Místní referendum, koupelky Uherský Brod

Je třeba učinit účinné a pro město závazné kroky. To není petice ale místní referendum.

Zákon o místním referendu - zákon č. 22/2004 Sb.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA A VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA

§ 8
Konání místního referenda

(1) Místní referendum se koná, jestliže

a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo
b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen "návrh přípravného výboru") a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.

(2) Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň v obci nebo v její části, jde-li o místní referendum podle § 1 písm. c), anebo ve statutárním městě
do 3 000 obyvatel ..........    30 % oprávněných osob,
do 20 000 obyvatel ........    20 % oprávněných osob,
do 200 000 obyvatel .....    10 % oprávněných osob,
nad 200 000 obyvatel ...    6 % oprávněných osob.

(3) Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem "ano" nebo slovem "ne".

§ 9
Přípravný výbor

(1) Přípravný výbor tvoří pro účely místního referenda nejméně 3 oprávněné osoby, nestanoví-li podmínky ustavení přípravného výboru zvláštní právní předpis.13)
(2) Přípravný výbor
a) navrhuje uspořádání místního referenda,
b) deleguje členy do komisí pro hlasování (§ 21),
c) může podat soudu návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo že návrh přípravného výboru nemá vady (§ 57),
d) může podat soudu návrh na neplatnost hlasování a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu (§ 58).
(3) Přípravný výbor uvede, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jejich jménem. Úkony zmocněnce jsou pro přípravný výbor závazné.

§ 10
Náležitosti návrhu přípravného výboru

(1) Návrh přípravného výboru musí obsahovat

a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
c) odůvodnění návrhu,
d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města,
e) označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
f) jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,14) kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen "adresa"), a jejich vlastnoruční podpisy.

(2) Přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina (§ 11) s očíslovanými podpisovými archy.

§ 11
Podpisová listina

(1) Každý podpisový arch musí obsahovat

a) označení území, na němž se má místní referendum konat,
b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
c) jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu,
d) upozornění pro oprávněné osoby podporující konání referenda tohoto znění: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."

(2) Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis.

(3) Návrh přípravného výboru a podpisové listiny nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů územní samosprávy.
------------------------------------ konec znění zákona ----------------------------

Přípravný výbor musí tvořit nejméně 3 osoby oprávněné hlasovat, z toho jednu musí určit svým zmocněncem, který jediný může za výbor závazně jednat. Přípravný výbor též deleguje členy do komisí pro hlasování a může podávat soudu návrhy týkající se referenda, zejména návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo že návrh přípravného výboru nemá vady, a návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v referendu.

Podpisové archy na podporu místního referenda musí být očíslované a musí obsahovat označení území, na němž se má referendum konat, znění otázky nebo otázek, jména, příjmení a adresy členů přípravného výboru a upozornění na to, že neoprávněné nebo vícenásobné podepsání je pokutovatelným přestupkem. Podporující osoba do archu uvádí své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis.

Obecní úřad nebo úřad městské části nebo městského obvodu musí podaný návrh posoudit do 15 dnů. Shledá-li v návrhu nedostatky, stanoví zmocněnci písemně lhůtu k jejich odstranění, jinak sdělí zmocněnci, že je návrh bezvadný. Pokud se úřad do 30 dnů od podání návrh nevyjádří, považuje se pak návrh za bezvadný. Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání. Zastupitelstvo po předložení bezvadného návrhu rozhodně na svém nejbližším zasedání usnesením o vyhlášení místního referenda a zároveň stanoví den jeho konání, popřípadě rozhodne o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat.

místní referendum, koupelky

koupelky Uherský Brod

„Ačkoliv se konala v Brodě anketa, která ukázala, že většina hlasujících je pro zachování kúpelek a jejich opravu, vedení města nedbalo na její výsledky. Díky referendu by se však hlas obyvatel už nedal jednoduše přehlížet,“ sdělil za petiční výbor Richard Kastner.

Zájemci tak mají možnost podepisovat text požadující referendum hned na několika místech v Brodě, mezi něž patří například fotoateliér Kastner, Hotel U Brány, Restaurace U Karla či Knihovna Františka Kožíka.

Osud vyhlášení referenda i při dostatečném počtu signatářů petice však nakonec bude ležet na bedrech tamních zastupitelů.

„Sám jsem v minulosti byl pro výstavbu nových bazénů u CPA Delfín, avšak s tím, že vznikne jakýsi komplex a energetické centrum, které bude propojovat vnitřní a venkovní bazény se zimním stadionem. Bez toho si odstavením kúpelek nejsem jistý,“ vysvětlil opoziční zastupitel Ladislav Kryštof (Nezávislý s podporou ČSSD).

Dle slov starosty Brodu Ferdinanda Kubáníka (KDU-ČSL) není na znovuotevření otázky o umístění nových venkovních bazénů ve městě prostor.

„Celou lokalitu už projektujeme a navrhujeme konečnou podobu. Několikrát jsme přitom vysvětlovali, že v rámci financí i logického využití prostoru se jedná o nejvhodnější řešení,“ objasnil Ferdinand Kubáník.

Iniciátory petice přitom vyzývá k osobní schůzce.

„Anketa by nebyla závazná a bojím se, že by v referendu obyvatelé dali přednost spíše nostalgii než nesporným výhodám nově vybudovaného areálu. Rád proto vše vysvětlím komukoliv osobně, ale tématu klidně věnuji i celý úvodník zpravodaje,“ nabídl Ferdinand Kubáník.

Nevyloučil ani variantu, kterou zmínil už Ladislav Kryštof.

„Zpracováváme studii energetického centra, kdy by se dodávala energie jak pro stadion, tak pro vnitřní a venkovní bazény. Areál starých kúpelek je podle mě ideální například pro výstavbu domova pro seniory,“ dodal Ferdinand Kubáník.

Městské venkovní koupaliště pochází z roku 1934. O filtrační stanici a rozdělení pro plavce a neplavce jej radnice doplnila v roce 1974.

- https://slovacky.denik.cz/ -

Nejbližší jednání zastupitelsta je: pondělí 23.09.2019 14:00 hod. velký sál Domu kultury Uherský Brod, zde by se to mělo projednávat

Anketa: Jste pro zachování koupelek?
Výsledky hlasování
Ano
100,00%(3 hlasy)
Ne
0,00%(0 hlasů)
Anketa již byla uzavřena! (uzávěrka: 23.09.2019), hlasovalo celkem: 3 lidí

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

16.02. 2022 11:48:12
Návštěvy
Celkem: 60929
Týden: 246
Dnes: 17
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 23.07. 2021 13:55:12