David Surý - přestupek?

IČ: 71998748 - Činnosti reklamních agentur
IČ: 02329654 - Simlehire s.r.o., většinový vlastník

Tak se nám bývalý místostarosta a nyní uvolněný pověřený člen rady David Surý pěkně vybarvuje. Nejdříve podivné dva rekreakční objekty v zahrádkářské kolonii „Vinohrady“ nad rybníkem, co vypadají jako jeden obytný dům. A posléze podezření ze spáchání přestupku, jehož se měl Mgr. David Surý dopustit tím, že jako veřejný funcionář učinil neúplné nebo nepravdivé oznámení.

Protože by se jednalo o střet zájmů, bylo město Uherský Brod z projednávání přestupku Mgr. Davida Surého ve správním řízení vyloučeno. Věcí byl pověřen MěÚ Uherské Hradiště. Zde na to úplně náhodou asi zapomněli. Tak jim to musel připomenout ZLK, že se jedná o nečinnost a přijat opatření vůči nečinnosti dle § 80 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Adresát:
Město Uherské Hradiště
Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
Podatelna: epodatelna@mesto-uh.cz

Věc: Správní řízení o přestupku Mgr. Davida Surého dle InfZ

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o informace ohledně
správního řízení s p. Davidem Surým.
Protože výše jmenovaný je zastupitel a Určený člen Rady města Uherský Brod, bylo město Uherský
Brod, dle „Zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“
č. 250/2016 Sb. § 63 odst. 1, ze správního řízení vyloučeno.
V souladu s ust. § 131 odst. 4 správního řádu byl městský úřad Uherské Hradiště pověřen
projednáním věci týkající se přestupku podle ust. § 23 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 159/2006 Sb. ,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Ze spáchání přestupku je podezřelý Mgr. David Surý,
zastupitel a Určený člen Rady města Uherský Brod, jehož se měl dopustit tím, že jako veřejný
funkcionář učinil neúplné nebo nepravdivé oznámení.

1. Kdy bylo zahájeno správní řízení o přestupku?
2. Jaká spisová značka a jednací číslo mu bylo přiděleno?
3. Pokud již bylo správní řízení ukončeno, tedy s jakým výsledkem?

Přeji hezký den
V Uherském Brodě dne 15.4.2020

David Surý
přestupkové řízení v  UH

Surý
nečinnost UH

Odpověď města Uherské Hradiště na dotaz podle zákona 106/1999 Sb. (dále InfZ) byla, že spisová značka ani číslo jednací nebylo přiděleno, jelikož po 5 měsících ještě přestupkové řízení nebylo zahájeno (28.4.2020 Mgr. Josef Botek, tajemník MěÚ Uherské Hradiště).

Krajský úřad shledal toto počínání jako nečinnost a učinil opatření vůči nečinnosti správního orgánu.

Dotaz podle InfZ na UH:

Adresát:
Město Uherské Hradiště
Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
Datová schránka ID: ef2b3c5

Věc: Správní řízení o přestupku Mgr. Davida Surého dle InfZ

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), vás tímto žádám o
poskytnutí následujících informací ohledně správního řízení s p. Davidem Surým.
Protože výše jmenovaný je zastupitel a Určený člen Rady města Uherský Brod, bylo město Uherský
Brod, dle „Zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“
č. 250/2016 Sb. § 63 odst. 1, ze správního řízení vyloučeno.
V souladu s ust. § 131 odst. 4 správního řádu byl městský úřad Uherské Hradiště pověřen
projednáním věci týkající se přestupku podle ust. § 23 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Ze spáchání přestupku je podezřelý Mgr. David Surý,
zastupitel a Určený člen Rady města Uherský Brod, jehož se měl dopustit tím, že jako veřejný
funkcionář učinil neúplné nebo nepravdivé oznámení.
Vzhledem k nečinnosti Krajský úřad učinil vůči Městskému úřadu Uherské Hradiště opatření
proti nečinnosti podle § 80 odst. 4 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řád, ve znění
pozdějších předpisů, a přikázal mu, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení opatření proti
nečinnosti sjednal nápravu.
Opatření proti nečinnosti bylo Městskému úřadu Uherské Hradiště doručeno dne 19.5.2020.
Vzhledem k nečinnosti, která byla zaviněna protiprávním jednáním, je třeba odpovědného úředníka
potrestat za protiprávní jednání tak, aby již vrcholoví úředníci z Uherského Brodu
a Uherského Hradiště si nemohli navzájem „krýt záda“ a tak se beztrestně dopouštět protiprávního
jednání.

Moje dotazy tedy zní:

1. Kdy bylo zahájeno správní řízení o přestupku?
2. Jaká spisová značka a jednací číslo mu bylo přiděleno?
3. Pokud již bylo správní řízení ukončeno, tedy s jakým výsledkem?
4. Jak byl nebo bude potrestán odpovědný úředník v Uherském Hradišti za
protiprávní jednání – nečinnost?

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 5. 6. 2020

Odpověď města Uherské Hradiště ohledně zahájení správního řízení s Davidem Surým:
Číslo jednací: MUUH-PO/40132/2020/PanP
Spisová značka: 5997/2020

Zahájení přestupkového řízení s Davidem Surým

Dotaz na potrestání odpovědné osoby za protiprávní jednání - nečinnost

Adresát:
Město Uherské Hradiště
Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
Datová schránka ID: ef2b3c5

Věc: Rozhodnutí o potrestání za nečinnost

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), vás tímto žádám o
poskytnutí následujících informací ohledně rozhodnutí o potrestání odpovědného úředníka
za protiprávní jednání – nečinnost.

Odůvodnění

Vzhledem k nečinnosti Krajský úřad učinil vůči Městskému úřadu Uherské Hradiště opatření
proti nečinnosti podle § 80 odst. 4 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řád, ve znění
pozdějších předpisů, a přikázal mu, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení opatření proti
nečinnosti sjednal nápravu.
Opatření proti nečinnosti bylo Městskému úřadu Uherské Hradiště doručeno dne 19.5.2020.

Nečinnost je též porušením pracovních, respektive služebních povinností zaměstnanců
správního orgánu, kteří měli činit příslušné úkony, a to podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, i zákona č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
Pokud není odpovědný pracovník za protiprávní jednání náležitě potrestán, mohlo by se toto jednání
opakovat. Tedy potrestáním odpovědného úředníka je především preventivní opatření proti
protiprávnímu jednání.
Ten, kdo protiprávní jednání nepotrestá, ač bylo zcela nevyvratitelně zjištěno vyšším orgánem, by
se sám mohl dopouštět protiprávního jednání.

Na základě výše uvedených skutečností žádám o tyto informace:

1. Rozhodnutí tajemníka Městského úřadu Uherské Hradiště o potrestání nebo nepotrestání
osoby, která je zodpovědná za výše uvedené protiprávní jednání - nečinnost.
2. Jakým způsobem bude odpovědná osoba potrestána?

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 6. 7. 2020

Odpověď tajemníka MěÚ Uherské Hradiště

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „informační zákon“) ze dne 06.07.2020 Vám sděluji, že Vámi požadované rozhodnutí tajemníka
Městského úřadu Uherské Hradiště o potrestání nebo nepotrestání osoby, která je zodpovědná za
nečinnost, nebylo zaznamenáno v písemné formě, proto Vám nemůžeme poskytnout jeho kopii.
K důvodům mého rozhodnutí o nepotrestání odpovědné úřední osoby pro Vaši informaci uvádím
následující.
Oznámení Ministerstva spravedlnosti ČR o přestupcích podle zákona o střetu zájmů jsou vyřizována dle
časové posloupnosti, jak dochází na úřad. Přestupek Mgr. Davida Surého byl zdejšímu úřadu předán k
vyřízení dne 03.12.2019. Na základě Vašeho podnětu a výzvy Krajského úřadu Zlínského kraje došlo
k upřednostnění jeho vyřízení oproti dosavadnímu pořadí. Důvodem prodlení se zahájením řízení bylo
v tomto případě přetížení odpovědného úředníka, který v rozhodném období čelil značně zvýšenému
nápadu oznámení o přestupcích dle zákona o střetu zájmů, a tedy nebylo objektivně v jeho kapacitních
možnostech všechna řízení zahájit v zákonné lhůtě. Následné vyhlášení nouzového stavu pak situaci ještě
více zkomplikovalo, když usnesením vlády č. 217 ze dne 15.03.2020 bylo správním orgánům nařízeno
soustředit své zdroje na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to
zejména k zajištění chodu veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky
směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. S ohledem na uvedené skutečnosti mám za to, že v daném
případě došlo k nečinnosti odpovědného úředníka z omluvitelných důvodů a opětovně Vám tak sděluji, že u
něj neplánuji přistoupit k žádnému pracovněprávnímu postihu.
Pro úplnost Vám dále sděluji, že dle informačního zákona není povinností povinného subjektu obhajovat či
vysvětlovat zaujatá stanoviska, dovysvětlovat vydaná rozhodnutí či v nich zaujaté právní názory a takovou
žádost je možno s odkazem na ust. § 2 odst. 4 informačního zákona odmítnout.

S pozdravem

Mgr. Josef Botek dne 13.7.2020
tajemník úřadu

Dotaz na UH - rozhodnutí o přestupku

Adresát:
Město Uherské Hradiště
Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
Datová schránka ID: ef2b3c5

Věc: Rozhodnutí v přestupkovém řízení - David Surý

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), vás tímto žádám o
poskytnutí následujících informací:

1. Písemné rozhodnutí v přestupkovém řízení s Davidem Surým, sp. zn.: 5997/2020,
č. j.: MUUH-PO/40132/2020/PanP.
Toto přestupkové řízení bylo zahájeno dne 15.6.2020.
Dle §71 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, „Správní orgán je povinen
vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.“
2. Pokud ještě rozhodnutí nebylo vydáno, tak požaduji informace z jakých zákonných důvodů
nastala tato vyjímečná prodleva.
3. Kdy nabylo výše uvedené rozhodnutí o přestupku právní moci.

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 20. 7. 2020

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 20.07.2020 Vám sděluji, že v řízení o přestupku zahájeném dne 15.06.2020 a vedeném u zdejšího
úřadu pod č.j. MUUH-PO/40132/2020/PanP k dnešnímu dni nebylo vydáno rozhodnutí.
Důvody prodlení se zahájením předmětného přestupkového řízení Vám byly podrobně popsány v odpovědi
na Vaši předchozí žádost o informace. Jelikož tyto důvody na straně našeho úřadu i nadále přetrvávají, je
v rámci úřadu připravována potřebná organizační změna.

S pozdravem

Mgr. Josef Botek
tajemník úřadu
Datum: 30.7.2020

Adresát:
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Věc: žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Dobrý den,
dle § 80 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) podávám tímto žádost o uplatnění opatření proti
nečinnosti ve věci správního řízení na Městském úřadě Uherské Hradiště, adresa: Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, týkajícího se podezření ze spáchání přestupku
p. Mgr. Davidem Surým pod č.j. MUUH-PO/40132/2020/PanP.

Odůvodnění

Přestupkové řízení č.j. MUUH-PO/40132/2020/PanP s p. Davidem Surým bylo zahájeno dne
15.6.2020 a dle odpovědi tajemníka MěÚ Uherské Hradiště ke dni 30.7.2020 ještě nebylo vydáno
rozhodnutí.
Ve smyslu § 71 správního řádu má být rozhodnuto bez zbytečného odkladu a jestliže to není možné,
nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.
Protiprávní jednání - nečinnost je stav, kdy správní orgán, který má podle zákona jednat ve
stanovené lhůtě, nekonal.
Protože nebylo vydáno správním orgánem MěÚ Uherské Hradiště rozhodnutí ve věci v zákonem
stanovené lhůtě, požaduji, aby bylo vydáno z moci úřední opatření proti nečinnosti podle § 80 odst.
1 správního řádu.

Přeji hezký den
V Uherském Brodě dne 1.8.2020

Sdělení k podnětu na nečinnost ze dne 1. srpna 2020

Vážený pane,
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 1. srpna 2020 Vaše podání označené jako
„Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.“ Podnět k prošetření dle ust. § 80 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) směřujete proti Městskému úřadu
Uherské Hradiště (dále jen „správní orgán“), který má být nečinný při řízení o přestupku obviněného
Mgr. Davida Surého (č.j. MUUH-PO/40132/2020/PanP), neboť ke dni 30. července 2020 ve věci nebylo
vydáno rozhodnutí.
Krajský úřad si na základě Vašeho podání vyžádal od správního orgánu předmětný spisový materiál
sp. zn. Spis 5997/2020 a konstatuje, že po prostudování spisového materiálu nelze hovořit o nečinnosti
na straně správního orgánu. Obviněný po obdržení oznámení o zahájení řízení požádal o nařízení ústního
jednání, což je jeho právem dle ust. § 80 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán žádosti obviněného vyhověl a ve věci nařídil ústní jednání,
kdy doručení předvolání obviněnému nebylo doposud vykázáno.
Po přešetření Vámi tvrzených skutečností je nutno konstatovat, že nebyla zjištěna nečinnost na straně
správního orgánu, kdy tento činí ve věci veškeré potřební kroky, a proto v současné době není dán důvod pro uplatnění opatření proti nečinnosti podle ust. § 80 odst. 4 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a Vámi podaná námitka tak není důvodná.
Vážený pane, přijměte toto naše sdělení s ujištěním, že Vašemu podání byla věnována náležitá pozornost.

S pozdravem

Mgr. Silvie Pospíšilová
právnička
oddělení státního občanství a přestupků
odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Na vědomí: Městský úřad Uherské Hradiště – právní odbor

Datum: 18. srpna 2020
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Adresát:
Město Uherské Hradiště
Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
Datová schránka ID: ef2b3c5

Věc: Rozhodnutí v přestupkovém řízení - David Surý

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), vás tímto žádám o
poskytnutí následujících informací:

1. Písemné rozhodnutí v přestupkovém řízení s Davidem Surým, sp. zn.: 5997/2020,
č. j.: MUUH-PO/40132/2020/PanP.
Toto přestupkové řízení bylo zahájeno dne 15.6.2020.
Dle §71 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. (dále správní řád) citace:

§ 71
Lhůty pro vydání rozhodnutí
(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí
a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k
jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato
skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:",
b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25,
d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu, nebo
e) odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schránky kontaktního místa veřejné
správy k postupu podle § 19 odst. 3; na písemnosti se tato skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno
dne:“.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději
do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho
předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně
nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,

Z výše uvedených citací správního řádu jsou již mezní lhůty pro vydání rozhodnutí ke dnešnímu dni
překročeny. Proto již mělo být o přestupku se sp. zn. 5997/2020 rozhodnuto. Pokud se tak nestalo,
tak se jedná, dle mého názoru, o protiprávní stav.

2. Pokud ještě rozhodnutí nebylo vydáno, tak požaduji informace z jakých zákonných důvodů
nastala tato vyjímečná prodleva.

3. Kdy nabylo výše uvedené rozhodnutí o přestupku právní moci.

Přeji hezký den
V Uherském Brodě dne 21. 8. 2020

Odpověď města UH - opravdu to stojí za to přečíst!

Město Uherské Hradiště
Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
Datová schránka ID: ef2b3c5

Věc: Rozhodnutí v přestupkovém řízení - David Surý

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), vás tímto žádám o
poskytnutí následujících informací:

1. Písemné rozhodnutí v přestupkovém řízení s Davidem Surým, sp. zn.: 5997/2020,
č. j.: MUUH-PO/40132/2020/PanP.
Toto přestupkové řízení bylo zahájeno dne 15.6.2020.

Dle §71 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. (dále správní řád) citace:

§ 71
Lhůty pro vydání rozhodnutí
(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí
a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k
jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato
skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:",
b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25,
d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu, nebo
e) odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schránky kontaktního místa veřejné
správy k postupu podle § 19 odst. 3; na písemnosti se tato skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno
dne:“.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději
do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho
předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně
nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,

Z výše uvedených citací správního řádu jsou již mezní lhůty pro vydání rozhodnutí ke dnešnímu dni
překročeny. Konkrétně § 71 odst. 1, 3 (30 dnů) a písm. a) (+30 dnů) pokud je zapotřebí nařídit ústní
jednání...
Přestupkové řízení bylo zahájeno dne 15.6.2020 a ke dnešnímu dni (2.9.2020) to je již 79 dní.
Protiprávní jednání - nečinnost je stav, kdy správní orgán, který má podle zákona jednat ve
stanovené lhůtě, nekonal.

Váš názor, který jste prezentovali v odpovědi na můj dotaz dne 25.8.2020 č. j.
MUUH-PO/63971/2020/MazN. (doručená dne: 25. 08. 2020 13:46), že lhůty pro vydání rozhodnutí dle správního řádu jsou toliko pořádkové je pozoruhodným výkladem platného správního řádu.
Dle znění platného správního řádu již mělo být o přestupku se sp. zn. 5997/2020 rozhodnuto. Pokud
se tak nestalo, tak se jedná, dle mého názoru, o protiprávní stav.

2. Pokud ještě rozhodnutí nebylo vydáno, tak požaduji informace z jakých zákonných důvodů
nastala tato vyjímečná prodleva (např. obstrukce ze strany obviněného).

3. Kdy nabylo výše uvedené rozhodnutí o přestupku právní moci.

Přeji hezký den
V Uherském Brodě dne 2. 9. 2020

David Surý - se uznává vinným ze spáchání přestupku, střet zájmů.

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49825
Týden: 224
Dnes: 2
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 01.12. 2020 16:13:05