Výročí gymnázia

120 let Gymnázia J. A. Komenského

Je to krátká, nebo dlouhá doba?

To by měli posoudit všichni ti, kteří tento stánek vědění navštěvovali, ať už v roli studentstva, anebo v pozici vyučujících.

Stará budova gymnázia, později pak i nová, byla vždy majákem, jehož světlo vábilo mládí našeho malebného kraje k zakotvení v tomto přístavu poznání. Více jak století mladí lidé přicházeli a přicházejí ze všech světových stran do těchto míst, aby den co den stoupali po schodištích gymnázia.

Se zvídavosti svých rozvíjejících se let vstupovali do učeben a s touhou nabývat všestranných vědomostí i praktických dovedností. Postupně se sžívali se svým prostředím, osvojovali si pevný studijní řád a navazovali přátelství mezi sobě rovnými.

Jejich začátky nebývaly snadné, přesto však v krůčcích a krocích podléhali kouzlu pronikání do tajů  neznámého.

Mnozí v době výuky s obavami předstupovali před tváře profesorského sboru, aby se strachu  a úzkosti postupně zbavovali a stávali součástí harmonického žákovského kolektivu.

Osvojovali si krok za krokem pravidla jazykovědy, složitých matematických výpočtů, byli vtahováni i do imaginárního světa výtvarného umění. Vedeni svými učiteli se seznamovali s přírodními zákonitostmi, v jiném ohledu nezapomínali ani na rozvoj svého těla a ducha.

Minulost školy nebyla vždy svým průběhem přímočará, stejně jako vývoj společnosti. Rovněž materiální zabezpečení školy bylo v jejích počátcích více než skromné.

Mnohdy jen bílá křída v rukou učitele a jeho pedagogické mistrovství dokázaly studenty zaujmout a předávat jim tak potřebné vědomosti.

Ani studentské kolektivy nekráčely od vítězství k vítězství. Nejednou jejich členové bojovali s malomyslností, aby časem přece jen většina dovedla své pracovní úsilí do zdárného konce, tedy k maturitě a jejímu úspěšnému složení.

A jaké je dnes uherskobrodské gymnázium?

Odpověď je nasnadě, stačí se totiž ve dnech otevřených dveří porozhlédnout po učebnách, laboratořích nebo tělovýchovných zařízeních.

Tato střední škola je obrazně řečeno živou vodou, je elixírem poznání pro všechny zde pobývající studentské věkové kategorie.

Místnostem dominují oslňující světelné toky dataprojektorů, učebny i laboratoře chemie, biologie i fyziky překypují množstvím moderní výukové techniky.

Specializované počítačové učebny jsou již naprostou samozřejmostí.

V zeměpisné učebně se zase může návštěvníkův zrak pokochat nádhernými nástěnnými akvarely, vytvořených studenty. V jiných prostorách školy je možné z nadhledu ocenit prostornou tělocvičnu či o něco níže nahlédnout do rozlehlé jídelny s nabídkou jídel mimořádné kvality.

Vše je v pohledu nové, účelné, lidskému oku lahodící.

Škola je ovšem úspěšná i v daleko širším měřítku. Řada zahraničních studijních pobytů a exkurzí je přirozenou součástí výuky, stejně jako pravidelná účast na olympiádách.

Záviděníhodná řada diplomů a ocenění získaná na krajských, celostátních, ba i mezinárodních soutěžních kolbištích je toho více jak názorným dokladem.

Učitelé tohoto gymnázia mají tedy být opravdu na co pyšní.

Pokrok se nedal a nedá zastavit.

Ale přece jenom něco zůstává stále stejné. Přece ten genius loci, který vyzařuje z každého koutku tohoto vzdělávacího ústavu. Ve školních lavicích jakoby i nadále virtuálně seděly ty tisíce studentů a učebnami se nesla slova jejich odpovědí na učitelovy otázky.

Ti všichni se stávali a i dnes stávají plamínky povznesení lidského ducha do výšin nebes vzdělanosti, tak jak si to přál velký Učitel národů J. A. Komenský!

Stodvacáté narozeniny gymnázia jsou tak příležitostí nejenom k zavzpomínání na jeho minulost, ale i ke vzdání úcty všem těm, kteří se výchovně vzdělávacího dění v něm účastnili, jemu prospěli a svým životem ho nejednou i proslavili!

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182898
Týden: 891
Dnes: 17
  přihlásit poslední změna: 13.10. 2016 08:30:48