Slib zastupitelů

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Uherský Brod

Veřejných zasedání Zastupitelstva města Uherský Brod v Domě kultury se běžně neúčastní mnoho návštěvníků. Je to jistě škoda. V případě pondělního ustavujícího zasedání nového Zastupitelstva města to však rozhodně neplatilo. Evidentně přibylo zvědavých návštěvníků, toužících se seznámit s představami těch, kteří se nyní ujímají kormidel řízení. Nebylo divu, vždyť se mělo volit nové vedení města. Vážnost obdobných aktů je zavazující při vědomí důležitosti pro občany našeho sídla.

Dějištěm volby byl všem Broďanům známý velký sál Domu kultury s jeho nezaměnitelnou tvářností, tedy sladěním mahagonové barvy stěn s harmonicky umístěnými sedadly jak v hledišti pro návštěvníky, tak tento den i na parketu pro zastupitele. Desítky rozzářených světel, klenoucích se nad námi, vytvářely slavnostní kolorit pro události vbrzku se rozvíjející. Úvodního slova se ujal odstupující starosta města, pan Ing. Patrik Kunčar. Vyzvedl význam tohoto zasedání a upřesnil jeho jednotlivé programové body.

Po určení ověřovatelů zápisu a složení návrhové komise došlo k vlastní proceduře skládání slavnostního slibu nově zvolenými zastupiteli. Ten byl starostou města, Ing. Patrikem Kunčarem, po předcházejícím vyzvání přítomných k povstání přednesen jeho ústy ve znění:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Člověk si v těch pohnutých okamžicích uvědomil nejenom význam přísahy samotného vázacího aktu, ale i hrdost nad příslušností k lidu naší vlasti. Vše se tak odehrávalo v nanejvýš důstojné atmosféře, která se stala nepřehlédnutelnou ozdobou probíhajícího ceremoniálu. Pak již jednotliví členové nově zvoleného zastupitelstva v naprostém tichu vzpřímeně jdoucí vstupovali na vyvýšené podium, aby po svém pozastavení a pootočení k přítomným v sále slib jednoslovně potvrdili.

„Slibuji!“

Pak poodešli k blízkému květinami vyzdobenému stolku, aby svůj závazek občanům Uherského Brodu svým podpisem stvrdili. Po ukončení potřebných náležitostí se zájem všech zúčastněných upřel k volbě nového starosty, přičemž byly zastupitelům předloženy dvě varianty vedení města. V první byl dojednanou koalicí navržen za starostu Ing. Ferdinand Kubáník, ve druhé pak opozicí Ing. Petr Vrána.

Hlasováním byl zvolen na nejvyšší post Ing. Ferdinand Kubáník, prvním, neuvolněným místostarostou Ing. Jan Hrdý, uvolněným druhým místostarostou Ing. Petr Vrána, uvolněným členem devítičlenné Rady města pak zůstává Mgr. David Surý. Pak už se ujal slova nově zvolený starosta, který poděkoval za projevenou důvěru a nastínil vizi, že se bude dařit spolupráce nejenom v rámci vítězné koalice, ale i se všemi těmi, kteří chtějí přispívat ke zdaru a spokojenosti našeho krásného města.

„Budu se snažit být otevřený širokému spektru názorů a námětů, které budou mít za cíl zlepšit život v našem městě,“ deklaroval ve svém krátkém projevu. V dalším průběhu zasedání jsme byli seznámeni s kompetencemi místostarostů. Starosta Ferdinand Kubáník bude mít na starosti investice, strategický rozvoj města, komunikaci s obchodními společnostmi města a městskou policii. Petr Vrána si ponechává finance, kulturu, sociální věc, dotace a bytovou politiku.

Nově mu připadne sport, Jan Hrdý naváže na svou práci v oblasti dopravy a územního plánování a nově se bude starat o školství. David Surý se ve své práci bude věnovat cestovnímu ruchu, životnímu prostředí, informatice a majetku města. Bylo stanoveno jejich pořadí v zastupování, stejně jako v obdobných rolích v orgánech MAS Východní Slovácko. Hlasování rovněž určilo zastupitele v územně plánovací komisi města. Dalším bodem jednání bylo zřízení výborů Zastupitelstva města, a sice výborů finančního a kontrolního pod vedením Ing. Štěpána Janíka, respektive Ing. Ladislava Kryštofa. Padla slova i o odměnách za výkon funkcí.

Nezůstalo však jen u oficialit, na pořad diskuse se dostala i problematika dopravy ve městě a bezpečnosti tamtéž. Tečkou po ukončeném zasedání bylo pro všechny pozvání k přípitku a občerstvení ve vyhrazeném prostoru sálu Domu kultury.


26.06. 2024 16:22:01
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 186834
Týden: 1242
Dnes: 30
  přihlásit poslední změna: 06.11. 2018 22:17:07