Radnice

Radnice

Je srdcem nebo, chcete-li, mozkem města, o tom snad nikdo nepochybuje...

Místo, ke kterému se sbíhají vědomě či bezděčně zraky všech těch, co procházejí našim sídlem.

Současně je i symbolem moci, odkud směřují myšlenky do všech koutů města, aby jejich realizací královské město vzkvétalo a udržovalo si svou dosavadní znamenitou pověst.

Radniční budova, budovaná od počátku 18. století, má svůj typický architektonický ráz, jehož popis ponechám jiným, fundovanějším.

V jejím základě jsou dodnes patrny gotické stavební prvky a v  podzemí se nacházejí rozsáhlé klenuté sklepy, kdysi prý plné sudů vína.

Byť její stáří není až tak velké vzhledem k celé historii města, zažila v průběhu uplynulých tří set let mnoho významných událostí, a to jak honosné slávy, tak i takových údobí, která se bolestně zapisovala do paměti brodských občanů.

I v dnešní době je řídícím centrem téměř dvacetitisícového města a není divu, že její nitro překypuje pracovním ruchem do pozdních odpoledních hodin.

Pokud vystoupáme po travertinových schodech do prvního patra, nalezneme tam na dveřích vizitky příslušných pracovních odborů, které mají v náplni své činnosti řešení specifických úseků života sídla. Namátkou uvádím odbor správní, finanční, odbor školství a sociální, životního prostředí a další.

V budově pracují den co den stovky úředníků, kteří kromě plnění svých běžných pracovních povinností jsou kdykoliv k dispozici obyvatelům města.

Kolik telefonů se jenom denně zvedne v těchto místech, kolik klidných, ale i napjatých hovorů se uskuteční v kancelářích, to asi nikdo nespočítá.

Totéž jistě platí i pro vedení zastupitelského sboru, v jehož čele stojí starosta a dva místostarostové.

Každodenní radniční  rytmus života je očekávaně protkán vyzváněním mobilních telefonů, bzučením počítačů, ale nejednou musí zaměstnanci radnice takzvaně po svých i do terénu, aby si ověřili stav věcí.

Jak již bylo naznačeno, je radnice spolu s městským úřadem řídícím mozkem města, je jakýmsi velínem, ke kterému se sbíhají nitky dějů v obci probíhajících.

Za prostým výčtem vzhledu radnice a funkce jejích zaměstnanců však stojí usilovná práce všech těch, kteří jsou  v těchto místech volbou občanů předurčeni k velebení města.

V drtivé většině najde člověk na tomto úřadě lidi ochotné, vstřícné a snaživé. Jsou to však též jenom lidé, a tak i zde se občas setkáváme s neochotou, lidmi nevrlými, arogantními, a není divu, že pak jednání s nimi jsou zdlouhavá a obtížná.

O aktivitách města se občané jednak dozvídají z periodik, vyvěšovaných na úřední tabuli, jednak z Brodského zpravodaje, který vychází jednou měsíčně.

Pravidelně se občané mohou dozvědět o problematice města i z veřejných zasedání. městského zastupitelstva.

Je jenom škoda, že jen málo z nich se těchto konání účastní, ať už je k tomu vedou jakékoliv důvody.

Jak známo, zastupitelé města jsou voleni na čtyřleté období. Je otázkou, je-li to dlouhý nebo krátký čas na vykonání skutků, které byly jimi slibovány v předcházejících volbách?

To přirozeně musí s odstupem času posoudit občané města sami.

A právě oni pak ve volbách mají možnost potvrdit či zvrátit dosavadní složení zastupitelského sboru.

Jednoznačně by však mělo platit: město mají řídit nejenom ti nejschopnější, tedy ti, kteří jsou svým pracovním nasazením příkladem ostatním, ale současně i takoví, kteří jsou vysoce svým chování a postoji mravně na výši!

Jaromír SLavíček


06.04. 2024 15:01:08
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 180523
Týden: 1248
Dnes: 53
  přihlásit poslední změna: 14.02. 2013 13:08:29