Spalovna odpadů Rasová, Komňa

Pěkný příspěvek ke spalovně odpadů Rasová, Komňa měl zastupitel Bilavčík na 17. zastupitelstvu Uherský Brod dne 24.5.2021. Příspěvek si lze poslechnout na veřejných webových stránkách města - zvukový záznam, závěr.

spalovna Rasová

pozvánka ENTAP

30.5.2021 je v Komni veřejné projednání. Odhadované náklady na vybudování spalovny = energetické centrum Rasová jsou asi 350 miliónů Kč. Do jaké míry je toto projednání skutečně veřejné lze dovodit z pozvánky na toto projednání.
Záměr by měl být realizován na části pozemku parc. st. 264 v k. ú. Komňa (Energetické centrum), Aquaponický areál na pozemku p. č. 5407/41.

Starostka Komni, Křižková Jana, Ing. a člen zastupitelstva Mikulka Libor jsou jednatelé firmy IČ: 06938591 FUTURE TECHNOLOGY s.r.o. (dříve ANTIK VIKTORIE s.r.o.), kde má 51% obec Komňa (IČ: 00207438) a 49% IČ: 05175950 ENOTEP a.s. -> IČ: 04916786 LIMPADO s.r.o. (tisícikorunová s.r.o.) -> IČ: 07112602 SOUKROMÝ SVĚŘENECKÝ FOND (Uherek?).

IČ: 06938591 FUTURE TECHNOLOGY je tedy obecní společnost, kde ale uvolnění funkcionáři obce nesmí pobírat žádné odměny, jinak by to byl střet zájmů. U obecních společností bývají jednatelé zástupci obce.

Ing. Daniel Uherek je předseda představenstva firmy IČ: 05175950 ENOTEP a.s. ale také předsedou představenstva firmy IČ: 25361791 OFO-CZ, a.s. v insolvenci.

Zdá se, že pravděpodobně JUDr. Usnul připravil společenskou smlouvu tak, aby obec Komňa nemohla rozhodovat, jelikož rozhoduje valná hromada, tu s.r.o. nemá ale společník a.s. ano.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 14 INS 11840/2010-B9 ze dne 26.4.2011, které nabylo právní moci dne 13.5.2011, byl na majetek dlužníka, OFO-CZ a.s. prohlášen konkurz - přezkumné jednání dne 12.5.2021. Insolvenční správce: Ing. Ivan Návrata.

žádost o vyjádření KÚ Moravsko-slezkého kraje, odbor životního prostředí

Spalovna odpadů Rasová

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (ZOO) v § 2 písm. p) jasně říká: „...pokud takové zařízení neslouží primárně k výrobě energie ani jiných produktů, je předmětné zařízení spalovnou odpadu...
Ale v materiálech je uvedeno, že se jedná o projekt katalytické mineralizace ENTAP.

Ono název uvedeného projektu je nejednoznačný:

1. energetické centrum a aquaponie Rasová
2. projekt katalytické mineralizace ENTAP
3. spalovna odpadu Rasová, Komňa
4. katalytická mineralizační spalovací jednotka Rasová

Jedná se tedy lidově řečeno o nízkoteplotní (asi kolem 550 stupňů) likvidaci odpadu, kdy vznikají hořlavé plyny, které se jímají a spalují, to je to energetické centrum. Hlavním plynem při tomto způsobu zpracování organické hmoty je jedovatý, hořlavý oxid uhelnatý a metan, nikoliv nehořlavý oxid uhličitý, jak zmiňuje starostka obce Komňa (jinak by nebyl v hasících přístrojích). Až hořením oxidu uhelnatého vzniká nejedovatý
oxid uhličitý (2CO + O2 -> 2CO2), hořením metanu vzniká oxid uhličitý a voda (CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O).
Z infrawaste stránek, schéma katalytické mineralizace:
waste
Podobná technologie (doutnání za nepřístupu vzduchu) se používala dříve k výrobě dřevěného uhlí, milíře, uhlíři..., říká se tomu karbonizace.

Při zpracování komunálního odpadu, plastů, PET lahví vznikají prudce jedovaté a rakovinotvorné plyny, do chráněné krajinné oblasti, v blízkosti přírodní rezervace a památky Lom Rasová, jak stvořené :-(

Pokud to občané Komni nechtějí, tak rozhodně nepsat naprosto zbytečné a neúčinné petice. Tomu se třeba tady v Brodě jen smějí, viz petice proti kácení smrku u Husitského kostela.
Vzali na vědomí a smrk pokáceli: https://zmsoft.cz/brodan/?str=petice-za-zachovani-smrku-u-husitskeho-k&hid=1&idmh=1

Pokud mohu komňanům dobře poradit, tak je to vyhlášení místního referenda, pro obec závazné, musí se tím řídit.
Pro úplnost dávám k nahlédnutí  podpisové arhy.

Místní referendum je (jako prvek přímé demokracie) pro obec závazné!

Otázka pro místní referendum musí být zjišťovací, tedy aby se dalo odpovědět jen ANO/NE. Např. "Jste proti výstavbě energetického centra Rasová?"

Obyvatel Komni Kamil Gabrhel kritizuje, že o záměru obce mají lidé málo informací. "Většina občanů zatím s projektem vůbec nebyla seznámena, přestože jsme o to opakovaně žádali," řekl Gabrhel.

- zdroj: https://zlin.rozhlas.cz/ -

mineralizační jednotka ENTAP

spalovna odpadu Rasová

vyhlášení místního referenda

V obci Komňa odstoupili 3 ze sedmi zastupitelů, tedy stav zastupitelstva klesl na méně než 5 a musí být vyhlášené obecní volby!

Podle § 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen „VolZ“) se nové volby do zastupitelstva obce podle tohoto zákona konají, jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží pod hranici 5 zastupitelů a nejsou-li zde náhradníci. Pokud tedy nastane důvod pro konání nových voleb dle § 58 odst. 1 písm. b) VolZ, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl.

Do doby uspořádání nových voleb by v obci panovala obdobná situace, jako kdyby všichni zastupitelé odstoupili.  Poklesne-li totiž počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu popř. pod 5 zastupitelů a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. V takovém případě nemůže zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle § 84 odst. 2 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ObecZ“), s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria (§ 90 ObecZ).

Jak zrusit firmu IČ: 06938591 FUTURE TECHNOLOGY s.r.o.?

To je třeba ohlídat, se zánikem IČ: 06938591 FUTURE TECHNOLOGY s.r.o. zanikne i funkce jednatelky, bývalé starostky.

Obecní volby Komňa dne 11.12.2021

Odkazy

Anketa: Jste pro postavení spalovny, enegretického centra Rasová?
Výsledky hlasování
Ne
100,00%(3 hlasy)
Ano
0,00%(0 hlasů)
Anketa již byla uzavřena! (uzávěrka: 11.09.2021), hlasovalo celkem: 3 lidí

-VM-


Komentáře

6. Přezdívka: PN, email: , 16.06.2021 17:27:12
Proč to v Hostětíně jde a v Komni ne?
postačí citace z předchozího příspěvku
- Hostětín je příkladem obce, která dlouhodobě klade důraz na trvale udržitelný rozvoj s co největší šetrností k životnímu prostředí
- obec aktivně využívá místních zdrojů a obnovitelných energetických surovin
- přestože jde o malou obec v podhůří Bílých Karpat se zhruba 200 obyvateli, její ekologické a dobře fungující projekty slouží jako vzor pro další samosprávy
- fungují zde tři fotovoltaické elektrárny, přičemž většina solárních panelů je umístěna na stávajících budovách
- součástí obce je i výtopna na dřevní štěpku (mimochodem velmi vkusně vyvedená) http://www.hostetin.cz/obecni%2Dvytopna/os-1001
- o čistění odpadních vod se stará kořenová čistička http://www.hostetin.cz/korenova%2Dcistirna.../os-1002
Jak to tedy dělají/financují, když mají míň obyvatel, nejsou tam žádné velké firmy a nemají takový majetek v podobě lesů jako Komňa?
Proč už dávno nezkrachovali a nezavalily je hromady odpadků?
Která obec v okolí má tolik dřevní hmoty/štěpky jako Komňa?
Proč stavíme spalovnu na odpad ze širokého okolí a "nevyužíváme aktivně místních zdrojů"
Proč z výnosů tak obrovského majetku na kterém hospodaří Lesy Komňa nejsme schopni opravit tak malý areál - dle pí starostky a neodvolatelné jednatelky společnosti FUTURE EKOLOGY jeden z důvodů proč potřebujeme spalovnu?
Co vlastně dělá naše starostka?
Co dělá jejich starosta?
Podle mě, dlouhodobě a aktivně pracuje a klade důraz na trvale udržitelný rozvoj s co největší šetrností k životnímu prostředí.
5. Přezdívka: RMČ, email: , 12.06.2021 16:10:53
Na prezentaci zazněla z úst představitelů vedení obce výtka, že naše informace selektujeme. Tímto článkem se snažím vysvětlit, že iniciativa několika lidí, kteří se rozhodli podávat občanům naší krásné vesnice co nejvíc informací o záměru vedení obce k vybudování zařízení na likvidaci odpadu, nemůže a ani nechce nahrazovat komunikaci vedení obce s občany. Pokud ale cítíme, že tato komunikace značně vázne, rozhodli jsme se do ní vstoupit a informovat lidi také. Pokud se nám to nedaří dostatečně, omlouváme se a budeme se snažit o zlepšení. Důkazem budiž založení webových stránek a facebookového profilu Nová Komňa, kam má přístup každý, kdo o náš pohled stojí. Obě výše uvedené podpisové akce neměly za cíl nějakou formu ankety, ale jen oficiální vyjádření stanoviska významného vzorku lidí k nedostatku informací a ke snaze v tichosti několika zastupiteli rozhodnout o zásadní otázce pro budoucnost Komně.
4. Přezdívka: RMČ, email: , 12.06.2021 16:08:49
Jak to bylo s referendem a letáky
Zaznamenali jsme určité roztrpčení, případně výhrady k tomu, že ne všichni lidé se mohli vyjádřit k možnosti konat místní referendum a také k tomu, že ne všem se dostaly do rukou letáky s materiálem popisujícím výhody a nevýhody technologie, kterou vedení obce plánovalo umístit na Rasové.
Situace se vyvíjela tak, že po veřejném zasedání zastupitelstva v březnu se mezi lidmi začala šířit informace o založení společnosti s ručením omezeným, kde měla jako spolumajitel figurovat naše obec. Tato společnost plánovala postavit zařízení k likvidaci odpadů v katastru Komně. Tehdy nebyly k celé věci dostupné téměř žádné informace, proto skupina lidí, kteří se chtěli dovědět více podrobností, požádala vedení obce o sdělení informací k tomuto záměru formou žádosti o poskytnutí informace dle Zákona o svobodném přístupu k informacím. Součástí iniciativy byla žádost o projednání těchto otázek na veřejném zasedání zastupitelstva. K tomuto požadavku bylo třeba doložit dle Zákona o obcích určité množství podpisů (asi 12 podpisů). Během několika málo dní tyto požadavky podepsalo bezmála 170 lidí, což jasně ukázalo, že lidem není otázka plánované stavby na Rasové lhostejná. Zvýšený zájem Komňanů určil myšlenku, že by bylo nejlépe, kdyby po zveřejnění všech argumentů pro i proti stavbě mohl každý z oprávněných osob (voličů s trvalým bydlištěm v Komni) rozhodnout svobodně a tajně o tom, jestli v katastru naší vesnice chce zařízení na likvidaci odpadů nebo ne. Také vyhlášení referenda podmiňuje zákon podpisem určitého počtu oprávněných osob (asi 140), proto jsme založili přípravný výbor pro konání místního referenda a snažili jsme se urychleně nasbírat dostačující počet podpisů. Po víkendu, ve kterém jsme se sběru podpisů věnovali, jsme akci ukončili s výsledkem 220 podpisů, což bohatě stačilo ke splnění našeho záměru.
Dále jsme napřeli síly k informování občanů o přínosech a rizicích technologie, která má být na Rasové instalována. Chtěli jsme tuto informaci poskytnout lidem před plánovanou prezentací projektu zainteresovanou firmou Enotep, protože jsme měli obavu, že na prezentaci zazní jednostranné informace, které budou zdůrazňovat jen klady zamýšleného projektu, což se také potvrdilo. Text letáku byl zpracován až o víkendu před prezentací, proto jsme se snažili o urychlenou distribuci, aby si aspoň větší část z vás mohla vytvořit názor složený z více pohledů. Všechny naše iniciativy probíhají pochopitelně ve volném čase, proto je často těžké držet krok s vývojem situace. Omlouvám se za celý přípravný výbor všem, kdo se cítil přehlédnutý a neoslovený - nebylo to z arogance nebo nezájmu o názor konkrétního člověka, ale spíše z důvodu časového tlaku.
Na prezentaci zazněla z úst představitelů vedení obce výtka, že naše informace selek
3. Přezdívka: Nikdo, email: , 12.06.2021 16:04:33
PO NEDĚLNÍ PREZENTACI
Osobně patřím k těm, kteří nesouhlasí s projektem Kom na. Mám více důvodů, ale hlavní je, že to považuji za příliš velký experiment s příliš mnoha cizími lidmi, které bych chtěl podniknout. Kdyby už bylo v ČR hodně obcí, kde tato technologie dlouhodobě a spolehlivě funguje, tak bych se na to celé díval jinak.
Tento projekt měl být reakcí na mnoho problémů, se kterými se obec Kom naráží a které jsou výzvou pro Kom nua. Ale podle mého názoru navržený projekt NENÍ JEDINÁ MOŽNÁ ODPOVĚĎ! Navrhuji tedy odložit projekt pro jeho kontroverznost a vydat se jinou cestou. Cesta navržená panem Mikulka (jestli jsem mu dobře rozuměla). Cestou, kdy se sami občané aktivně zapojí do vzniku rozvoje obce.
Obec se ocitla v tíživé situaci, kdy je zastupitelstvo na pokraji schopnosti plnit své funkce. Byl zhotoven návrh referenda, ale není jasné, zda bude za jakých okolností oznámeno, či nebude. Ve vesnici se vznáší nejistota a pochybnosti, vznikají tábory, lidé se přestanou zdravit a dívají se jim do očí. A mám pocit, že se momentálně najde viník. Hledám toho, kdo je za to všechno zodpovědný a hledám, kde se stala chyba.
Obávám se však, že nám to bude nepříjemné. Myslím, že jsme se dostali do této situace, protože se obecně příliš spoléháme na řešení ′′ z vrcholu ′′ a málo jako občané se snažíme udělat pro sebe něco, co by vytvořilo prostředí, ve kterém chceme žít...
Pojďme se tedy soustředit na to, jak něco vytvořit. Zkusme překročit vlastní stín a začít spolupracovat, poznávat se a hledat řešení. Pojďme to udělat otevřeně a abychom tam mohli být od samého začátku. A cítili jsme, že řešení vznikla, také na základě mého názoru a příčiny. Ale to vyžaduje především zájem každého z nás. A hodně úsilí a času, který tomu osobně věnujeme.
Máme velké štěstí, že žijeme na tak krásném místě. Nechť fotka východu slunce v Bílych Karpatech připomene.
2. Přezdívka: Nikdo, email: , 12.06.2021 16:02:04
NAĎALEJ NÁS TO ZAUJÍMA
Po nedeľnej prezentácii je mnoho vecí ohľadom projektu zrejmých. Na druhej strane vyvstalo mnoho ďalších otázok. Možno ešte dôležitejších, ako tie, ktoré už boli vznesené. Preto zase skupina ľudí podala žiadosť o informácie na obecný úrad.
Akonáhle budeme vedieť odpoveď, dáme vám vedieť. Určite to budú informácie, ktoré pomôžu každému lepšie sa rozhodnúť.
Prikladám ešte výber z otázok, ktoré boli položené:
1. Na zasedání zastupitelstva bylo oznámeno, že areál by měl být na rozloze 1-1,5 ha. Podle grafických schémat v informačních materiálech však rozloha vypadá být podstatně větší. Jaká je tedy přesná rozloha? A jak je možné, že došlo k tak výrazné změně?
2. Bylo slíbeno, že dokud občané nevysloví svůj souhlas s projektem, nebudou podniknuty žádné kroky. Dozvídáme se však, že už byly provedeny geodetické práce a znalecký posudek. Za jakým účelem byly tyto práce provedeny?
3. Prosíme Vás o zaslání elektronické formy znaleckého posudku. Co je předmětem tohoto posudku a proč byl tento znalecký posudek vypracován?
4. Dozvěděli jsme se, že na základě geometrického plánu má dojít k vytvoření parcely 5407/42. Proč byl podniknut tento krok?
5. Kdo by měl být provozovatelem aquaponie?
6. Kdo sestavoval společenskou smlouvu FUTURE EKOLOGY s.r.o.? Posoudil tuto smlouvu pro obec před jejím podpisem nějaký právník? Můžete prosím uvést jeho jméno?
7. Kdo by měl být vlastníkem budov, které by se na daném místě měly postavit?
8. Jakým způsobem by do projektu měla být zapojena společnost Lesy Komňa s.r.o.?
9. Jaká dokumentace k projektu je vypracována? Je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě? Je případně možné, abyste nám ji zaslali e-mailem?
10. Na to, abychom mohli posoudit tento projekt, bychom potřebovali vidět zejména rozpočtové kalkulace, energetické výpočty a alespoň základní stavební výkresy. Jsou k dispozici? Můžete nám je zaslat?
11. Z médii jsme se dozvěděli, že rozhodovat o realizaci záměru by se mělo na základě podpisové ankety organizované obecným úřadem. Je to skutečně tak?
12. Řekli jste nám, že v bezprostřední blízkosti obce Komňa je obec, která má o tento projekt velký zájem a je připravena ho realizovat v případě, že obec Komňa odmítne. Která je to obec?
PS: Na fotke je kameň z lesa pod lomom Bučník . Môžte teda vidieť, aké úmenie sa ukryvá v zemi okolo Komni...
13. Jaká je plánovaná a jaká je reálna životnost zařízení? Jaká je udržitelnost projektu?
14. Jak bude naloženo se stavbami po ukončení životnosti projektu nebo při jeho dřívějším dokončení?
15. Dostali jsme příslib, že občané se budou moct seznámit s projektem v termínu 30.5.-30.6.2021 na obecním úřadě Komňa. Rovněž měla být vizualizace a umístěn na internetových stránkách obce a ve vývěsce obecního úřadu u obecní zastávky. Proč tento příslib
1. Přezdívka: Zdenek, email: , 02.06.2021 17:26:12
Zdravím všechny Komňany.
Před mnoha lety jsem v Komni pracoval na státním statku (dnes jsou tam koně). Mám na to hezké vzpomínky, poprvé jsem poznal slivovici ze špendlíků :-) - lahodná. Také lidi byli velmi dobrosrdeční. Možná někdo ještě pamatuje zootechnika Zdenka...
Škoda, že se diskuze kolem spalovny neudržela v slušných mezích. Přeci souhlas/nesouhlas se spalovnou není osobním útokem na starostku. Myslím si, že investice za 350 miliónů by se svozem 100 komňanských popelnic nikdy nevrátila. Pravděpodobně by se svoz rozšířil na daleko větší oblast, možná i dovoz z Německa a Rakouska. A zde jde především o zisk. A týká se to celého kraje, my broďané přeci jezdíme na Lopeník lyžovat, od Rasové běžkovat, chodíme do zatopeného lomu Rasová, obhlížet další bývalé lomy i Bučník, k vrtuli (památník letcům), ke zbytkům hradu, na Modrou, prostě za turistikou a rekreací.
Proto možná pohled cizího člověka ani nemůže být zaujatý proti tomu nebo onomu. Ale se spalovnou jako člověk, který miluje přírodu nesouhlasím. Možná se někdo bude podivovat nad výrazem "spalovna" , ale "...pokud takové zařízení neslouží primárně k výrobě energie ani jiných produktů, je to spalovna odpadů...", názvy jsou nejednoznačné:

1. energetické centrum Rasová
2. projekt katalytické mineralizace ENTAP
3. spalovna odpadu
4. katalytická mineralizační spalovací jednotka

Vzhledem k osobě Ing. Daniela Uhereky, který je předseda představenstva firmy IČ: 05175950 ENOTEP a.s. ale také předsedou představenstva firmy IČ: 25361791 OFO-CZ, a.s. v insolvenci, se mi to jeví jako nedůvěryhodný projekt.

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49976
Týden: 216
Dnes: 26
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 03.10. 2021 10:09:46