Tisíc let našeho města

Vernisáž k tisíciletému výročí první zmínky o našem městě.

V pátečním podvečeru byla v Uherském Brodě ve Sloupovém sálu Muzea J. A. Komenského uskutečněna vernisáž výstavy k tisícileté historii města. Zcela zaplněný prostor nasvědčoval velkému zájmu brodské veřejnosti seznámit se s informacemi o historických základech našeho sídla. Po úvodních slovech pana magistra Aleše Kapsy, citlivě pojatých k následnému dění, a hudební, respektive taneční vložce proslulého souboru Olšava, se mikrofonu ujal renomovaný odborník na slovo vzatý, ředitel muzea, pan Mgr. Miroslav Vaškových.

Přítomné seznámil s historií našeho kraje v počátcích našeho letopočtu i následných, na události bohatých staletích. Poukázal na skutečnost, že již o těchto, do hlubin věků zanořených staletích, existují věrohodné stopy, dokládající trvalejší osídlení Poolšaví. Zajímavými a podrobnými údaji nám pak osvětlil dějiny jihovýchodní Moravy, konkrétně časový úsek, ve kterém v uvedeném teritoriu soupeřily o sféru vlivu Říše římská s germánskými kmeny, konkrétně Markomany a Kvády.

Krajina pod Bílými Karpaty se tak stávala místem permanentních střetů mezi tehdy prosperující středomořskou velmocí a na ni ze severu útočícími barbarskými germánskými kmeny. Ostatně nedávno nalezený hrob významného germánského velmože v nivě řeky Olšavy je toho nesporným důkazem. V Pováží se Římské legie, dočasně sídlící v oblasti Laugaricia, tedy dnešního Trenčína, snažily vytvořit hráz proti nájezdům zmíněných kmenů.

Nejednou však i ony pronikaly přes zalesněné a těžko přístupné bělokarpatské průsmyky na území dnešní Moravy. Písemné doklady z té doby přirozeně chybí, ale početné archeologické nálezy jasně hovoří ve prospěch předcházejících úvah. Přesto i nadále v tomto ohledu zůstává řada historických otazníků, které budou vyžadovat výzkumy našich vědců. Příchod Slovanů byl další významnou etapou ve vývoji našeho území. Velkomoravská říše, existencí nedalekých svých center, nepochybně zasahovala i do dějů v našem bezprostředním okolí.

Na přelomu tisíciletí se pak objevují první zmínky o brodu na řece Olšavě, které zde naznačují možný výskyt prvního trvalejšího sídliště. Rok 1019 se tak stává z tohoto hlediska významným historickým mezníkem založení osady, předchůdkyni budoucího královského města. Bouřlivý svými událostmi byl i počátek druhého tisíciletí, kdy se čeští králové bránili vlivům pro změnu maďarských kmenů, pronikajících do karpatské kotliny. Dokladem toho je i lokalita Luckého pole nedaleko Uherského Brodu, s tam v roce 1116 probíhající bitvou českého knížete Vladislava I. a uherského krále Štěpána II., která ve svých důsledcích umožnila posun hranice s Uherským královstvím dále k hřebenům Bílých Karpat.

Po opětovné zdařilé a velmi poutavé hudební vložce tanečního souboru Olšava se ujal slova významný host, zástupce dominikánského řádu, dr. Damián Němec, který zdůraznil úzkou propojenost mezi vývojem města a historií dominikánského kláštera. Ve stejném duchu na něj svými zasvěcenými informacemi navázal historik uherskobrodského muzea, pan Mgr. Radek Tomeček, který ve svém projevu položil důraz nejenom na historickou faktografii, ale i legendy s naším městem spojené. Zmínil v té souvislosti i proslulou legendu, tedy pověst o růžovém keři. Podle tradice se má jednat o místo, kde dnes v klášteře dominikánů stojí oltář Panny Marie Růžencové. A pak už byli početní návštěvníci vyzváni ke vstupu do konkrétního prostoru muzea s řadou vystavených artefaktů historie našeho města.

Některé exponáty byly zpřístupněné lidským očím teprve po několika desítkách let, jak naznačil kurátor výstavy Radek Tomeček. Její obdivovanou součástí jsou především klášterní obrazy o nejstarších dějinách města, jejichž původní popisy v latině byly poprvé přeloženy. Nejcennějším položkou na výstavě je však Letochova kronika z 18. století. V ní tento kronikář zachytil život ve městě od jeho založení až do počátku 18. století.

Ta však bude v muzeu k nahlédnutí pouze do 3. listopadu! Výstava potrvá do 5. dubna příštího roku. Vernisáž výstavy v pátečním podvečeru tedy vyzněla jako neobyčejně záslužná akce oslovující širokou veřejnost.

Ta bude nepochybně i v dalších týdnech příležitostí k seznámení občanů našeho města s jeho bohatou historií.

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 188477
Týden: 998
Dnes: 22
  přihlásit poslední změna: 16.10. 2019 11:29:36