Petice proti zjednosměrnění ul U Fortuny

Odpověď na petici proti zjednosměrnění vjezdu do ulice U Fortny

Vážení,
Rada města dne 15.07.2019 projednala Petici ze dne 03.07.2019 proti zjednosměrnění vjezdu do ulice
U Fortny a sděluje následující:
Provedenou změnou dopravního režimu na ulici Moravská v roce 2017 došlo ke změně trasy automobilů
odjíždějících z centra města Uherského Brodu směrem východním. Původní trasa (výjezd ulicí Moravskou)
již nebyla možná a proto nově vyjíždějící automobily projížděly přes ulici Soukenickou a následně severní
částí ulice u Fortny na východní část Moravské ulice, která zůstala obousměrná.
Změna dopravního režimu v této části ulice U Fortny byla navržena již v rámci změny dopravního režimu
na ulici Moravská. Na základě doporučení dopravního inspektorátu na postupné změny v dotčené lokalitě
a na základě prováděného sčítání dopravy v ulici Soukenická byla tato změna v části ulice U Fortny
provedena s časovým odstupem.
Ulice Soukenická je součástí sídliště Střed a nebyla nikdy navržena jako tranzitní. Naopak je vzhledem
k blízkosti bytové zástavby zklidněná a slouží také pro parkování osobních automobilů. Změnou dopravního
režimu není možné vyjíždět z ulice Soukenické přes ulici U Fortny na ulici Moravskou. Tímto odpadá důvod
používat ulici Soukenickou jako tranzitní pro výjezd z centra města. Automobily východním směrem vyjíždí
ulicí Bří Lužů a Přemysla Otakara II.
V případě zjištění dopravních kolizí vzniklých zjednosměrněním části ulice U Fortny bude provedena revize,
případně úprava dopravního značení v řešené lokalitě.
Rada města Uherský Brod přijala toto usnesení:
I.
bere na vědomí
petici obyvatel doručenou dne 03.07.2019 proti zjednosměrnění vjezdu do ulice U Fortny;
II.
doporučuje
v případě zjištění dopravních kolizí vzniklých zjednosměrněním části ulice U Fortny provést revizi, případně
úpravu dopravního značení v řešené lokalitě;
III.
souhlasí
s návrhem odpovědi na podanou petici.
S pozdravem
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

-Urso-


Komentáře

 • Housenka co žere buxux - lidově řečený krušpánek likvidují housenky
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • V Újezdci bude rybník
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
17.05. 2017 16:55:50

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

20.05. 2020 09:19:12
Návštěvy
Celkem: 31627
Týden: 303
Dnes: 11
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 11.09. 2019 10:48:12