Církevní stavba u hvězdárny Uherský Brod

Dobrý den,

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o:

1. Kdo žádal o změnu územního plánu a přeměnu parcely č. 8200 z orné půdy na stavební parcelu?
(GPS: 49.0364353N, 17.6476692E)
2. Na tomto parc. čísle 8200 stojí církevní stavba, popřípadě na jakém pozemku dotyčná stavba vlastně stojí?
3. Žádám o zaslání stavebního povolení k výše uvedené stavbě
4. Kdo a z jakých prostředků to financoval?
5. Jaká omezení vlastnického práva má tento pozemek p.č. 8200?
6. Nedošlo k porušení zákona tím, že se půda nesmí prodávat cizincům?
7. Kým a kdy bylo povoleno prodat pozemek parcelní číslo 8200? Kolik má tento pozemek m2? Žádám o zaslání kupní smlouvy.

katastr 8200

Odpověď města

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení
(dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou
dne 12. prosince 2013 podal Yuriy Moysh, Větrná 1564, 688 01 Uherský Brod, kterého zastupuje spo-
lečnost Vintex s. r. o., IČ 25620614, Letní 62/12, 103 00 Praha (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto
přezkoumání:
I.
Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona, § 13a a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
na stavbu kostela na pozemku parc. č. 1279/121 (orná půda) v katastrálním území Uherský Brod (dále
jen "stavba").
Stavba obsahuje:
- jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu pravoslavného kostela, zakrytou střechou s malou kruhovou
věžičkou ve střední části, o max. půdorysných rozměrech 16,80 m x 7,80 m a celkové výšce + 8,55 m
od ± 0, tj. od podlahy 1. NP; ± 0 = 303,05 m n. m.;
2
- zpevněné plochy z bet. zámkové dlažby (parkoviště, chodník ke vstupu) o celkové ploše 218 m ;
- zemní kabelovou přípojku NN o délce cca 40 m;
- podzemní jímku na vyvážení o rozměrech 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m;
- vsakovací jímku dešťových vod o rozměrech 2,5 m x 2,5 m x 1,5 m;
- přeložku sdělovacího vedení v délce cca 85 m.
Umístění stavby na pozemku:
- stavba kostela bude umístěna na pozemku parc. č. 1279/121, ve vzdálenosti 4 m od hranice s po-
zemkem parc. č. 1279/2 a 8 m od hranice s pozemkem parc. č. 6469/3 v k. ú. Uherský Brod (mimo
ochranné pásmo silnice III/49714);
- zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parc. č. 1279/121, dle situace v měřítku 1:200;
- kabelová přípojka NN bude umístěna na pozemku parc. č. 1279/121, dle situačního výkresu
v měřítku 1:200, který je nedílnou součástí dokumentace, a napojena v přípojkové skříni na hranici
pozemku (u vjezdu na pozemek);

Strana 2 (celkem 5)
jímka na vyvážení bude umístěna na pozemku parc. č. 1279/121, ve vzdálenosti 3,5 m od okraje
parkoviště a 8,0 m od hranice s pozemkem parc. č. 6469/3 (mimo ochranné pásmo silnice
III/49714);
-
vsakovací jímka bude umístěna na pozemku parc. č. 1279/121, ve vzdálenosti 3 m od jímky na vy-
vážení (mimo ochranné pásmo silnice III/49714);
-
trasa přeložených sdělovacích kabelů (metalické kabely) bude umístěna na pozemku parc.
č. 1279/121, v trase optických kabelů, dle situace v měřítku 1:500, která je nedílnou součástí doku-
mentace.
Vymezení stavebního pozemku a území dotčeného vlivy stavby:
-
stavební pozemek tvoří část pozemku parc. č. 1279/121 v k. ú. Uherský Brod o celkové ploše 155
2
m ;
-
území dotčené vlivy stavby zahrnuje spolu s pozemkem, na kterém se stavba umisťuje, rovněž pří-
mo sousedící pozemky parc. č. 1279/2, 6469/3, 6459/41 a 7591/2 v k. ú. Uherský Brod.
-
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která je součástí spisu a která obsahuje vý-
kres současného stavu území v měřítku katastrální mapy a výkres situace v měřítku 1:200 se za-
kreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků, a kterou stavební úřad ověří a po dni nabytí právní
moci spolu s jedním vyhotovením územního rozhodnutí opatřeným záznamem o účinnosti předá ža-
dateli.
III. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona, § 13a a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu kostela na pozemku parc. č. 1279/121 (orná půda) v katastrálním území Uherský Brod (dále
jen "stavba").
Stavba obsahuje:
-
jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu kostela o max. půdorysných rozměrech 16,80 m x 7,80 m,
zakrytou střechou sedlového tvaru s keramickou krytinou a s malou kruhovou věžičkou ve střední
části; celková výška stavby + 8,55 m od ± 0, tj. od podlahy 1. NP; ± 0 = 303,05 m n. m. Vstup je situ-
ován ze západní strany, za vchodovými dveřmi krytými zvenku malou stříškou je zádveří, oddělené
od hlavní lodi prosklenou stěnou s dvoukřídlými dveřmi. Objekt nebude vytápěn, ani napojen na vo-
dovod nebo kanalizaci.
-
podzemní jímku na vyvážení o rozměrech 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m.
-
vsakovací jímku dešťových vod o rozměrech 2,5 m x 2,5 m x 1,5 m.
IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypra-
coval Ing. ak. arch. Václav Pletka, U vody 1403/1, Praha 7 a za jejíž správnost, úplnost, celistvost
a proveditelnost stavby podle ní odpovídá Ing. arch. Jitka Kotová – ČKA 01951; případné změny ne-
smí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Na stavbě bude provedena kontrolní prohlídka po dokončení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31. října 2016.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným ve výběrovém řízení.
5. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku
Městského úřadu Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana ZPF, ze dne 12.
listopadu 2013:
Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy provede investor v souladu s ustanovením § 8 odst.
1 písm. a) zákona na vlastní náklad skrývku ornice případně hlouběji uložených zúrodnění schop-
ných zemin, její odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF. Skrývka ornice je
3
stanovena v tloušťce 22 cm, celkový objem skrývky tedy činí cca 34 m . Zahájení skrývky ornice je
možno započít až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Skrývka ornice bude po
dobu stavby uložena na deponii na pozemku investora tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, za-
plevelení či zcizení. Po dokončení stavby bude ornice využita na ohumusení pozemku v okolí stav-

Strana 3 (celkem 5)
by. O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami povede investor průkaznou evidenci. Před
zahájením záboru ZPF investor zabezpečí vytyčení dotčených pozemků, aby nedocházelo
k neoprávněnému záboru ZPF.
7.
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, ze dne 7. listopadu 2013:
V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby
v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů
hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6. a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově vý-
znamných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen
na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí
v bezvadném technickém stavu.
Stavbu je možné užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Yuriy Moysh, nar. 25. června 1966, Větrná 1564, 688 01 Uherský Brod.
Odůvodnění:
Dne 12. prosince 2013 podal žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla dolože-
na všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.
Stavební úřad se v řízení zabýval okruhem účastníků společného řízení, jejichž vlastnická nebo jiná prá-
va by umístěním, provedením a užíváním stavby mohla být přímo dotčena. Do okruhu účastníků řízení
zahrnul kromě žadatele, který je vlastníkem pozemku dotčeného stavbou - parc. č. 1279/121, vlastníky
přímo sousedícího pozemků: parc. č. 1279/2 (Vladimír Kubíček), parc. č. 6469/3 (Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje, p. o.), parc. č. 6459/41 a 7591/2 (město Uherský Brod, které je rovněž účastníkem územního
řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona). Dále účastníky řízení jsou společnosti E.ON Distri-
buce, a. s. a Telefónica Czech Republic, a. s., jako vlastníci sítí technické infrastruktury, které jsou stav-
bou dotčeny. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby usoudil stavební úřad, že ostatní, tj. od stavby
vzdálenější pozemky, nemohou být umístěním, realizací ani užíváním stavby přímo dotčeny, a proto je-
jich vlastníky do okruhu účastníků řízení nezahrnul.
Stavební úřad po doplnění podkladů oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94a odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předložené žádosti
z hledisek uvedených v § 86, 90 a 111 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že umístěním, uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu s územním plánem města Uherský Brod, schváleným usnesením Zastupi-
telstva města Uherského Brodu č. 205/Z11/04 dne 31. března 2004, který v tomto území připouští uvede-
ný druh stavby - jde o plochu občanské vybavenosti a vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. K žádostem byly
připojeny doklady o projednání s vlastníky energetických vedení, vodovodu a kanalizace. Povinnosti sta-
vebníka při přípravě a provádění stavby včetně přípojek jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zá-
kona, ale vyplývají i z jiných zákonů.
Stanoviska sdělili:
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, dne 4. listopadu 2013 (souhlas bez připomínek),
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, dne 7. listopadu 2013 (podmínka zahrnuta do podmínek
rozhodnutí),
- Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, dne 24. října 2013 (souhlas),
- Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ZPF, dne 13.
listopadu 2013 (podmínky zahrnuty do podmínek rozhodnutí).
Samostatné rozhodnutí vydal Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, jako silniční správní úřad, dne
19. května 2014.

Strana 4 (celkem 5)
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti nebyly v řízení uplatněny.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního pláno-
vání a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení
v současném znění, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež
mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se
domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání
pouze proti rozhodnutí o umístění stavby má odkladný účinek vůči stavebnímu povolení.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověře-
né projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen
štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je
stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo
orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zni-
čen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního
podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zá-
kona.
Stavba uvedená ve výroku stavebního povolení může být užívána dle § 122 odst. 1 stavebního zákona
pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka stavební úřad. Žádost
musí být podána na předepsaném tiskopise.
otisk úředního razítka
Tento dokument je opatřen elektronickým podpisem.
Ing. Jiří Vrba
vedoucí Odboru stavebního úřadu
v z. Ing. Jarmila Solaříková v. r.
zástupkyně vedoucího Odboru stavebního úřadu
Za správnost vyhotovení: Leona Popelková
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18
odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 31000 Kč byl zaplacen.

Strana 5 (celkem 5)
Obdrží:
účastníci (dodejky do vlastních rukou)
Vintex s. r. o., IDDS: dwqan95 – zástupce žadatele
město Uherský Brod, Odbor majetku města, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Vladimír Kubíček, Prakšická č.p. 281, 688 01 Uherský Brod 1
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Odd. majetkové správy Uherské Hradiště,
IDDS: jjfsbqc
E.ON Česká republika, s. r. o., mandatář E.ON Distribuce, a. s., IDDS: 3534cwz
Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
dotčené orgány (po nabytí právní moci)
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Městský úřad Uherský Brod, Odbor ŽPaZem - oddělení státní správy v oblasti ŽP -ochrana ZPF, Masary-
kovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
ostatní (na vědomí po nabytí právní moci)
Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města - úřad územního plánování, Masarykovo nám. č.p.
100, 688 01 Uherský Brod 1 včetně ověřené grafické přílohy
Finanční úřad Uherský Brod
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Odvolání proti odmítnutí informací

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Věc: Odvolání dle § 16 odst. 1 zákona 106/1999 Sb. proti odmítnutí informací

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím podávám tímto odvolání proti
odmítnutí poskytnutí informací dle §. 16 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., č.j. OSU/1826/19-3.
Podle veřejně přístupného nahlížení do katastru nemovitostí patří uvedený pozemek parc. č. 8200
cizímu státnímu příslušníkovi jménem Moysh Yuriy, Větrná 1564, 68801 Uherský Brod.
Žádám o odpověď na všechny mé původní otázky.
Například kupní smlouvu na pozemek parc. číslo 8200 mi dle vyhlášky MV máte poskytnout v
anonymizované podobě, nikoliv žádost o informace odmítnout.
Vůbec nebyla zodpovězena otázka, zda nedošlo k porušení zákona prodejem půdy cizinci.
Přeji hezký den
V Uherském Brodě dne 28. 9. 2019

Odpověď - zamítnutí

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

28.11. 2020 17:56:04
Návštěvy
Celkem: 42022
Týden: 548
Dnes: 11
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 06.03. 2021 15:29:45