Zatravnění polních cest

V říjnu 2019 byla vypsána veřejná zakázka za 139 751 Kč na zatravnění polních cest. Jednalo se o vedlejší polní cestu VC 75 v k.ú. Uherský Brod parcela 10481 a doplňkovou polní cestu DC 27 v k.ú. Uherský Brod->Újezdec parcela 1434, ID zakázky 5199, smlouva, technické řešení, zadávací dokumentace.

Na dotaz dle zákona 106/1999 Sb. o způsobu provedení této zakázky bylo sděleno následující:

Dle výše uvedené smlouvy, bodu 4.1 tedy měla být zakázka hotová dne 5.12.2019.

dokončení

Dle zadávací dokumentace měly být polní cesty osazeny travním osivem. Převzetí zakázky bylo předmětem dotazu viz výše žádost o informace. Kupodivu nikdo nenamítal, že 10.11. je již po agrotechnickém termínu pro zakládání travních porostů.
Pokud tohle zodpovědná osoba neví, tak dle mého názoru, nemá na radnici co dělat a může zkusit pracovat u soukromé firmy.

Nicméně fotodokumentaci před a po provedení díla město odmítlo s tím, že to nebylo ujednáno.

Fotodokumentace k polní cestě DC 27, parcela číslo 1434, Nový Újezdec

polní cesta DC 27 v k.ú. Uherský Brod->Újezdec parcela č. 1434

Zaplacení zakázky bylo provedeno zřejmě 16.12.2019, viz výše odpověď na žádost...

Z fotodokumentace je patrné, jaká je to polní cesta a její zatravnění.

Vyjádření odpovědných osob z města:

Od: Štěpančíková Taťána, Ing. <tatana.stepancikova@ub.cz>
Komu: fw gahurova <andrea.gahurova@seznam.cz>
Datum: 22. 1. 2020 9:59:10
Předmět: RE: DOTAZ

Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru pro životní prostředí,

zasílám Vám podrobnější informace k Vámi zaslanému dotazu.

V říjnu 2019 byla vypsána veřejná zakázka na zatravnění polních cest. Jednalo se o vedlejší polní cestu VC 75 v k.ú. Uherský Brod a doplňkovou polní cestu DC 27 v k.ú. Újezdec u Luhačovic realizovaných dle navržených  plánů společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav. Návrh společných zařízení, v našem případě cest, řeší prostorové umístění staveb a jiných opatření potřebných ke zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny a prostupnost zemědělského území. Řádně soutěžená zakázka byla realizována v termínu 15.11. – 05.12.2019. dle stanovených technologických postupů. Uváděné polní cesty jsou nové, nově se vytyčují a stabilizují v krajině. Důvodem tvorby polních cest v krajině je mimo jiné i diverzifikace krajiny a snahy omezení půdní eroze. Výrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že dodávky a služby veřejné zakázky byly provedeny virtuálně na neexistujících polních cestách. Takové to tvrzení není nic jiného než pomluva. Pokud dojde k poškození nebo destabilizaci polní cesty zemědělskou činností, tak jsou zemědělci okamžitě informování s požadavkem na co nejbližší nápravu. V případě, že by kdokoli z vás viděl poškozenou polní cestu nebo její stabilizační prvky, budeme rádi, pokud nás o této skutečnosti budete informovat. Odbor rozvoje města tyto záležitosti řeší.


S pozdravem

Ing. Taťána Štěpančíková
odborný referent Odboru rozvoje města

převzetí

Jakým způsobem tedy došlo k převzetí, dle mého názoru, nedodělaného díla? Existují předávací a přebírací protokol(y)?
Vzhledem k tomu, že již byla zakázka uhrazena zhotoviteli, lze dle bodu 6.2. smlouvy usuzovat, že dílo bylo převzato zřejmě bez závad.

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Věc: Zatravnění polních cest – stížnost dle InfZ

Dobrý den,
podávám tímto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost")
dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
Informace ohledně zatravnění polních cest VC 75 parc. č. 10481 v k.ú. UB a DC 27 parc. č. 1434 v
k.ú. UB→Újezdec mi byla podána jen částečně a nebylo odpovězeno na mé otázky:
1. V bodu č. 3 mého původního dotazu bylo: „Kdo prováděl kontrolu odvedené práce?“
Myšleno tím bylo samozřejmě přímo jméno odpovědné osoby, ne Odbor rozvoje města.
2. Dle zadávací dokumentace měly být polní cesty osazeny travním osivem. Převzetí zakázky
bylo předmětem dotazu viz výše žádost o informace. Kupodivu nikdo nenamítal, že 10.11.
je již po agrotechnickém termínu pro zakládání travních porostů.

Vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle ust. § 16a odst. 5 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Uherský Brod obdrželo dne 27.01.2020 Vaši stížnost na postup při vyřizování Vaší žádosti
o informace ze dne 14.01.2020, poř. č. 02/2020, č. j. OKT/0032/20 k zakázce ID 5199 “Zatravnění polních
cest“.
Dle ustanovení § 16a, odst. 5 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upřesňujeme naši
informaci ze dne 14.01.2020 a sdělujeme, že odpovědným za objednatele za věci technické
je Ing. Taťána Štěpančíková.

Datum: 2020-02-03

S pozdravem
Ing. Robert Vráblík
vedoucí Odboru rozvoje města

Věc: Zápis o předání a převzetí díla „zatravnění polních cest“, informace dle InfZ

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o:
1. Podepsaný zápis o předání a převzetí díla „zatravnění polních cest“, ID zakázky 5199.
Přeji hezký den
V Uherském Brodě dne 23.1.2020

Odpověď města Uherský Brod na zápis o předání a převzetí

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45201
Týden: 324
Dnes: 75
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 06.03. 2021 15:30:17