Spravedlivé ocenění

Cena města Uherského Brodu

Udělování Ceny města Uherského Brodu patří od roku 2000 k tradičním slavnostním událostem, kterými město vyjadřuje vděk a uznání těm z občanů, kteří se podíleli na jeho rozvoji. A tak v úterý 29. října se v podvečerních hodinách v obřadní síni Panského domu uskutečnil akt jejího slavnostního předávání. Úvodem programu zazněly procítěné árie zpěvačky divadla Slunečnice Brno, Kristýny Šebkové, po kterých se ujal slova starosta města, ing. Ferdinand Kubánik.

V krátkém proslovu vyjádřil smysl a účel udělovaného vyznamenání. Poté byla postupně čtena jména na cenu navržených kandidátů s jejich životními aktivitami a následným jim předáním drobných pozorností a upomínkových listin. Ale to již se schylovalo tomu nejdůležitějšímu, a sice k vyhlášení letošního vítěze. Na základě rozhodnutí městské rady byla udělena letošní Cena města Uherského Brodu panu Františku Bábíčkovi.

S podrobným životopisem oceňovaného přítomné hosty seznámil místostarosta města, ing. Petr Vrána. Z jeho slov vyplynulo, že pan František Bábíček se svým životním úsilím zařadil k osobnostem, které výrazným způsobem obohatily naše dosavadní vědomosti poznatky, které by jinak mohly upadnout v zapomnění. Ve své dlouholeté funkci kronikáře města „ostřížím“ zrakem sledoval a zaznamenával postupně se měnící vzhled našeho města a události s vývojem sídla spojené.

Touto záslužnou iniciativou tak šířil povědomí o jeho bohaté historii, které v tomto roce oslavuje tisíc let od první zmínky o něm. Nejenom však to, pan František navíc uměl vše z hlubin času jím vynášené poutavým způsobem vkládat do svých publikací, ať už to byla kniha o Sto letech obchodu a řemesel v Uherském Brodě anebo publikace se vzácnými dobovými fotografiemi.

V prvně uvedené knize její autor umně zachycuje složitou problematiku vývoje obchodního, průmyslového a živnostenského dění v Uherském Brodě. Nemůže být pochyb o tom, že autorovo úsilí v tomto ohledu vyžadovalo dlouholetou trpělivou a odpovědnou práci, jakož i zapáleného sběratelského ducha. S pečlivostí jemu vlastní dohledával v archivech i jiných dostupných zdrojích potřebné informace, aby tyto třídil a v systém zabudovával.

Už jenom orientace v těch stovkách a stovkách účetních listů, účtenek, reklamních letáků, etiket nebo i pohlednice a korespondenční lístky od něj vyžadovala nezměrnou touhu po poznání a uchování těchto vzácných dokumentů pro další generace. V podobném duchu lze hovořit i o jeho další publikaci - Uherský Brod na starých pohlednicích, tedy sbírce unikátních starých fotografií, která nás svým obsahem nostalgicky zavádí do dob, ve kterých tvářnost našeho sídla byla znatelně odlišná od dnešní podoby.

Publikační, ale i přednášková činnost pana Františka Bábíčka jsou příkladným dokladem jeho cílevědomosti i enormního pracovního vypětí. V jeho tvůrčí činnosti mu byla neocenitelnou oporou rodina a to jak oba profesně úspěšní synové, tak i jeho manželka, paní Hanka. Na místě je tedy konstatování, že v našem městě žijí jemu zcela oddaní lidé, kterým leží na srdci nejenom jeho historie, ale i budoucnost.

Cena města Uherského Brodu je tak v nejvyšší možné míře předávána do rukou člověka, který se na těchto vznešených cílech výraznou měrou podílel a i nadále podílí.

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187683
Týden: 1021
Dnes: 29
  přihlásit poslední změna: 02.11. 2019 10:09:09