Darování pozemku 214/2 církvi?

Na úřední EDESCE města Uherský Brod (č.j. 216) je možno nalézt informaci, že město chce darovat pozemek, který se nachází vedle dominikánského kláštera. Komu asi ho chce darovat? Dle usnesení 43. rady města klášteru dominikánů, takže církvi! To nenasytnost církve nezná mezí? Kupodivu tato nenápadná informace přichází v době, kdy za KDU-ČSL je v zastupitelstvu 9 zastupitelů. Proto asi ta nehorázná drzost svatého vedení, pěkně v klidu a nenápadně převést majeteček zadarmo, zřejmě na církev, pokud možno bez diskuze občanů. Co kdyby náhodou se našel někdo, kdo by řekl, že církev by měla být chudá a ctnostná. Ale přeci my nic, to nám určitě schválí zastupitelstvo, které v této koalici zastává čí zájmy?

Aby toho nebylo málo, tak vedení navrhlo a rada schválila další dar církvi, něco přes čtvrt miliónu (270 000 Kč) katolické církvi. To se nám to ale rozhazuje. Přitom všude platí, že opravy svého majetku si hradí vlastník. Tím ale město Uherský Brod není, tak nevím, kdo dal vedení města mandát hradit opravu cizího majetku (formou daru).

Určitě je to v zájmu nás občanů? Jak jinak. Pokud se vám, milí občané, nelíbí toto chování představitelů města, přijďte jim to říci na 11. zastupitelstvo města, kde se o tom bude rozhodovat. Toto zasedání se bude konat v pondělí 20.06.2016 14:00 hod. velký sál Domu kultury Uherský Brod.

Je 21. století a ne středověk! (proboha, někteří by to asi uvítali)

Z jednání 43. rady města vyplývá, že vlastně oni již rozhodli ve prospěch daru tohoto pozemku dominikánskému klášteru! Na základě žádosti o dar dominikánů.
A další dar 270 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Uherský Brod (1452/R43/16), to se to rozhazuje pro církve.

Dar pozemku od města církvi

Z jednání 43. řádné schůze rady města, konané dne 6.6.2016 ve 14:00

28. Dar pozemku a zřízení věcného břemene - Klášter dominikánů Uherský Brod (1452/R43/16)
Rada města
d o p o r u č u j e
ZM schválit následující usnesení:
"ZM schvaluje darování pozemku p. č. 214/2 v k. ú. Uherský Brod Klášteru dominikánů Uherský Brod, IČ 48505293, Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod a současně zřízení věcného břemene k uvedenému pozemku ve prospěch oprávněného vlastníka pozemku p. č. st. 34 v k. ú. Uherský Brod (města Uherský Brod), spočívajícího v umístění stavby schodiště kulturního domu na pozemku a právu vstupu na pozemek za účelem provádění oprav, údržby a stavebních úprav schodiště. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně. Rozsah a průběh věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené s tímto majetkoprávním jednáním ponese oprávněný. Návrh na vklad vlastnického práva a práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí bude podán po částečném zpětvzetí žaloby na pozemky p. č. 1347/85(plánovaná propojovací komunikace a inž. sítě do lokality Nad Zámkem), 3584/8 (sídl. Olšava), 5764/285, 5764/289, 6156/18, 6156/32, 6156/374, 6156/490, 6156/494 (pro obchvat Těšova a Újezdce), 6430/6 (komunikace mezi ul. Rolnickou a vlečkou SUB), 3238/91, 3238/93, 7513/437 (areál mysliveckého sdružení), 214/2 (klášterní zahrada). Ostatní náležitosti smlouvy je oprávněn dojednat příslušný místostarosta."

Složení RADY MĚSTA

Ing. Patrik Kunčar (KDU-ČSL), starosta
Ing. Jan Hrdý (ODS), místostarosta
Mgr. David Surý (KDU-ČSL), místostarosta
Ing. Petr Vrána (NK), místostarosta
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Ing. Štěpán Janík (KDU-ČSL), člen zastupitelstva
Dalibor Jiříček (ODS), člen zastupitelstva
MUDr. Antonín Karásek (ODS), člen zastupitelstva
Mgr. Hana Mahdalová (NK), člen zastupitelstva

29. Finanční dar - Římskokatolická farnost Uherský Brod (1452/R43/16)
Rada města
I. d o p o r u č u j e
ZM schválit Darovací smlouvu č. 26/05717/16 mezi městem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463, zastoupené starostou Ing. Patrikem Kunčarem a Římskokatolickou farností Uherský Brod, Masarykovo nám. 68, 688 01 Uherský Brod, IČ 46256598, zastoupenou farářem Mgr. Josefem Pelcem, v celkové výši 270.000 Kč, částka bude účelově použita na obnovu fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie.
II. d o p o r u č u j e
ZM uložit starostovi Ing. Patriku Kunčarovi podepsat smlouvu č. 26/05717/16.


11. zasedání zastupitelstva Uherský Brod 20.6.2016

Na 11. zasedání zastupitelstva se bude rozhodovat o těchto darech církvi, jsou to body 21 a 32.

21. Dar pozemku a zřízení věcného břemene - Klášter dominikánů Uherský Brod
32. Finanční dar - Římskokatolická farnost Uherský Brod

PS.: Církev žaluje Uherský Brod o 120 hektarů půdy. Kvůli restitucím - církev stále nemá dost, že?

Odkazy: Kalous ušatý a jeden kníže

===================== po 11. zasedání zastupitelstva 2016 ===================

Jak hlasovali:

Bod 21. Dar pozemku a zřízení věcného břemene - Klášter dominikánů Uherský Brod (zvuk. záznam)

Zastupitel
Strana Hlasoval(a)
Mgr. Ctibor Boráň ČSSD NEPŘÍTOMEN
Dalibor Jiříček ODS PRO
MUDr. Antonín Karásek ODS PRO
Ing. Ladislav Kryštof ČSSD PROTI
Mgr. Hana Mahdalová NK PRO
RNDr. Stanislav Novák KDU-ČSL PRO
Ing. Petr Vrána NK PRO
Ing. Jarmila Válková ČSSD PROTI
Radek Všetečka ANO2011 PROTI
PhDr. Irena Krejsová KSČM PROTI
Mgr. Vít Doležálek KDU-ČSL PRO
Mgr. Jaroslav Jurák ČSSD PROTI
Ing. Patrik Kunčar KDU-ČSL PRO
Mgr. Věra Lovecká KSČM PROTI
Ing. Jan Hrdý ODS PRO
Ing. Ferdinand Kubáník KDU-ČSL PRO
Mgr. David Surý KDU-ČSL PRO
Vladimíra Zusková ČSSD NEPŘÍTOMEN
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. KDU-ČSL PRO
Ing. Štěpán Janík KDU-ČSL PRO
Miroslav Jančář KDU-ČSL PRO
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. KDU-ČSL PRO
Aleš Řezníček ČSSD PROTI
Věra Šmídová ČSSD ZDRŽEL(A) SE
Ivan Láska ANO2011 PROTI
Martin Kovařík ANO2011 PROTI
Petr Bílavčík ZVUK12 PROTI

Hlasy zastupitelů KDU-ČSL (9), ODS (3), NK (2) byl majetek občanů města (pozemek 214/2) zadarmo předán církvi (Vatikánu?).

Kontrola MV - podnět o přezkum zákonnosti

Zápis zastupitelstva 11-2016 - zápis z 11. zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 6. 2016


Bod 32. Finanční dar 270 000 Kč - Římskokatolická farnost Uherský Brod

Zastupitel
Strana Hlasoval(a)
Mgr. Ctibor Boráň ČSSD NEPŘÍTOMEN
Dalibor Jiříček ODS PRO
MUDr. Antonín Karásek ODS PRO
Ing. Ladislav Kryštof ČSSD ZDRŽEL(A) SE
Mgr. Hana Mahdalová NK PRO
RNDr. Stanislav Novák KDU-ČSL PRO
Ing. Petr Vrána NK PRO
Ing. Jarmila Válková ČSSD PROTI
Radek Všetečka ANO2011 PROTI
PhDr. Irena Krejsová KSČM ZDRŽEL(A) SE
Mgr. Vít Doležálek KDU-ČSL PRO
Mgr. Jaroslav Jurák ČSSD ZDRŽEL(A) SE
Ing. Patrik Kunčar KDU-ČSL PRO
Mgr. Věra Lovecká KSČM ZDRŽEL(A) SE
Ing. Jan Hrdý ODS PRO
Ing. Ferdinand Kubáník KDU-ČSL PRO
Mgr. David Surý KDU-ČSL PRO
Vladimíra Zusková ČSSD NEPŘÍTOMEN
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. KDU-ČSL PRO
Ing. Štěpán Janík KDU-ČSL PRO
Miroslav Jančář KDU-ČSL PRO
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. KDU-ČSL PRO
Aleš Řezníček ČSSD ZDRŽEL(A) SE
Věra Šmídová ČSSD ZDRŽEL(A) SE
Ivan Láska ANO2011 PROTI
Martin Kovařík ANO2011 ZDRŽEL(A) SE
Petr Bílavčík ZVUK12 ZDRŽEL(A) SE

Inu občané plaťte zodpovědně daně, parkovné, odpady, domovní daň, hřbitovné... ať potom můžeme rozdávat! Volte nás zas, jsme tu pro vás!
Možná zdražíme parkovné, domovní daň, poplatek za odpady, hřbitovné... někde se na ty dary musí vzít.

Tady nelze než zvolat: „Kdyby Jan Hus žil, Duka by ho asi upálil!“


Je namístě připomenout slib každého zastupitele (dle §69, odst. 2 zákona o obcích), tedy i těch za KDU-ČSL, ODS a NK:

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

V čím zájmu jsou tato rozhodnutí? Vypadá to, že v zájmu jen a pouze církve! Nezdá se mi, že by to bylo v zájmu obce a už vůbec ne v zájmu občanů.

Podle § 334 odst. 1 tr. zákoníku je totiž úplatkem jakákoliv „neoprávněná výhoda, na kterou není nárok“.

V oblasti nakládání s majetkem je obec vázána § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jehož dikce zní: „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“ Z daného ustanovení vyplývá povinnost obce nakládat se svým majetkem, užívat jej a spravovat, s péčí řádného hospodáře. Uplatnění zmíněné povinnosti v praxi znamená hodnotit zamýšlenou dispozici z hlediska její „přínosnosti“ („výhodnosti“) pro obec. V první fázi je třeba majetkovou dispozici posuzovat z hlediska jejího materiálního (ekonomického) přínosu, který obec z této dispozice získává. Toto hledisko zákon výslovně stanoví ve svém § 39 odst. 2 ve vztahu k úplatným převodům majetku v podobě (byť nikoli bezvýjimečného) příkazu nepřevádět majetek za cenu nižší než je cena obvyklá.

Anketa: Chcete, aby město darovalo uvedený pozemek církvi?
Výsledky hlasování
Ne
100,00%(36 hlasů)
Nevím
0,00%(0 hlasů)
Ano
0,00%(0 hlasů)
Anketa již byla uzavřena! (uzávěrka: 20.08.2017), hlasovalo celkem: 36 lidí

-VM-


Komentáře

5. Přezdívka: Jožin, email: , 15.07.2016 10:44:57
Podle mého názoru je to porušení slibu zastupitele a taky zákona. Nikdo jim k tomu nedal mandát.
4. Přezdívka: Milan, email: , 24.06.2016 11:55:11
A tohle že je péče řádného hospodáře? Nedá se to soudně napadnout?
3. Přezdívka: Honza, email: , 22.06.2016 10:12:38
Taky jde dobré, že církev zažalovala UB (v 2015) o 507 tis. m2 pozemků. Ano o 50 hektarů. A teď má tu drzost požadovat pozemek ve středu města o rozloze cca 2.300 m2 zdarma. A pan Kunčar (jak jinak) souhlasí.


"Domníváme se, že převod tohoto pozemku do vlastnictví dominikánů je v našem společném zájmu,
neboť využití celého areálu komunitou mnišek bude kulturním i duchovním přínosem celému městu i regionu."
Z oficiální žádosti dominikánského řádu ( http://ub.cz/public/dzr/zm2014-2018/zm-011/11_jednani/21_bod_priloha_32252.pdf)

"Budoucí obyvatelky kláštera patří k těm, jejichž posláním je především modlitba a kontemplativní život. Tedy život, který se odehrává v naprostém ústraní, bez stálého kontaktu se světem za klášterní zdí, a jemuž veřejnost nesmí přihlížet."
Idobryden.cz (http://www.idobryden.cz/zpravy/dominikani-se-vraci-klaster-obsadi-mnisky/69e6153d-33cc-11e6-ada1-005056ab0011/)

Nic proti tomu, že pozemek připadne klášteru - to má svoji logiku. Ovšem, ať se tedy vymění za část pozemků dotčených žalobou nebo prodá za tržní cenu.
2. Přezdívka: Jožka, email: , 16.06.2016 16:31:03
Ten svatý blbeček kašle na lidi. Povídá se, že měl poměr s nějakou ženou. On se šel vyzpovídat a zase je čistý? To je teda morálka. Navíc držeč tyček (geodet) se vypracoval, stal se hrozenkovským Ing. Co by jste pak chtěli po takovém hovadu?
1. Přezdívka: Abé, email: , 07.06.2016 12:00:44
Toho havřického skřeta nám byl čert dlužný.
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45034
Týden: 271
Dnes: 24
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 07.10. 2019 17:10:43