Umělé EKO kluziště Glice Uherský Brod

Město Uherský Brod zakoupilo umělé kluziště na základě kupní smlouvy ev. číslo: 20/06878/17. Dle této smlouvy uzavřené dne 19.12.2017 a podepsané místostarostou Mgr. Davidem Surým na základě usnesení rady
č.: 2854/R97/17 se tedy toto zakoupené zboží stalo majetkem města.

Nicméně se proslýchá, že se za toto umělé kluziště ještě platí nájem. Jak se může platit nájem za něco, co městu dle kupní smlouvy patří?

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Věc: EKO kluziště GLICE

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o:

1. Podepsanou smlouvu o nákupu EKO kluziště
2. Podepsanou smlouvu o pronájmu tohoto kluziště
3. Kolik Kč se platí měsíčně za provoz tohoto kluziště? Kdo a komu platí?
4. Kolik stojí Kč měsíčně odměny správce (dozoru, personálu) kluziště?
5. Jaké jsou celkové náklady na provoz tohoto kluziště?

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 17. 12. 2019

Město na dotazy dle InfZ poslalo tyto dokumenty

Vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Město Uherský Brod obdrželo dne 17.12.2019 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), vztahující se k (citace) „EKO kluzišti GLICE“, k čemuž
Vám sděluji, že EKO kluziště město Uherský Brod neprovozuje ani nevlastní.
Pokud se však jedná o umělé kluziště GLICE nebo dle územního souhlasu „Dětské kluziště s umělým
povrchem“ tak:
K bodu č. 1 a k bodu č. 2 žádosti Vám přílohou zasílám kupní a servisní smlouvu č. 20/06878/17 a nájemní
smlouvu č. 25/07139/18.
K bodu č. 3, č. 4 a č. 5 žádosti Vám sděluji, že celkové měsíční náklady za provoz kluziště činí 11.400 Kč,
z toho 9.000 Kč činí odměna dozoru kluziště, kterou hradí TSUB, příspěvková organizace a zbylá částka činí
náklady na energie, které hradí město Uherský Brod.

S pozdravem

Ing. Kamil Válek
tajemník městského úřadu

umělé luziště

EKO KLUZIŠTĚ Glice

Takže kdo vlastně výše uvedené umělé kluziště vlastní?
Jak nám sděluje tajemník, tak město EKO KLUZIŠTĚ Glice nevlastní ani neprovozije, to je přeci zcela jasné hned po prohlédnutí fotek.
Ti zvědavější se můžou podívat do kupní smlouvy, tam je napsané: Typ: kluziště Eko Glice Hobby. Toto přeci zcela jasně potvrzuje tvrzení pana tajemníka.

V registru smluv lze nalézt Dohodu o zrušení smlouvy a narovnání 20/06878/17-1 ze dne 19.4.2018, město zřejmě zaplatilo dodavateli za zakoupené kluziště ještě navíc 220 000 Kč? Moc zajímavé. Podepsal to za město opět David Surý.

narovnání

Kupující užíval kluziště bez právního důvodu!
To je přeci jasné, nákupem kluziště přeci nevzniká možnost ho používat. K používání je zřejmě třeba si zakoupit ještě asi licenci na používání? To je, jako nakoupit auto bez kol.

Úplně nejlepší je, že se to pak musí vrátit, viz níže.

kluziště - vrácení

Při takové odpovědi tajemníka se nemůže divit, že následovala stížnost dle InfZ.

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Věc: EKO kluziště Glice – stížnost dle §16a InfZ

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) podávám tímto stížnost dle
§ 16a InfZ ve věci informace o vlastnění, pronájmu EKO kluziště GLICE a jeho provozu a způsobu
vyřízení mé žádosti o informace.
Odůvodnění
Dne 17.12.2019 v 19:30 jsem žádal pomocí DS (zpráva ID: 735951769) o informace o vlastnictví,
provozu, pronájmu + platné smlouvy EKO kluziště GLICE.Na tento můj dotaz podle InfZ mi bylo sděleno tajemníkem MěÚ Uherský Brod následující: „Město
Uherský Brod obdrželo dne 17.12.2019 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), vztahující se k (citace) „EKO kluzišti GLICE“,
k čemuž Vám sděluji, že EKO kluziště město Uherský Brod neprovozuje ani nevlastní.“
Toto tvrzení považuji za nepravdivé, tedy lživé! Dle vložených fotografií EKO kluziště Glice je v
areálu před kinem Máj. Kdyby tajemník MěÚ Uherský Brod se tam byl podívat, tak by, jako každý
normální člověk, uviděl cedulku „Eko kluziště Glice“.
Navíc mi byla poslána kupní smlouva i smlouva o pronájmu dětského umělého kluziště. Zřejmě
jedna z těchto smluv pozbyla platnosti. Nebo si nedovedu představit, že majitel koupeného zboží
ještě platí pronájem za toto zboží.
Nicméně v kupní smlouvě je toto:
SPECIFIKACE ZBOŽÍ
Kluziště:
• Kluziště o rozměrech 12 x 10 metrů
• Bližší specifikace:
Typ: kluziště Eko Glice Hobby
To jako tajemník zřejmě neví, co je tu za kluziště?
Vzhledem k pravděpodobnému lživému sdělení a poslání neplatné smlouvy je možné uvažovat o
zneužití pravomoci úřední osoby.
Vzhledem k výše uvedenému toto považuji za sdělení neúplných nebo nepravdivých informací dle
InfZ a žádám nápravu a jasné sdělení, která ze smluv je aktuální a platná, popřípadě mi sdělte
jenom platné smlouvy a informace.

Přeji hezký den
V Uherském Brodě dne 8. 1. 2020

A na stížnost přišla toto odpověď

Vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle ust. § 16a odst. 5
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Uherský Brod obdrželo dne 17.12.2019 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Dne 02.01.2020 Vám byla do datové schránky zaslána
odpověď na Vaši žádost o informace. Dne 08.01.2020 město Uherský Brod obdrželo Vaši stížnost na postup
při vyřizování žádosti z důvodu Vámi tvrzených „neúplných nebo nepravdivých“ informací, kdy žádáte
(citace): „nápravu a jasné sdělení, která ze smluv je aktuální a platná, popřípadě mi sdělte jenom platné
smlouvy a informace.“
K tomu Vám sděluji následující:
Město Uherský Brod jako povinný subjekt, má především za to, že Vám byly k Vaší žádosti ze dne
17.12.2019 poskytnuty veškeré Vámi požadované informace.
Jakýkoliv povinný subjekt ve smyslu InfZ vychází při poskytování informaci výhradně z žádosti, která mu byla
zaslána žadatelem, tudíž je to pouze žadatel, který svými dotazy vymezuje obsah žádosti a na ně navazující
odpovědi. Povinný subjekt není povinen a ani oprávněn poskytovat informace, které v žádosti nejsou
vymezeny.
Ve své žádosti jste požadoval informaci ve věci EKO kluziště GLICE. K tomu Vám bylo v souladu se
skutečným stavem sděleno, že město Uherský Brod toto kluziště nevlastní a ani neprovozuje. Dále jste
požadoval mj. (cit.):„1. Podepsanou smlouvu o nákupu EKO kluziště“ a „2. podepsanou smlouvu pronájmu
tohoto kluziště“, přičemž oba dokumenty Vám byly zaslány.
Byly Vám poskytnuty informace, resp. smluvní dokumenty, které jste požadoval, a které jsou mj. řádně
zveřejněny v registru smluv i na webových stránkách města Uherský Brod v rámci povinně zveřejňovaných
informací dle InfZ (https://www.ub.cz/info/Informace-podle-zakona-c-106-1999-Sb?&expandMenu=22).
Vaše žádost nebyla koncipována na zaslání v současnosti platných dokumentů vztahujících se ke kluzišti.
Opakovaně Vám tedy sděluji, že město Uherský Brod umělé kluziště nevlastní, žádné kluziště není nyní
zaevidováno v majetku města. Město je na základě nájemní smlouvy č. 25/07139/18, která Vám byla
zaslána, pouze nájemcem umělého kluziště.
Město Uherský Brod ani umělé kluziště neprovozuje, jeho provozovatelem je TSUB, příspěvková organizace,
jak je ostatně zjevné z Vámi zaslané fotografie s provozním řádem kluziště.
Nad rámec uvedeného sděluji, že v některých komerčních sděleních se slovo EKO vyskytuje, přičemž
význam slova je vnímám ve smyslu upozornění na jeho „ekologičnost“ a ne jako jeho oficiální název. Město
Uherský Brod je nájemcem syntetické bruslařské plochy, která je vyráběná technologií tlakového lisování
plastu za tepla – tedy umělého kluziště.

Ing. Kamil Válek
tajemník městského úřadu

Nakonec by se snad mělo darovat umělé kluziště dle slouvy o pronájmu městu. Ale smlouva je, dle mého názoru, velmi výhodná pro soukromou firmu a značně nevýhodná pro město. Už jenom sankce za nevrácení kluziště pronajímateli ihned, za každý den prodlení 500 Kč. Ovšem sankce za prodlení s darováním kluziště městu žádná.
Tak takovou smlouvu může, podle mého názoru, uzavřít pouze hlupák nebo osoba v duševní slabosti, popřípadě osoba momentálně zaostalá.

umělé kluziště GLICE Uherský Brod

finanční krytí umělého kluziště GLICE Uherský Brod

Kolik nás občany a daňové poplatníky tahle legrácka vlastně stála?

Výpis ze smlouvy 20/06878/17, smlouvy viz výše

0. Podkladová plocha objednávka, faktura - 181 500 Kč s DPH?
1. splátka ve výši 483.650 Kč bez DPH bude uhrazena nejpozději do 4 měsíců,
2. splátka ve výši 300.000 Kč bez DPH bude uhrazena do 16 měsíců,
3. splátka ve výši 300.000 Kč bez DPH bude uhrazena do 28 měsíců,

Mělo to dle smlouvy stát 1 083 650 Kč bez DPH.

Dle DOHODY O ZRUŠENÍ SMLOUVY A NAROVNÁNÍ

Kupující užíval kluziště bez právního důvodu.
Podle § 2053 občanského zákoníku uznává kupující (město UB) svůj dluh co do důvodu a ve výší 220.000 Kč
korun českých) bez DPH, který mu vznikl Z titulu užívání kluziště V době od 22.12.2017 do 15.4.2018 bez právního důvodu. Kupující se zavazuje tento dluh prodávajícímu uhradit bezhotovostnim převodem na účet prodávajícího č. 2501113993/2010 na základě vystavené faktury se splatností nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti této dohody.

Dle nájemní smlouvy 25/07139/18

kluziště nájem

Spočítáno na 1 045 016,50 Kč + pokuta či dluh za užívání bez právního důvodu 220 000 Kč bez DPH.

Zaplacené faktury pro GLICE CZ, s.r.o. (IČ 29189641)

Rok 2017:
faktura F2719: 181 500 Kč
Rok 2018:
faktura F0858: 266 200,00 Kč
faktura F0874: 116 216,50 Kč
faktura F1512: 116 100,00 Kč
faktura F2222: 116 100,00 Kč
Rok 2019:
faktura F0094: 116 100,00 Kč
faktura F0753: 116 100,00 Kč
faktura F1469: 116 100,00 Kč
faktura F2190: 116 100,00 Kč
Rok 2020:
faktura F0075: 116 100,00 Kč
faktura F0713: 116 100,00 Kč
---------------------------------------------
CELKEM: 1 492 716,50 Kč

Takže to vypadá, že to nakonec stálo 1 226 516,50 Kč + náklady na správce 9 000 Kč/měs + 2 400 Kč energie + pokuta / dluh 266 200 Kč za užívání bez právního důvodu.
Zdá se, že městu a jeho občanům byla nakonec, za podivných okolností, způsobena dost velká finanční škoda, zřejmě 220 000 Kč bez DPH + zřejmě i 181 500 Kč s DPH. Navíc to vypadá, že další škoda pro město a jeho občany vznikla
zaplacením 181 500 Kč s DPH za dodávku a instalaci podkladové plochy a to i přesto, že dle kupní smlouvy to mělo být v kupní ceně (KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA SERVISNÍ ev. číslo: 20/06878/17, článek III, odst. 1.:„Smluvní strany prohlašují, že v Kupní ceně je zahrnuta doprava Zboží, jeho montáž (instalace) na Místo dodání a Revizní prohlídky dle čl. IV. této Smlouvy.“).

Domnívám se, že celá tato kauza „umělé kluziště“ již pravděpodobně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu.

Trestní zákoník obsahuje celkem tři trestné činy, které se vztahují k veřejným zakázkám:
• porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea druhá TrZ,
• sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TrZ,
• pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TrZ.
Všechny tyto skutkové podstaty navazují na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

-VM-


Komentáře

1. Přezdívka: Ferda, email: , 26.02.2020 20:32:49
https://www.hlidacstatu.cz/
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45035
Týden: 233
Dnes: 1
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 19.07. 2020 11:46:07