Odměna starosty v MNsP

IČ: 69671974 Ing. Ferdinand Kubáník, účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Rozhodnutí o dodatečném vyplacení odměny pro jednatele společnosti za rok 2018; (příloha č.11).

Rada města

Souhrn

54. valná hromada MNsP Uh. Brod, konaná dne 2020-06-15 13:00v zasedací místnosti radnice

2. Valná hromada Městské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o (1373/R54/20)

Rada města

v působnosti valné hromady společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Partyzánů 2174, 688 01, IČ: 25583905 (dále jen "společnost"):

I. b e r e   n a   v ě d o m í
zprávu jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2019; (příloha č.6,9)

II. s c h v a l u j e
- účetní závěrku společnosti za rok 2019 (příloha č.2 )
- výroční zprávu (příloha č.5)
- rozdělení zisku dle předloženého návrhu (příloha č.4)

III. b e r e   n a   v ě d o m í
zprávu o plnění úkolů jednatele; (příloha č.7)

IV. b e r e   n a   v ě d o m í
zprávu dozorčí rady; (příloha č.8)

V. s c h v a l u j e
vyplacení roční motivační odměny pro předsedu a členy dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu; (příloha č.3)

VI. s c h v a l u j e
plán s výhledem na období 2021-2023; (příloha č.1)

VII. s c h v a l u j e
auditorem (k provedení auditu, ověření roční účetní závěrky a výroční zprávy na účetní období 2020) Sdružení auditorů Zlín, s.r.o., zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1974, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 2433, PSČ 760 01, licence číslo 067, zastoupeno Ing. Pavlou Frkalovou, jednatelkou; (příloha č.10)

VIII. s c h v a l u j e
dodatečné vyplacení odměny pro jednatele společnosti za rok 2018; (příloha č.11)

Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o následující informace:

1. V jaké výši byla tato odměna schválena?
2. Nejedná se o střet zájmů?

Střet zájmů je, když uvolněný funkcionář pobírá odměny ve společnosti města s majetkovou účastí města.

V tomto případě tedy uvolněný starosta Ing. Ferdinand Kubáník jako jediný jednatel MNsP vezme mimořádnou odměnu za rok 2018. Majetková účast města v MNsP je 100%.

Odpověď města: žádost o informace se zamítá

Pak ovšem se vedení nesmí divit, že bylo podáno odvolání a bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje.

Odpověď města z 20.11.2020, sp. zn. OKT/1405/20: žádost se odmítá

Odvolání z 25.11.2020 proti odmítnutí informace městem UB z 20.11.2020

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Věc: Odměna uvolněného starosty v MNsP za r. 2018 dle InfZ - odvolání

Dobrý den,

podávám tímto podle § 16 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (dále InfZ), odvolání proti odmítnutí informace o výši dodatečné odměny za rok 2018 v
městem zřízené organizaci Městské nemocnici s poliklinikou a se 100% majetkovou účastí města
starosty města Uherský Brod pana Ing. Ferdinanda Kubáníka (sp. zn.: OKT/1405/20,
č. j.: OKT/1745/20).

S důvody odmítnutí informace nesouhlasím.

1. Starosta města je podle § 2 zákona 159/2006 Sb. veřejný funkcionář a jako takový jistou
míru snížení ochrany osobních údajů musí strpět.
2. Starosta města pobírá základní odměnu cca 80 000 Kč/měs a v organizacích města nesmí
pobírat žádné další odměny dle § 5 odst. 2 zákona o střetu zájmů.
3. Starosta města rozhodl o odmítnutí informace o své odměně. To je podle mého názoru ve
střetu zájmů a u starosty Ing. Ferdinanda Kubáníka se jedná o podjatost.

Zákon o střetu zájmů v § 5 odst. 2 stanovuje, že uvolněnému členu zastupitelstva obce, který je obcí určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud v ní obec nebo obcí ovládaná právnická osoba má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna, podíl na zisku nebo jiné plnění. Ustanovení tak jinými slovy říká, že uvolněný člen zastupitelstva pracuje pro obec na plný úvazek a má v popisu práce mimo jiné zastupovat obec v obecních společnostech a jejich dcerách. Členství v orgánech obecních společností je tedy součástí práce uvolněného zastupitele, pokud se do těchto orgánů nechá jmenovat. Za všechna případná členství v obecních společnostech smí pobírat pouze jednu odměnu, a to odměnu pro uvolněného zastupitele. V opačném případě je odměna bezdůvodným obohacením a zastupitel se dopouští přestupku podle zákona o střetu zájmů.

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 25.11.2020

Dotaz na MNsP UB z 22.11.2020

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod
Datová schránka ID: rc8mchj


Věc: Odměna uvolněného starosty v MNsP dle InfZ

Dobrý den,

Na internetové adrese
https://www.ub.cz/pages.aspx?rp=124&subject=rada&year=2020&idz=403&idk=0&expandMenu=88

je rozhodnutí 54. VH o dodatečném vyplacení odměny pro jednatele
společnosti IČ: 25583905 MNsP za rok 2018; (příloha č.11).
MNsP je organizace zřizovaná městem Uherský Brod se 100% majetkovou účastí města. V tomto případě tedy uvolněný starosta Ing. Ferdinand Kubáník jako jediný jednatel MNsP vezme mimořádnou odměnu za rok 2018.


Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o následující informace:

1. V jaké výši byla tato odměna schválena?
2. Doklad o proplacení této odměny


Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 22.11.2020

Odpověď MNsP UB - odmítnutí z 8.12.2020

Odvolání z 10.12.2020 vůči odmítnutí odpovědi MNsP z 8.12.2020

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod
Datová schránka ID: rc8mchj


Věc: Odměna uvolněného starosty v MNsP dle InfZ - odvolání

Dobrý den,

vzhledem k odmítnutí poskytnutí informace (datová zpráva ID: 850859700) o odměně veřejného funkcionáře – starosty města Ferdinanda Kubáníka podávám tímto odvolání podle § 16 odst. 1 InfZ.

Ve své odpovědi jste neuvedli, že se jedná o veřejného funkcionáře a starostu města. V tomto případě převažuje veřejný zájem a právo na informace nad právem na ochranu soukromí.

Toto potvrzují taky rozsudky Nejvyššího správního soudu j. č. 2 As 88/2019 -29
a 1 As 250/2020 -29.
Pokud nadále bude odmítána informace o odměně starosty, krajský úřad by měl rozhodnout exekučně vymahatelným informačním příkazem.

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 10. 12. 2020

Rozhodnutí ZLK z 16.12.2020 - příkaz poskytnout informace (informační příkaz) bez možnosti odvolání podle
§ 16 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.

MNsP odměna Kubáník - odmítnutí informace

Protože ke splnění informačního příkazu se město nemá, bude poslána žádost o exekuční vymožení informačního příkazu.

Takže Ferdinand Kubáník ml. je/byl odměňován takto:

 1. JEDNATEL / ŘEDITEL MNsP Uherský Brod - zde pobíral řádný plat v r. 2018 až do 5.11.2018, jeho výše zatím neznámá (6.11.2018 se stal starostou). Odměny byly vypláceny na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřené dne 1. 3. 2014.
 2. MOTIVAČNÍ ODMĚNA za rok 2018 - schválena v roce 2019, doklady: Příloha č. 3 Rady města č. 583/R21/19 - vyplacení roční motivační odměny pro jednatele společnosti a předsedu a členy dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu; (příloha č.3)
 3. DODATEČNÁ ODMĚNA za rok 2018 - schválena v roce 2020, doklady: Příloha č. 11 Rady města č. 1373/R54/20 - dodatečné vyplacení odměny pro jednatele společnosti za rok 2018; (příloha č.11)
 4. STAROSTA města UB - z nařízení vlády je určená odměna 78 443 kč/měs pro rok 2020

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49053
Týden: 416
Dnes: 193
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 03.03. 2021 08:44:14