Souboj s exekutorem

Začalo to zazvoněním dvou pánů, že hedají známého L. B. Pak se nacpali do rodinného domu a provedli prohlídku všech místností, požadavaného L.B. opravdu našli. Zřejmě tomu předcházel na základě exekučního titulu (rozsudek soudu, platební rozkaz) exekuční návrh s doložkou vykonatelnosti a právní moci (doložky na požádání soud pošle do datové schránky zdarma) a pověření soudního exekutora vedením exekuce.

odznak exekutoraPak se představili, že jsou soudní exekutoři, že na všechno mají právo, za námitky bude následovat udělení pokuty 10 000 Kč. Pak olepili úplně všechno žlutými nálepkami „exekučne zabaveno“. Nechali podepsat všem soupis věcí (prý aby se to neztratilo). Nakonec bylo napsáno malým písmem, že majitelka jako třetí osoba souhlasí. V podstatě nechali neolepenou jen kuchyň a ledničku. Jinak olepili všechen nábytek, obývákovou stěnu, křesla,kola, moped... Majitelce by tak zůstal vpodstatě holobyt.

Na nepřipravenou babičku nebo kohokoliv jiného je to na zhroucení, využívají nebohých lidí jako skvělý zdroj příjmů. Přitom majitelka domu a všech exekučně zabavených věcí nikomu nic nedlužila, exekuční příkaz byl psán na někoho jiného. Tento L. B. někdy docházel na návštěvy, tak mu asi zavolali, zřejmě slíbili flašku koňaku a dotyčný jim pravděpodobně řekl, kdy půjde na návštěvu. Exekutoři pravděpodobně již čekali v autě, chvilku počkali a pak vtrhli dovnitř.

Doporučuji si přečíst manuál občanském sebeobrany proti exekucím.

V tomto případě se jednalo o mobiliární exekuci. Jde o to, že exekutor volí způsob exekuce. Pokud se domnívá, že se povinný = dlužník zdržuje na nějaké adrese nebo že tam má svoje věci, může podle zákona i bez souhlasu vlastníka rodinného domu vtrhnout dovniř i bez přítomnosti vlastníka domu. Takže exekuční příkaz je napsán např. na L. B. ale exekutoři vtrhnou úplně jinde, protože mají za prokázané, že zde má povinný společnou domácnost, svoje věci ap.
Samozřejmě u darů nebo 40 let staré obývakové stěny nemáte nákupní doklad, takže se vše oblepí žlutými nálepkami "exekučně zabaveno" nebo exekutor to může rovnout odvézt do exekučního skladu, jelikož nejste schopni prokázat, že uvedené věci opravdu patří vám. Záleží zda vás navštíví exekutor nebo exekuční vykonavatel (pomocníci exekutora obvykle bez právního vzdělání, § 27 EŘ Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora (1) Exekutor může zaměstnávat v pracovním poměru vykonavatele exekutora a další zaměstnance.). Exekutor obvykkle ihned věci odveze, exekuční vykonavatel věci obvykle olepí „exekučně zabaveno“ a nechá na místě.

Zde se uplatňují paragrafy ze zákona č. 120/2001 Sb. a č. 99/1963 Sb. (exekuční řád, EŘ, občanský soudní řád,
O. S. Ř).

exekuční příkaz

Dají vám k podpisu (pod záminkou aby se něco neztratilo) soupis exekučně zabavených věcí, popřípadě i exekuční příkaz (na jinou osobu). Tam je malým písmem dodatek, že třetí osoba s exekučním zabavením souhlasí.

Ono se to taky mobiliární exekuce nazývají jako exekuce třetích osob.

Pokud tedy se ocitnete v podobné situaci, žádejte audio vizuální záznam z prováděné mobiliární exekuce. Pak je exekutor povinnen takový záznam pořídit. Také vy si můžete pořídit takový záznam, dát ho pak na PC a toto PC pak nesmí být zabaveno.

§ 66 (1) EŘ: Exekutor může i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci, které sepsal, je-li to účelné a je-li zde obava z jejich poškození nebo ztráty. Zajištěné věci převezme do své úschovy nebo je uloží u vhodného schovatele. Zajistit nelze nosič dat, na němž povinný pořídil záznam průběhu soupisu movitých věcí.

Pokud se u vás povinný nezdržuje ani nemá věci, nevpouštějte exekutory dále. Ihned volejte policii, ta ať udělá prohlídku a nechte si vyhotovit zápis, že se povinný na vaší adrese nezdržuje, nemá tu své věci ani svůj koutek.

Tím se mobiliární exekuce nedá provést, poučte o tom exekutory s tím, že pokud tu byl povinný na návštěvě je neopravňuje provést mobiliární exekuci na vaší adrese, taková exekuce je nezákonná a nechte je PČR vykázat.

Pokud ale exekutoři vtrhnou k vám dovnitř, najdou zde povinného (pokud ještě takový osel bude tvrdit, že zde bydlí, tak tomu exekutoři rádi uvěří), tak je to pro ně silný argument (společná domácnost) a ihned začnou sepisovat věci. Pak žádejte audiovizuální záznam exekuce (pořizování exekučního soupisu movitých věcí). Tomu musí exekutor vždy vyhovět.

exekučně zabaveno

Potom musíte do 30 dnů prokazatelně, nejlépe datovou schránkou, podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu stejnému exekutorovi (stěžovat si můžete na mě u mě) dle § 68 odst. (1) exekučního řádu. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení usnesením o návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu.

Taky můžete zkusit odvolání proti rozhodnutí exekutora dle § 55c exekučního řádu, je-li odvolání přípustné.

žebřík malý - 32

wifi router - 27

PC bedna - 13

doklad od pračky - 28

Pokud exekutor nevyhoví návrhu na vyškrtnutí věcí ze spisu (to je téměř vždy), nezbývá než podat u soudu vylučovací žalobu (excindační žalobu).

§ 55c e.ř.
Odvolání proti rozhodnutí exekutora
(1) Proti rozhodnutí exekutora může účastník řízení podat odvolání.
(2) O odvolání proti rozhodnutí exekutora rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud.
(3) Odvolání není přípustné proti
a) rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu (§ 68 odst. 2 a 3),
b) exekučnímu příkazu,
c) usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu, nebo
d) příkazu k úhradě nákladů exekuce.

(4) Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u exekutora, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.
(5) Ustanovení § 201 až 226 občanského soudního řádu se použijí přiměřeně.
(6) Úkony podle § 208 až 210a občanského soudního řádu činí exekutor, který poté odvolání předloží společně s exekučním spisem odvolacímu soudu.

Exekutorská komora pravděpodobně silně nadržuje exekutorovi, zvláště pokud je takový exekutor ještě např. místopředseda exekutorské komory. Můžete zkusit odvolání proti rozhodnutí exekutora, stížnost exekutorské komoře, zde se dovolávat spravedlnosti zřejmě nemá cenu. Taky můžete zkusit stížnost na exekutora na ministerstvo spravedlnosti - podnět k výkonu dohledu dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.

Velmi důležitou částí dokazování majitele jsou u mobiliárních exekucí fotografie. Hledejte staré fotky, ty pak musíte předložit soudu jako důkazy vašeho vlastnictví movitých věcí.
Vylučovací žalobu podává vlastník majetku postiženého exekucí, a to proti věřiteli v exekučním řízení. Za podání žaloby musí vlastník věci zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, může však požádat o prominutí soudních poplatků. Exekutor nesmí majetek uvedený v žalobě prodat v dražbě dříve, než bude soudní spor pravomocně skončen. Bude nařízeno soudní líčení, kde bude vydán rozsudek.
Pakliže vlastník věci vyhraje soudní řízení zahájené vylučovací žalobou, soud zastaví exekuci ohledně sepsaného majetku a uloží věřiteli povinnost uhradit náklady soudního řízení (včetně částky zaplacené vlastníkem věci na soudním poplatku či na odměně advokáta).

Žalovaný se může pokusit uplatnit § 150 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád vplatném a účinném znění (dále jen o.s.ř.), což je prominutí soudníh nákladů. Pokud je ale oprávněným obec, městys, město, tak lze upozornit oprávněného na nespravedlnost, to je u mobiliárních exekucí téměř vždy.

Dopis starostavi města Uherský Brod

Adresát:

Ing. Ferdinand Kubáník - starosta
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod

 

Vážený pane starosto,

chtěl bych se na Vás obrátit s prosbou o odstranění obrovské křivdy, která se stala Marfušce Pitomé, bytem Na Příkopě 694, Uherský Brod.
Dne 5.1.2019 jí exekutoři oblepili všechny movité věci (dále MV) žlutými nálepkami "EXEKUČNĚ ZABAVENO". Jedna se o nábytkovou stěnu, televizi, počítač, rotoped, pračku, mikrovlnou troubu, gauč s křesly, šatní skříně, moped Babeta, obrazy, vázu a další věci.
Je zcela evidentní, že uvedené předměty bezdomovci L. B. nepatří a ani patřit nemohly. Není dokonce ani technicky možné, aby si tyto věci přinesl nebo koupil, když je to osoba bez příjmu.
Tedy je jasné, že všechny exekučně zabavené věci patří Marfušce Pitomé. Bohužel důkazní břemeno k vlastnictví těchto MV je na Marfušce Pitomé. Ale prokázat účtenkou nebo jiným dokladem nákup 30 let staré nábytkové stěny je již nemožné a proto chtějí exekutoři odvézt všechny uvedené MV do exekučního skladu.

Přitom nikdy nic nedlužila a není v žádné exekuci. Jenom po pohřbu svého strýce potkala spolužáka, L. B. (nar. 11.1.1964, bytem na adrese  Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod). Ten ji pak asi v polovině listopadu 2018 kontaktoval. Na Vánoce mu chtěla pomoci, bezdomovci L. B., a pozvala ho na teplou polévku. Pak tam občas k ní chodil na návštěvy. Samozřejmě o jeho dluzích a exekuci nic nevěděla.

Já z velmi závažných zdravotních důvodů jsem asi 4 měsíce nepobýval u své přítelkyně Marfušky Pitomé na výše uvedené adrese.

Za těchto okolností je možné vyřadit MV Marfušky Pitomé ze soupisu takto:

Podle § 68, odst. (3) zákona 120/2001 Sb. (exekuční řád) Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný (město Uherský Brod). Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.

Jedná se o exekuční příkaz č.j. 203 Ex 01779/18

Oprávněný: město Uherský Brod, IČ 00291463, Masarykovo nám. 100, 68 801 Uherský Brod

Povinný: L. B., nar. 11.1.1964, trvale bytem Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

Exekuční soupis majetku Marfušky Pitomé:

p.č.

typ

Verze

cena

1

Obývací stěna velká

Tmavě hnědá

6000 Kč

2

TV

sencor

900 Kč

3

Dvbt

Optibox

450 Kč

4

gauč+2ks

Křesla

900 Kč

5

Mwt

Zanussi

450 Kč

6

Radio

Panasonic

150 Kč

7

Rvk

šedo-černá

90 Kč

8

Hifi věž

Jvc

450 Kč

9

Knihovna

Bílá

600 Kč

10

Satni skříň malá

Bílá

600 Kč

11

Tiskárna

Hp

900 Kč

12

Monitor

Neovo

300 Kč

13

Pc bedna

Lynx

Znalec

14

Repro set 3 ks

Logitech

600 Kč

15

Pc stul

Světle hnědý

300 Kč

16

Btv

Orion

150 Kč

17

Obývací stěna

Bílá

600 Kč

18

Dvb

Opentel

90 Kč

19

Rotoped

Housefit

600 Kč

20

Lux

Sencor

600 Kč

21

Velká váza

Vzor květiny

Znalec

22

Susička na ovoce

Sencor

600 Kč

23

Šicí stroj

Lucnik

300 Kč

24

Primotop

Sedy

300 Kč

25

Obývací stěna

Hnědo bílá

900 Kč

26

Satní skřín se zrcad.

Bílá

900 Kč

27

wifi router

Biotronic

150 Kč

28

Pračka

Whirpool

3000 Kč

29

Horské kolo

Sprinter

600 Kč

30

Vozidlo bez rz

Babeta

Znalec

31

Lux

Eta

600 Kč

32

Zebrin maly

Oranžovo sedý

600 Kč

33

Zebrik velký

Sedocerveny

900 Kč

34

Bezky+hulky

Tecno pro

900 Kč

35

Obraz

Vzor les/cesta

Znalec

36

Obraz

Vzor kostel

Znalec

Pokud by tento movitý majetek odvezli, mohla by být Marfuška Pitomá ohrožena na životě, jelikož exekutoři chybně označili položku 27 wifi router. Jedná se o komunikátor, zdravotní pomůcku, která posílá signály do FN Brno, kardiologického centra a informuje o stavu voperovaného kardiostimulátoru Marfušky Pitomé v ceně asi 350 000 Kč.

Proto stačí souhlas města UB jako oprávněného a pak je exekutor povinen dle § 68, odst. (3) zákona 120/2001 Sb. (exekuční řád) tyto MV vyškrtnout ze soupisu exekučně zabavených movitých věcí.

Předem děkuji

V Uherském Brodě Sent: Tuesday, January 15, 2019 4:32 PM

Ferda Mravenec, přítel Marfušky Pitomé
Mravenčí 152
688 01 Uherský Brod

Tel.: 608 123 456

---------------------- odpověď starosty -------------------

Vážený pane,

projednal jsem Vaši žádost s příslušným odborem městského úřadu. Je mi líto, co se stalo, ale věc musí doběhnout dle platných schválených předpisů. Nemohu Vám v tuto chvíli sdělit podrobnější informace i s ohledem na to, že nejste oprávněná osoba v této věci jednat. Samozřejmě nejlepším řešením je požadovanou dlužnou částku uhradit.

S ohledem na daňový řád Městský úřad Uherský Brod, Odbor finanční, jako správce daně je v řízení o správě daní vázán mlčenlivostí o poskytování informací dle § 52 - § 59 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Městu Uherský Brod, jako oprávněnému nejsou známy skutečné majetkové poměry povinného ani navrhovatelky. Toto je v plné kompetenci Exekutorského úřadu Přerov, kterému byly pohledávky povinného dlužníka předány k exekuci.

S pozdravem

Ing. Ferdinand Kubáník 17.1.2019 v 15:02
starosta

Městský úřad Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
T: +420 572 805 200
M: +420 606 721 159

Pak nemůžou požadovat (strana žalovaná) sto padesátku (§ 150 o.s.ř.) o prominutí nákladů soudního jednání.

Ačkoliv byla žalobkyně v řízení plně úspěšná a soud měl proto o náhradě nákladů řízení rozhodnout podle zásady úspěchu ve věci dle § 142 odst. 2 o.s.ř., shledal, že ve věci jsou dány  důvody  zvláštního  zřetele  hodné  ve  smyslu  §  150  o.s.ř.,  pro  které  nemusí  soud výjimečně náhradu nákladů řízení přiznat. Důvody zvláštního zřetele hodné soud spatřoval v samotné povaze vylučovací žaloby, kdy se v postavení žalovaného ocitl bez své viny oprávněný z exekuce, který se zákonnými prostředky domáhá uspokojení své pohledávky vůči  tomu,  kdo  mu  dobrovolně  neplnil  a  který  nezavinil  postižení  věcí  nepatřících povinnému v exekuci (k tomu např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 9.6.2009 sp.zn. III  ÚS 292/07).
S ohledem na uvedené nebyla žalobkyni náhrada nákladů řízení přiznána.

V případě úspěchu u soudu můžete taky podat trestní oznámení na zneužití pravomoci úřední osoby na neznámého pachatele.

Ukončení exekuce

Exekuci jsem uhradil a přišel mi příkaz k úhradě nákladů exekuce. To znamená, že mám ještě něco platit?
Odpověď: Příkaz k úhradě nákladů exekuce je posledním dokumentem, který je dlužníkovi zaslán po uhrazení celé pohledávky. Přestože je označen jako „příkaz“,v bodě III. příkazu je uvedeno, že dlužník vyčíslené náklady již uhradil v rámci vymožené pohledávky. Jedná se tedy o konečné vyčíslení nákladů exekuce a oprávněného ze zákona. Jakmile nabude po osmi dnech právní moci, celá exekuce bude zcela ukončena.

Chci potvrzení o skončení exekuce, proč mi nepřišlo poštou?
Odpověď: Oznámení o skončení exekuce soudní exekutor ze zákona nezasílá povinnému automaticky, pouze na jeho žádost. Oznámení o skončení exekuce zašleme povinnému po právní moci konečného příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Návrh na zastavení exekuce
Odpověď: má smysl podat pouze tehdy, když víte, že exekuce nemá vůbec proběhnout (dluh byl již zaplacen nebo je promlčen, exekuční titul nebyl doručen na platnou adresu apod.). Takový návrh je potřeba řádně odůvodnit a doložit důkazy. Vše je nutno vyřizovat písemně, ponechávat si doklady o zaslání, zajistit důkazy (listiny, zajistit svědky, pořídit fotografie, vyžadovat záznamy, kde je to možné).

Návrh povinného na zastavení exekuce pro nemajetnost
Pokud je povinný nemajetný, lze podat „Návrh povinného na zastavení exekuce pro nemajetnost povinného podle § 268 odst. 1 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ)“.

Průběh exekuce

Na základě výše uvedeného má exekuce asi takový průběh:

 1. Nezaplacení něčeho, 1. upomínka, může být už předžalobní výzva
 2. Z toho se stane pohledávka, u úvěru se všechny budoucí platby sesplatní = finanční likvidace dlužníka
 3. Samozřejmě že není dlužník schopen naráz všechno zaplatit, následuje předžalobní výzva, na reakci je 7 dní
 4. Při nezaplacení celé částky věřitel dá pohledávku k soudu
 5. Soud v 99,99% případů akceptuje, doručí rozsudek
 6. Ještě se dá bránit, do 15 dnů se odvolat nebo na platební rozkaz podat odpor.
 7. Při nečinnosti dlužníka nabude rozsudek nebo platební rozkaz právní moci a vykonatelnosti a je z toho exekuční titul
 8. Věřitel požádá soud o doložku právní moci a vykonatelnosti k exekučnímu titulu
 9. Věřitel odešle vybranému exekutorovi exekuční návrh + exekuční titul s doložkou právní moci a vykonatelnosti.
 10. Zde platí 15 + 15, exekutor požádá do 15 dnů soud o pověření vedením exekuce, soud do 15 dnů pověří exekutora vedením exekuce. Nyní se změní názvosloví a stává se z toho exekuční soud.
 11. Z dlužníka se stává povinný, z věřitele oprávněný.
 12. Exekutor se připravuje k úderu, zjišťuje si majetek, účty, poměry a zvažuje způsob provedení exekuce. Exekutor vydá exekuční příkaz s číslem jednacím nebo
  spisovou značkou: 203 Ex 123456/20
 13. Mobiliární exekuce = díra v zákonech, kdy je možné postihnout exekucí zcela nevinného člověka. Exekutor pošle například k babičce vnuka exekučního vykonavatele s exekučním příkazem na jméno vnuka, kterého babička třeba 30. let neviděla a udělá jí z domku holobyt, provede soupis a exekučně všechno zabaví.
 14. Exekutor pošle na nějakou adresu povinného nebo jeho příbuzných exekučního vykonavatele s exekučním příkazem, ihned olepí majetek exekučně zabaveno.
 15. Odvoz věcí do exekučního skladu Čekyně u Přerova (Platí pro exekuční úřad Přerov)
 16. Při exekučním zabavení nemovité věci: dražba pod cenou, obvykle se např. dům prodává za 1/10 tržní ceny
 17. Blázinec nebo oběšení povinného nebo nedlužící třetí osoby, postižené mobiliární exekucí (není povinné), kdy je bez soudního rozhodnutí nevinné osobě zabaven všechen movitý majetek a udělán z domova holobyt
 18. Splacení celé exekučně vymáhané částky navýšené o náklady a úroky z prodlení, odměny advokátům ap. exekutorovi
 19. Ukončení exekuce, viz výše

-VM-


Komentáře

Kdokoliv může přidávat komentáře ke článkům bez registrace. Zadá si libovolnou přezdívku a napíše komentář.

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
19.03. 2024 09:11:09

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Registr smluv - UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Úřední deska soudu UH - informace soudu Uherské Hradiště
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod
 • Kamera na dolní náměstí
 • Odpovědný zastupitel = vzdělaný zastupitel
 • NIS2 - kybernetická bezpečnost

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

13.02. 2024 16:53:52
Návštěvy
Celkem: 88702
Týden: 268
Dnes: 11
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 06.04. 2024 19:09:08