Odstoupení od smlouvy uzavřené po telefonu

Odstoupení od smlouvy uzavřené po telefonu (distanční způsob uzavírání smluv). Tedy dle nového občanského zákoníku již není nutný podpis na papírové smlouvě, tedy už neplatí, co je psáno, to je dáno.

Aby spotřebitel předešel budoucím sporům a možným nátlakům vymáhací společnosti, doporučujeme vždy počkat, až balíček přijde a spolu s ním doporučeně a s dodejkou odeslat odstoupení od kupní smlouvy uzavřené po telefonu na adresu společnosti Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2. Odstoupení od smlouvy učiněné po telefonu by bylo sice závazné, ale mohl by nastat problém s prokazatelností takového právního jednání, rovněž když přijde balíček se zbožím, je povinností zaslat jej společnosti zpět, a to opět prokazatelně z důvodů předběžné opatrnosti. Odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky je tedy žádoucí učinit vždy prokazatelným způsobem, tedy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou.

Švýcarská společnost Westerfield International AG nabízí výrobky a sjednává smlouvy prostřednictvím telefonu a spotřebitel v takovém případě uzavírá smlouvu distančním způsobem, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (po telefonu) podle § 1824 a násl. občanského zákoníku.

Zdarma bývá jen první zásilka, za následné zásilky už společnost požaduje platbu. Souhlas se zasíláním zboží si podnikatel nahrává. Společnost Westerfield souhlas se zasláním balíčku považuje za souhlas se smlouvou o zasílání zboží na dobu neurčitou. Obecně každou smlouvu na dobu neurčitou lze ukončit, a to výpovědí. Stačí tedy jednoduchý dopis, "Vypovídám smlouvu o zasílání zboží, která byla uzavřena telefonicky dne atd., samozřejmě s uvedením jména a příjmení, adresy spotřebitele pro dostatečnou identifikaci osoby, vše opatřeno vlastnoručním podpisem. Nepřeji si již žádné nabídky od Vaší společnosti, současně tedy žádám o výmaz veškerých osobních údajů z Vaší databáze."

V případě služby pravidelného zasílání zboží může spotřebitel odstoupit od každé jednotlivé zásilky, nepřeje-li si však již dostávat žádné zboží, je třeba ukončit celou smlouvu výše uvedeným způsobem na základě podané výpovědi.

Doporučujeme spotřebiteli odeslat na adresu společnosti Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2, doporučený dopis s dodejkou z důvodu prokazatelnosti pro případ sporu, ve kterém podává výpověď smlouvy uzavřené po telefonu a požádá, aby nebyly zasílány balíčky se zbožím a jeho osobní údaje byly vyřazeny z evidence společnosti. Po podání písemné výpovědi smlouvy by neměla společnost zasílat již žádné zboží. Jednalo by se o neobjednané plnění dle § 1838 občanského zákoníku. V takovém případě nemá spotřebitel povinnost zboží platit, zároveň ho však ani nemusí vracet, jelikož se dostává do pozice poctivého věřitele.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Instrukcí, že spotřebitel má odstupování od smlouvy, výpověď smlouvy adresovat do jiné země, není třeba se řídit, neboť jde o nepřiměřený požadavek ze strany podnikatele, který má na území České republiky zázemí a kontaktní pracoviště, proto není rozumného důvodu, aby spotřebitelé vynakládali vyšší částky za poštovné, než je nezbytně nutné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

 

I když včas zrušíte objednávku, můžete se stát terčem vymáhací společnosti. Inkasní agentura Alektum Inkasso s.r.o. upomíná i bývalé zákazníky společnosti Westerfield nabízející po telefonu holítka. Vyžaduje po nich zaplacení nedoložených plateb a také využití odpovědního formuláře. Spotřebitelé tak mohou nevědomky uznat neexistující dluh.

Řada lidí si nechala během telefonického hovoru zaslat produkty společnosti Westerfield, tedy holítka Good Shave. Záhy překvapení adresáti zjistili, že půjde o první zásilku z mnoha, pokud s tím něco neudělají. I když však objednávku včas zrušili a zboží vrátili, nemají klid.

I s delším časovým odstupem nacházejí spotřebitelé ve schránce výzvy společnosti Alektum Inkasso s.r.o. vymáhající pohledávky tohoto švýcarského obchodníka. Allektum Inkasso zároveň nabádá k využití takzvaného odpovědního formuláře s informací, že nemůžete-li uhradit celý dluh najednou, máte jeho prostřednictvím navrhnout výši splátek. Formulář ovšem představuje pro spotřebitele velké riziko. Jde totiž o trik, jak od neinformovaného dlužníka získat uznání dluhu.

dTest varuje, že vyplněním odpovědního formuláře a jeho podpisem založíte dluh, který už třeba neexistuje nebo dokonce nikdy neexistoval. Společnost Westerfield tím získá silný důkaz pro soud, kterému bude uznání stačit k tomu, aby vám uložil povinnost zaplatit uznanou částku, aniž by společnost Westerfield musela svůj nárok jakkoliv prokazovat. Nadto si společnost Alektum Inkasso zajistí nárok na svoji odměnu schovanou v „dalších nákladech věřitele“, o které se vám údajný dluh zasláním jediného dopisu významně navyšuje.

To ale není vše. Odpovědní formulář koncipovaný jako uznání dluhu má vliv i na promlčení pohledávky obchodníka. Pokud společnosti odsouhlasíte, a tím uznáte ve formuláři uvedenou částku, má obchodník právo domáhat se soudně zaplacení pohledávky po dobu deseti let ode dne uznání namísto obvyklých tří let.

Jak se tedy zachovat v popsané situaci? Aby vymáhání ustalo, doložte písemně společnosti Alektum Inkasso, že veškeré vaše závazky vůči obchodníkovi jsou uhrazené či ukončené. K tomu bohatě postačí kopie. Není-li z výzvy k úhradě vůbec jasné, kterou platbu a za co dlužíte, požadujte přesné určení dluhu a jeho prokázání. Do té doby doporučujeme nic neplatit a rozhodně se při písemné komunikaci s vymáhací společností vyvarovat použití odpovědního formuláře.

-Převzato z DTEST-

-VM-


Komentáře

2. Přezdívka: Urso, email: , 31.08.2019 15:22:43
Paní,
my jsme Vám nic neposlali, my pouze zde píšeme, jak se bránit podivným podnikavcům. Nicméně posílat to zpět nepomůže, přečtěte si ještě jednou ten článek. Musíte podat výpověď uzavřené smlouvy "po telefonu". Pokud tomu nerozumíte, tak zavolejte vnukům ať Vám s tím pomůžou.
1. Přezdívka: 846635, email: hanzlovaaa@seznam.cz, 30.08.2019 09:36:32
Co jste mi to zase poslali, nic jsem nechtěla, jelikož jsem to rozdělala, tak to zaplatím ale už mi nic prosím neposílejte. Jestli mi něco pošlete, budu vám to posílat na zpět.

S pozdravem Hanzlová
 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
23.07. 2021 15:13:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 46870
Týden: 365
Dnes: 7
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 24.03. 2019 10:13:11