Úlehly, bezúplatný převod bytů

Po 20 letech placení nájmu měli dostat byty, společné prostory a pozemky pod stavbou bezúplatně do osobního vlastnictví. Za tímto účelem vznikly tři bytová družstva: BD Úlehly I: IČO - 26285894 (stanovy), BD Úlehly II: IČO - 26285886 (stanovy), BD Úlehly III: IČO - 26292262 (stanovy). Ale město Uherský Brod bezúplatný převod POZEMKŮ nyní nechce provést, údajně je smlouva neplatná? Město požaduje za pozemek zaplatit okolo 10 tisíc. Bude se to projednávat na 10. ZM dne 26.2.2024, bod č. 15.

Prodej podílu o velikosti id. 49/100 z pozemků p. č. st. 5127, p. č. st. 5128 a p. č. st. 5129, vše v k. ú. Uherský Brod, projednávalo zastupitelstvo města (dále jen „ZM“) na 9. zasedání dne 11.12.2023 a nepřijalo žádné usnesení.
Následně požádal právní zástupce bytových družstev (BD) o schůzku s vedením města za účelem zjištění bližších informací o dalším postupu. Schůzka proběhla dne 11.01.2024 a znovu byly projednány všechny varianty převodu pozemků, které pro doplnění informací níže rekapitulujeme:

Varianty:

 1. Prodej pozemků BD (v podílu 49 % tak, aby vlastnictví pozemku bylo v souladu s podílovým spoluvlastnictvím bytových domů) – cena z roku 2003 nebo aktuální. Poté bude následovat bezúplatný převod jednotek vymezených v pozemku dle platné právní úpravy občanského zákoníku (OZ).

 2. Bezúplatný převod jednotek včetně podílu na spol. částech nemovité věci, přičemž vztah k pozemkům pod bytovým domem bude řešen formou nájmu.

 3. Kompletně bezúplatný převod jednotek včetně podílu na spol. částech nemovité věci a podílu na pozemku.

V rámci tohoto jednání bylo opětovně dohodnuto, že ZM bude předložena stejná varianta (Varianta č. 1) převodu pozemků s cenami z roku 2003 tak, jak byla předložena na 9. zasedání ZM dne 11.12.2023. S touto variantou souhlasí zástupci BD II. a BD III. (dle obdržených informací odsouhlaseno na schůzi BD). Členové BD I., pokud se jedná o realizaci varianty č. 1, nejsou názorově jednotní.
V případě, že tato varianta nebude z jejich strany akceptována, bude do orgánů města předložen postup dle Varianty č. 2. Současně na žádost právního zástupce BD byla vedením města odsouhlasena úprava hrazení nákladů spojených s tímto majetkoprávním jednáním. Původní znění v textu usnesení „město hradí 50 % nákladů na znalecký posudek, max. 2.250 Kč; vklady do KN hradí kupující“ je tak nahrazeno textem „město hradí 50 % nákladů na vklady do KN a znalecký posudek, u znaleckého posudku max. 2.250 Kč“.
Materiál projednán na 49. jednání RM dne 12.02.2024 a bylo přijato Usnesení č. 1138/R49/24, kterým RM doporučuje ZM schválit navrhované usnesení. (Zdroj: důvodová zpráva k 10. ZM 26.2.2024)

vedoucí odboru majetkoprávního

Smlouva je neplatná?

Město Uherský Brod nyní tvrdí, že smlouva je neplatná (Guryčová), popř. se ukázala neplatnou (právnička města).

Důvodová zpráva
Nájemní smlouvy kromě sjednání nájemního vztahu obsahují závazek vlastníků, tedy města a bytového družstva „převést bezúplatně po uplynutí lhůty dvaceti let od kolaudace bytového domu byty v bytovém domě na nájemníky včetně podílu na společných částech budovy a podílu na pozemku pod budovou“.

Vzhledem k tomu, že tento závazek nebyl projednán a následně schválen, v souladu se zákonem o obcích, na zasedání ZM a nebyl ani zveřejněn záměr na prodej nemovitosti, lze dovodit, že v tomto ujednání je nájemní smlouva absolutně neplatná (§ 39 a 41 zákona o obcích).

Před 20 lety nebylo projednáno, schváleno a ještě vyvěšeno na úřední desce? Proto je nájemní smlouva v tomto ujednání absolutně neplatná? Zde si to ale protiřečí se „společným stanoviskem MV, MMR a MF“ (viz níže), kde je napsáno: „Platnost smlouvy přísluší v konkrétním případě závazně posuzovat pouze soudu.“

Jakou variantu město zastává je patrné z navrhovaného usnesení 10. ZM dne 26.2.2024.
Přitom stanovisko MV, MMR a MF jsou patrná - neplatnost smlouvy určuje soud. Ale město se chová, jako by měli rozhodnutí soudu o neplatnosti smluv? Ovšem v materiálech k ZM nikde toto rozhodnutí soudu není. Pokud město rozhodnutí soudu o neplatnosti nájemních smluv nemá, ale tvrdí, že smlouvy jsou neplatné, tak kdo rozhodl o neplatnosti nájemních smluv?

VIDEO Prima NEWS - starosti družstevníků v Uherském Brodě

Bytové domy stojí na pozemku ve 100% vlastnictví města (k. ú. Uherský Brod):

pozemek výměra druh pozemku
st. 5128 423 zastavěná plocha a nádvoří
st. 5127 389 zastavěná plocha a nádvoří
st. 5129 424 zastavěná plocha a nádvoří

Kolik tedy nájemníci mají platit? Výměra * 800 = 423+389+424=1236 * 800 = 988 800 Kč (plus posudky a zapsání do KN). 988800 Kč / 66 bytů = platba 15 tisíc Kč na bytovou jednotku.

Smlouvy

nájemní smlouva

 

Další problémy

MV, MMR, MF

Odkazy

 1. Brno přikleplo byty družstevníkům
 2. BD Říčany - Ústavní soud nezpochybnil starší převody
 3. Starosta Kořen v Říčanech odstoupil - Svůj odchod z radnice označil za věc morálky, svědomí, čestného přístupu a slušnosti.
 4. Převod družstevního bytu - můj právník.cz
 5. František Lukl - problémy občanů při řešení jejich bydlení
 6. spravedlnost pro bytová družstva

-VM-


Komentáře

Kdokoliv může přidávat komentáře ke článkům bez registrace. Zadá si libovolnou přezdívku a napíše komentář.

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
19.03. 2024 09:11:09

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Registr smluv - UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Úřední deska soudu UH - informace soudu Uherské Hradiště
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod
 • Kamera na dolní náměstí
 • Odpovědný zastupitel = vzdělaný zastupitel
 • NIS2 - kybernetická bezpečnost

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

13.02. 2024 16:53:52
Návštěvy
Celkem: 88703
Týden: 269
Dnes: 12
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 29.02. 2024 13:48:53