědčit, že darování pozemků církvi je vlastně pro město výhodné, jelikož církev potom stáhne žaloby na ostatní pozemky.

Bohužel toto tvrzení, podle mého názoru, není pravdivé. Sice soudní řízení na žádost strany žalující č. j. 15 C 388 / 2015 bylo přerušeno (č. j. 15 C 388/2015-333), ale to nic nemění na skutečnosti, že církev zřejmě na žádný z těchto pozemků nemá nárok. Protože posuzování sporu o pozemky jen právníky církve je jednostranné a zavádějící. V žádném případě se nejedná o posouzení nezávislým soudním znalcem, takže trestně-právní odpovědnost je pak na zastupitelích. Ve skutečnosti to může být tak, že církev na žádné z uvedených pozemků nemá nárok a soudní spor by zcela prohrála. Pravděpodobně je zde snaha církve získat alespoň nějaké pozemky před rozhodnutím soudu o zamítnutí žaloby v plném rozsahu. V takovém světle je vidět, že dar pozemků církvi by byl pro město značně nevýhodný a jediným správným a právně nenapadnutelným rozhodnutím zastupitelstva města je nechat rozhodnout soud. Tedy bod 13. darování pozemků církvi na zasedání zastupitelstva neschválit.

Jak jistě víte, každý člen zastupitelstva obce (i ti za KDU-ČSL) skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Bylo by schválení bodu 13 v zájmu obce a jeho občanů? Nebylo. Zřejmě by to bylo jen a pouze v zájmu církve!

Z výše uvedených skutečností se domnívám, že schválením bodu 13 by mohl být naplněn skutkový stav trestných činů nadržování, poskytnutí neoprávněné výhody, zpronevěry, úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a dalších dle § 206, § 329, § 333, § 334, § 366 odst. 2 písm b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Podle § 334 odst. 1 tr. zákoníku je totiž úplatkem jakákoliv „neoprávněná výhoda, na kterou není nárok“.
Například u „Zneužití pravomoci úřední osoby“ dle § 329 odst. (3) t.z. je horní sazba 12 let, proto lze i po 11 letech uplatnit žalobu, jelikož promlčení se vztahuje k horní hranici trestní sazby. Podle mého názoru by se zde stal plánovaný, úmyslný trestný čin „Zneužití pravomoci úřední osoby“ dle § 329 odst. (3) písm a) t.z. a další trestné činy nebo přečiny.
Nic by Vám pak nebyla dnes daná záruka nejmenovaného místostarosty o zaručeně této správné a čisté volbě, který má dnes např. 64 roků a za 11 let, až u Vašich dveří zazvoní policie, už třeba nebude mezi námi.


Proto věřím, že zvítězí zdravý rozum, slib daný na počátku mandátu zastupitele, morálka nad amorálním jednáním, hamižností a nezákonností.

Přeji hezký den

Dne 18.9.2020

Občan města Uherský Brod

Jak při diskuzi před hlasováním pravil zastupitel Ing. Ladislav Kryštof (16:51:39), v podobné kauze „farnost Proseč“, město požadavky církve zamítlo. Kupodivu byl církevní advokát stejný jako je v Uherském Brodě, Mgr. Stanislav Hykyš. Zřejmě by byla žaloba velmi rychle v plném rozsahu zamítnuta, protože není oprávněná, tak jak v podobné kauze „farnost Proseč“ (KS Hradec Králové, OS v Chrudim č. j. 11 C 172/2015).

Jak hlasovali zastupitelé?
PRO celkem 16 hlasů díky KDU-ČSL 7, ODS 5, NK 3, BROĎANÉ SOBĚ 1 hlas.

Zastupitel Strana Hlasoval(a)
Mgr. Ctibor Boráň ZVUK12 ZDRŽEL(A) SE
MUDr. Miroslav Černý NK PRO
Ing. Ladislav Kryštof NK s podporou ČSSD ZDRŽEL(A) SE
Ing. Petr Vrána NK PRO
Radek Všetečka ANO2011 PROTI
Ing. Patrik Kunčar KDU-ČSL PRO
Mgr. Věra Lovecká KSČM NEPŘÍTOMEN
Ing. Jan Hrdý ODS PRO
Ing. Ferdinand Kubáník KDU-ČSL PRO
Mgr. David Surý KDU-ČSL PRO
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. KDU-ČSL PRO
Ing. Štěpán Janík KDU-ČSL PRO
Miroslav Jančář KDU-ČSL PRO
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. KDU-ČSL PRO
Aleš Řezníček NK s podporou ČSSD ZDRŽEL(A) SE
Ivan Láska ANO2011 PROTI
Petr Bílavčík ZVUK12 ZDRŽEL(A) SE
Andrea Gahurová ODS PRO
Miloslav Gureň ANO2011 PROTI
Ing. Karel Hřib ODS PRO
Ing. Marek Kyrsch ODS PRO
Ing. Miroslav Polášek ODS PRO
Hynek Roch BROĎANÉ SOBĚ PRO
Ing. Jaromír Sýkora BROĎANÉ SOBĚ PROTI
Mgr. Roman Švehlík ZVUK12 PROTI
Ing. Marie Vaškovicová NK PRO
Tomáš Vidrman ANO2011 PROTI
Členů zastupitelstva: 27
Přítomných: 26, nepřítomných: 1
PRO: 16, PROTI: 6, ZDRŽELO SE: 4 NEHLASOVALO: 0
Ostudné darování pozemků církvi bylo v 21. století scháleno v Uherském Brodě dne 21.9.2020!

Usnesení - ZM schvaluje darování pozemků p. č. 8053, 8723, 8845, 9555, 9561, 9581, 9641, 9642, 9649, 9666, 10372, 10407, 10408, 10417, 10501, 10590, 10593, 10600, 10803, 10810, 10903 v k. ú. Uherský Brod.

p. č. výměra v m2 tržní cena Kč/m2 tržní cena pozemku v Kč
druh pozemku
8053 1 240 40 49 600 orná půda
8723 5 477 40 219 080
orná půda
8845 4 446 40 177 840
orná půda
9555 5 000
40 200 000
orná půda
9561 34 763 40 1 390 520 orná půda
9581 17 855 40 714 200
orná půda
9641 9 518
40 380 720
orná půda
9642 1 769 40 70 760
orná půda
9649 18 257
40 730 280 orná půda
9666 1 839
40 73 560
orná půda
10372 2 745 40 109 800
orná půda
10407 5 947
40 237 880 orná půda
10408 3 000
40 120 000
orná půda
10417 3 571 40 142 840
orná půda
10501 4 825
40 193 000
orná půda
10590 11 609
40 464 360 orná půda
10593 2 135
40 85 400
orná půda
10600 5 210 40 208 400
orná půda
10803 12 981 40 519 240
orná půda
10810 1 825 40 73 000
orná půda
10903 68 099
40 2 723 960 orná půda
Celkem 222 111 40 8 884 440

Na základě výpočtu z výše uvedené tabulky je odhadovaná cena daru města Uherský Brod církvi 8 884 440 Kč. Protože zřejmě církev na tyto ani jiné pozemky neměla žádného práva, způsobená škoda městu a jeho občanům darováním pozemků církvi je v odhadované výši 8 884 440 Kč (osm miliónů osm set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých).
O jednání 13. zastupitelstva informoval taky Slovácký deník.
Zajímavá je v tomto odkazu ta spokojenost církve:
Spokojenost přiznává také uherskobrodský farář Svatopluk Pavlica. „Jsem rád, že to schválili, že se udělala tečka za minulostí, a že můžeme jít dopředu s čistým štítem,“ prozradil kněz.

Podepsaná smlouva o daru pozemků

-VM-


Komentáře

2. Přezdívka: Virkato, email: , 07.10.2020 15:22:13
Přesně tak. Nevolit ty darebáky a zajímat se o dění ve městě. Oni se snaží toho co nejvíc utajit tak, aby rozhodovali o nás bez nás!
Nedovolíme jim to!
1. Přezdívka: Robin Hood, email: , 01.10.2020 12:48:43
Stále pokračuje zřejmě nikdy nekončící příběh marasmu na Brodské radnici. Pokud bude v čele města stále stejná parta, pak tento smutný příběh nikdy neskončí. Je důležité, aby Broďané konečně zvedli hlavu a všeho schopné vrchnosti na radnici se ve volbách razantně postavili. Je nutné přestat nadávat po hospodách a hlavně přestat mít pocit, že se to nikdy nezmění. Přestat mít strach.
Je nutné,aby skončila vedoucí úloha KDÚ-ČSL a na radnici zasedli lidé, kteří mají skutečný zájem o Uherský Brod a ne o své výplaty a chlebíčky zdarma. Lidé, kteří vidí Uherský Brod, jako moderní evropské město 21 století. Tuto roli si Uherský Brod, jako město vizionáře J.A.Komenského, zcela jistě zaslouží. Je paradoxem, že město spojované s tak významnou světovou osobností se vrací svým duchem do dob, které dávno skončily. Vyzývám proto všechny Broďany, aby kontrolovali své zastupitele, posílali na radnici podněty se svou kritikou a názory na život ve městě. Nebáli se představitelům města, pokud je náhodou potkají v ulicích, říct slušně a otevřeně svůj názor na vše co se jim nelíbí a co by chtěli změnit. Město Uherský Brod potřebuje zásadní změny a na radnici odvážné a charakterní lidi, kteří nebudou poklonkovat žádným vyděračům s koženou aktovkou ale budou hájit jen zájmy města a jeho občanů.
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45035
Týden: 233
Dnes: 1
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 08.02. 2021 16:52:47