Návrh povinného na zastavení exekuce

Pokud je výplata posílána na číslo účtu, tak exekutor toto číslo účtu zablokuje a vy se vůbec nedostanete ke svým pěnězům. Ovšem máte nárok na nezabavitelné minimum.
Máme zde modelový příklad. Pan Novák je vdovec, je v důchodu a pobírá starobní důchod. Kvůli dluhu 45000 Kč na něj exekutor uvalil exekuční srážky, kdy mu ČSSZ strhává část starobního důchodu. Zbytek – nezabavitelnou částku mu posílá na účet. Nyní ale pan Novák zjistil, že má zablokovaný účet v bance, takže je zcela bez jakýchkoliv finančních prostředků. Do 30 dní, od vyrozumění o zahájení exekuce, byste exekutorovi měli poslat návrh na zastavení exekuce (níže je vzor).

Mgr. Pavel Dvořák
exekutorský úřad Šumperk
U vody 287/22
78701 Šumperk

Oprávněný: Petr Koudelka, nar. 27. 2. 1988, bytem Krátká 267/28, Šumperk 78701

Povinný: Petr Novák, nar. 28. 6. 1965, bytem Na Konečné 26, Šumperk 787 01

pro 45 000 Kč s příslušenstvím ke sp. zn. 123 EX 4567/2017Věc: Návrh povinného na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu


I.

Usnesením okresního soudu v Šumperku byla dne 10.1.2017  pod č. j. 123 EX 4567/2017-15
nařízena exekuce srážkami z důchodu a přikázáním pohledávky z účtu oprávněného Petra Koudelky, nar. 27. 2. 1988, proti povinnému Petru Novákovi, nar. 28.6.1965k uspokojení pohledávky ve výši 45 000 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Šumperku pověřil k provedení exekuce soudního exekutora Mgr. Pavla Dvořáka, exekutorský úřad Šumperk. 


Důkaz:
- 1x usnesení o nařízení exekuce ze dne 10.1.2017  , č. j. 123 EX 4567/2017-15


II.

Na účet (č.ú. 1234-5678910/0100), který byl exekutorem postižen, je zasílán pouze starobní důchod, jak dokládám výpisy z účtu za posledních 6 měsíců. Tento důchod je mým jediným příjmem. Zároveň jsou mi prováděny z důchodu srážky, takže částky, které jsou na účet doručovány, tvoří nezabavitelné minimum jednotlivce. Vzhledem k tomu, že jsem vdovec a nemám nikoho, kdo by mě podporoval, nemám nyní žádné prostředky na zajištění nákladů spojených s bydlením, zaplacení jídla atd. Již jsem si zažádal o změnu způsobu výplaty důchodu, avšak změna proběhne nejdříve za dva měsíce. Protože mi už banka vyplatila dvojnásobek životního minima, v následujících dvou měsících zůstanu zcela bez příjmu. Žádám proto, aby byla exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu zastavena, případně alespoň odložena do doby, než mi bude změněna forma výplaty důchodu (do konce května 2017).

Důkaz:
- 1x výpisy z účtu za období říjen-prosinec 2016 a leden-březen 2017
- 1x rozhodnutí o přiznání starobního/invalidního důchodu
- 1x nájemní smlouva


III.

Vzhledem k výše uvedeným informacím povinný navrhuje, aby bylo vydáno následující usnesení:

Exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného vedená pod sp.zn. 123 EX 4567/2017 se zastavuje.

Pokud usnesení nevydá exekutor, navrhuje povinný, aby usnesení vydal exekuční soud.


V Šumperku dne 15. 3. 2017


-----------------------
Petr Novák (podpis)

Takto připravený návrh na zastavení exekuce poté doporučeně nebo datovou schránkou zašlete exekutorovi, který nařídil zablokování účtu v bance. Exekutor by pak měl na tuto žádost reagovat. Buď jí vyhovět, nebo ne. Pokud návrhu nevyhoví, musí ho postoupit exekučnímu soudu, který by pak měl vydat definitivní rozhodnutí. Pokud by návrhu nevyhověl ani exekuční soud, pak je nutné případně řešit odvolání k další soudní instanci.

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

16.02. 2022 11:48:12
Návštěvy
Celkem: 63499
Týden: 661
Dnes: 50
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 02.08. 2020 17:26:23