Dar pozemků dominikánům

Rada města

na 65. řádné schůzi rady města, konané dne 16.11.2020 ve 12:00 distanční formou rada města doporučila schválit bod
28. Mimosoudní vypořádání pozemků (církevní restituce) - Klášter dominikánů Uherský Brod (1740/R65/20)

Rada města

I. d o p o r u č u j e
ZM schválit následující usnesení:
"ZM schvaluje darování pozemků p. č. 249/46 (778 m2), 249/47 (13330 m2), 3505/92 (871 m2), 3545/37 (1838 m2), 3545/68 (164 m2), 8045 (39434 m2), 10310 (3220 m2), 10315 (3554 m2), 10321 (2299 m2), 10334 (12879 m2), 10341 (4357 m2), 10362 (3529 m2), 10378 (3186 m2), 10525 (20076 m2) v k. ú. Uherský Brod, tj. celkem 109515 m2, Klášteru dominikánů Uherský Brod, IČ 48505293, Masarykovo nám. 61, 688 01 Uherský Brod. Veškeré náklady spojené s tímto majetkoprávním jednáním ponese obdarovaný. Návrh na vklad vlastnického práva bude podán po zpětvzetí žaloby ve věci soudního řízení u Okresního soudu v Uherském Hradišti sp. zn. 4C-384/2015. Ostatní náležitosti smlouvy je oprávněn dojednat určený člen Rady města."

II. p o v ě ř u j e
OMP zveřejněním záměru na darování pozemků p. č. 249/46, 249/47, 3505/92, 3545/37, 3545/68, 8045, 10310, 10315, 10321, 10334, 10341, 10362, 10378, 10525 v k. ú. Uherský Brod.


Na 14. zasedání zastupitelstva Uherský Brod dne 14.12.2020 je tedy připraveno ke schválení další darování pozemků řádu dominikánů. Údajně je to pro město a jeho občany výhodné?!

Návrh na usnesení ZM:
darování pozemků p. č. 249/46 (778 m2), 249/47 (13330 m2), 3505/92(871 m2), 3545/37 (1838 m2), 3545/68 (164 m2), 8045 (39434 m2), 10310 (3220 m2), 10315 (3554 m2), 10321 (2299 m2), 10334 (12879 m2), 10341 (4357 m2), 10362 (3529m2), 10378 (3186 m2), 10525 (20076 m2) v k. ú. Uherský Brod, tj. celkem 109515 m2, České dominikánské provincii, IČ 00408379, Husova 234/8, 110 00 Praha 1. Veškeré náklady spojené s tímto majetkoprávním jednáním ponese obdarovaný. Návrh na vklad vlastnického práva bude podán po zpětvzetí žaloby ve věci soudního řízení u Okresního soudu v Uherském Hradišti sp. zn. 4C-384/2015.
Ostatní náležitosti smlouvy je oprávněn dojednat určený člen Rady města.

O nezaujatosti, nepodjatosti při rozhodování radnice lze pochybovat, viz facebook starosty města.

Starosta a církevní klér, vlevo děkan Svatopluk Pavlica, Antonín Basler uprostřed, vpravo starosta Ferdinand Kubáník

Na 14. zasedání zastupitelstva je naplánováno přijetí usnesení o dalším daru pozemků dominikánům. Byla poslána připomínka a nesouhlas k darování pozemků řádu dominikánů. Samozřejmě budou tvrdit, že nikdo z občanů neměl žádné připomínky.

Takovéto darování pozemků města církvi, podle mého názoru, je nemorální a protiprávní.

Reakci zastupitelů a členů rady nepovažuji za  adekvátní v současné situaci. Jako volení zástupci musí hájit zájmy města a jeho občanů. Jako občany volení představitelé mají takovou církevní žalobu z důvodu právních, ale i morálně etických důrazně odmítnout. V případě, že by členové orgánů města jednali jinak, vystavují se potenciálnímu nařčení z protiprávního jednání a možnému trestnímu stíhání pro trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku.

------------------------------- 14.  Z A S T U P I T E L S T V O ---------------------------------------

Přehled hlasování zastupitelstva dne 14.12.2020 o dalším daru pozemků círvi

Zastupitel Strana Hlasoval(a)
Mgr. Ctibor Boráň ZVUK12 PRO
MUDr. Miroslav Černý NK NEPŘÍTOMEN
Ing. Ladislav Kryštof NK s podporou ČSSD NEPŘÍTOMEN
Ing. Petr Vrána NK PRO
Radek Všetečka ANO2011 NEPŘÍTOMEN
Ing. Patrik Kunčar KDU-ČSL PRO
Mgr. Věra Lovecká KSČM PROTI
Ing. Jan Hrdý ODS PRO
Ing. Ferdinand Kubáník KDU-ČSL PRO
Mgr. David Surý KDU-ČSL PRO
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. KDU-ČSL PRO
Ing. Štěpán Janík KDU-ČSL PRO
Miroslav Jančář KDU-ČSL PRO
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. KDU-ČSL PRO
Aleš Řezníček NK s podporou ČSSD NEPŘÍTOMEN
Ivan Láska ANO2011 NEPŘÍTOMEN
Petr Bílavčík ZVUK12 ZDRŽEL(A) SE
Andrea Gahurová ODS PRO
Miloslav Gureň ANO2011 NEPŘÍTOMEN
Ing. Karel Hřib ODS PRO
Ing. Marek Kyrsch ODS PRO
Ing. Miroslav Polášek ODS PRO
Hynek Roch BROĎANÉ SOBĚ PRO
Ing. Jaromír Sýkora BROĎANÉ SOBĚ NEPŘÍTOMEN
Mgr. Roman Švehlík ZVUK12 ZDRŽEL(A) SE
Ing. Marie Vaškovicová NK PRO
Tomáš Vidrman ANO2011 PRO
Členů zastupitelstva: 27
Přítomných: 20, nepřítomných: 7
PRO: 17, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 2 NEHLASOVALO: 0

45. bod - Mimosoudní vypořádání pozemků (církevní restituce) - Česká dominikánská provincie

Usnesení č. 388/Z14/20 - ZM schvaluje darování pozemků dle předloženého návrhu

darování pozemků dominikánům

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majetek v držení obcí a měst, který byl zapsán přechodem na obce v devadesátých letech, je součástí finančních náhrad a nebude církvím vrácen (ministerstvo kultury).

Církev pravděpodobně již dostala finanční náhrady. Takto se církev, zřejmě, snaží získat majetek nad rámec církevních restitucí.

Je proto nutné v žalobě uplatněný nárok zásadně odmítnout, a to z důvodu právních, ale i morálně etických. Žaloba je v přímém rozporu s dohodami učiněnými v této otázce mezi českým státem a jednotlivými církvemi. Etické a morální důvody jsou evidentní zejména v tom, že byla uzavřena dohoda o finančních náhradách za majetek, který se nebude církvím vracet a jedním z důvodů uzavření této dohody bylo i to, aby nebyly vedeny rozsáhlé spory, časově i finančně náročné, o navracení majetku měst a obcí církvím. Uplatněná žaloba je v přímém rozporu s touto dohodou stvrzenou i zástupcem Římskokatolické církve a uplatněná žaloba k takovémuto sporu povede.

Nicméně pokud by soudní spor církev vyhrála, tak by tyto městem Uherský Brod nyní darované pozemky církvi připadly státu. Stát by je pravděpodobně bezúplatně opět převedl na obec.

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Zastupitelé a vedení jako volení zástupci musí hájit zájmy města a jeho občanů. V případě, že by členové orgánů města jednali jinak, vystavují se nařčení z protiprávního jednání a možnému trestnímu stíhání pro trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku.

V tomto případě, dle mého názoru, porušili slib a nejednali v zájmu města a jeho občanů.
V čím zájmu jednali? Mnohé napovídá výše uvedená fotka starosty s církevními představiteli.

Proto je zde níže v tabulce odhadovaná škoda 4 380 600 Kč, kterou volení představitelé nejednáním v zájmu města a jeho občanů, zřejmě, způsobili.

p. č. výměra v m2 tržní cena Kč/m2 tržní cena pozemku v Kč
druh pozemku
249/46
778
40 31 120
orná půda
249/47
13 330 40 533 200
orná půda
3505/92
871
40 34 840 orná půda
3545/37
1838 40 73 520
orná půda
3545/68
164 40 6 560
orná půda
8045
39 434 40 1 577 360 orná půda
10310
3 220
40 128 800
orná půda
10315
3 554
40 142 160
orná půda
10321
2 299
40 91 960
orná půda
10334
12 879
40 515 160
orná půda
10341
4 357
40 174 280
orná půda
10362
3 529
40 141 160
orná půda
10378
3 186
40 127 440
orná půda
10525
20 076
40 803 040
orná půda
Celkem 109 515

4 380 600

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45201
Týden: 324
Dnes: 75
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 14.04. 2021 11:08:56