Neoprávněná exekuce

odznak exekutoraVzhledem k tomu, že se neustále znovu a znovu vyskytují případy, kdy exekutor neoprávněně vstoupí do bytu a odveze z něho věci lidí, kteří nikomu nic nedluží, a že v sdělovacích prostředcích jsou občanům podávány nesprávné rady, uvádíme šest základních rad, jak se má chovat občan, který nedluží, ve chvíli, kdy se ocitne v zájmu exekutora.

___

1. Mějte přehled o všech cenných věcech ve své domácnosti, abyste hned zjistili, které vaše věci exekutoři odvezli. Podle § 95, odst. 2, exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), nejste oprávněni nahlížet do spisů, takže nemáte nárok na soupis zabavených věcí. Nevyhazujte paragony, kupní nebo darovací smlouvy, usnesení o vypořádání dědictví, o vypořádání společného jmění manželů, apod., protože jimi pak budete prokazovat své vlastnické právo k zabaveným věcem.

2. Pokud vás vyzve exekutor, abyste jej vpustili do vašeho bytu, aby jej mohl prohlédnout, zda v něm váš známý či příbuzný, který vás navštěvuje, má své věci, požádejte jej, aby vám ukázal soudní rozhodnutí o nařízení exekuce a exekuční příkaz na tohoto vašeho známého či příbuzného. Ukáže-li vám je, zavolejte 158, aby prohlídce asistovala hlídka Policie ČR, a až pak jej do bytu vpusťte. Nebude-li moci policie, stačí i soused či přátelé. Exekutorovi ukažte (ale nedávejte do ruky!) doklady od vašich věcí. Odmítnete-li exekutorovi byt ukázat, smí do něho vstoupit násilím (§ 325b, odst. 2, obč. soudního řádu).

3. Pokud vás exekutor k prohlídce bytu nevyzval, ale vy najdete svůj byt poloprázdný, ihned zavolejte 158 a ohlašte vyloupení bytu. Již na začátku šetření zcela jistě vyjde najevo skutečnost, že se nejedná o loupež, ale o exekuční úkon. První protokol, ve kterém bude napsáno, že nejde o loupež, ale o exekuci, a bude v něm uveden exekuční úřad, případně jméno exekutora, si od policejního vyšetřovatele vyžádejte. Máte na něho jako poškozený nárok a máte v ruce důkaz o tom, kdo má vaše věci.

4. Sepište všechny věci, o které jste přišli, navštivte exekutora, předložte mu kopie dokladů od nich a vyzvěte jej, aby vám vaše věci vrátil. Odmítne-li, ihned na něho podejte u vašeho okresního soudu žalobu "o vydání věcí". Žalobu odůvodněte jednoduše tím, že nikomu nic nedlužíte, exekuce provedená proti vám je v rozporu s § 36, odst. 3, exekučního řádu, vaše věci vám tak byly odebrány neprávem a podle § 126, odst. 1, občanského soudního řádu proto žádáte soud, aby exekutora zavázal vám je vrátit. V žalobním návrhu všechny věci vyjmenujte, k žalobě přiložte kopie dokladů od nich a policejní protokol s jménem exekutora, který vám věci odvezl. Kopii žaloby pošlete doporučeně exekutorovi, aby věděl, že zabavené věci jsou vaše a později nemohl tvrdit, že je vydražil v dobré víře, že patřily dlužníkovi.

5. Tvrdil-li vám exekutor, že musíte podat tzv. vylučovací žalobu podle § 267, odst. 1, občanského soudního řádu, poučil vás nesprávně. Vylučovací žalobu může podat jen dlužník, jeho manžel a osoby, které jsou s dlužníkem spoluvlastníky zabavené věci. Nikdo jiný. Vyloučit lze jen ty věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (§ 321 a 322 o.s.ř.).

6. Na exekutora, který do vašeho bytu vstoupil, aniž by vás předtím k jeho prohlídce vyzval, můžete podat trestní oznámení pro porušení domovní svobody (§ 238, odst. 2, trestního zákona) a stížnost Exekutorské komoře ČR. Vznikla-li vám škoda (cestovné, poškození věci, ušlá mzda za neplacené pracovní volno, ale i psychické utrpení z omezení v běžném životě - v poloprázdném bytě - a z nejistoty o osudu vašich věcí), můžete u vašeho okresního soudu podat žalobu na Ministerstvo spravedlnosti ČR o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.

Podrobnější pravidla týkající se postupu exekutora při provádění exekuce prodejem movitých věcí stanoví:


Odkazy:

 1. EKČR nejčastější dotazy
 2. Vydírání třetích osob
 3. Bezmoc excindačních žalob
 4. Exekuce dle exekutorské komory - zdá se, že je zde zcela nestranně někomu nadržováno
 5. Exekutor a jeho práva - exekutor nemůže vše a nemá neomezená práva
 6. Návrh povinného na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49976
Týden: 216
Dnes: 26
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 02.08. 2020 15:51:31